search_api_autocomplete

Jaarrekening van het boekjaar 2020

Een vrouw koopt plantjes bij een verkoper op de markt

Dit hoofdstuk behandelt de jaarrekening van het boekjaar 2020 van de FSMA, inclusief uitleg over de resultaat- en balansposten, de resultaatbepaling en een beschrijving van de grondslagen van waardering. De raad van toezicht keurde de jaarrekening 2020 goed op 22 april 2021, conform artikel 48, § 1, 4°, van de wet van 2 augustus 2002 over het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.

 • Juridisch kader

 • Balans

 • Resultatenrekening

 • Bijlagen

  Balans

  Resultatenrekening

   

 • Toelichting

  Toelichting bij de balans

  Toelichting bij de resultatenrekening

  Waarderingsregels

  Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

   

 • Verslag van de bedrijfsrevisor over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020
   

Lees meer ...