search_api_autocomplete

Lijst van de verplichte verzekeringen

31-12-2023

Voor het opmaken van deze lijst wordt een verzekering als verplicht beschouwd:

 1. indien een wet, decreet of ordonnantie of een krachtens een wet, decreet of ordonnantie genomen normatieve bepaling of een Europese verordening uitdrukkelijk een verzekeringsplicht oplegt;
   
 2. indien een wet, decreet of ordonnantie of een krachtens een wet, decreet of ordonnantie genomen normatieve bepaling of een Europese verordening bij niet-verzekering in één of meer van de hierna opgesomde gevolgen voorziet:
 • een strafrechtelijke en/of administratieve sanctie, met inbegrip van een administratieve boete;
 • het verbod om een bepaalde activiteit uit te oefenen of het verbod om een bepaalde handeling te stellen;
 • het ambtshalve aansluiten bij een overheids- of privé-instelling, kas, fonds, … waar een bijdrage aan betaald dient te worden;
 • het geheel of gedeeltelijk verhalen op de verzekeringsplichtige persoon van het bedrag dat door een overheids- of privé-instelling, kas, fonds, … wordt uitbetaald.

Een verzekering die als voorwaarde geldt om een subsidie te ontvangen of een erkenning in het kader van een mogelijke subsidiëring, een verzekering die contractueel verplicht wordt of een verplichte dekking in een niet-verplichte verzekering worden voor de opmaak van deze lijst niet als een verplichte verzekering beschouwd.

Deze lijst is indicatief. De FSMA kan niet waarborgen dat de lijst volledig is.

Het nummer tussen haakjes duidt de corresponderende rubriek in het Frans aan.

1. Arbeidsongevallen (1)

 • Wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen (B.S. van 24 april 1971) (gewijzigd).

2. Architecten, aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector in onroerende staat (4)

 • Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en het beroep van architect (B.S. van 25 maart 1939) (gewijzigd).
 • Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een orde van architecten (B.S. van 5 juli 1963) (gewijzigd).
 • Koninklijk besluit van 21 oktober 1971 houdende uitvoering van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen (B.S. van 4 november 1971) (gewijzigd).
 • Wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect (B.S. van 9 juni 2017) (gewijzigd).
 • Wet van 9 mei 2019 betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van diverse wetsbepalingen betreffende de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid in de bouwsector (B.S. van 26 juni 2019).
 • Wet van 9 februari 2023 tot bescherming van het beroep en de titel van landmeter-expert en tot oprichting van een Orde van landmeters-experten (B.S. van 19 juni 2023).

3. Beleggingen(18)

 • Koninklijk besluit van 5 maart 2017 met betrekking tot de openbare startersfondsen en de private startersprivaks (B.S. van 30 maart 2017).
 • Verordening (EU) 2023/1114 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2023 betreffende cryptoactivamarkten en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 1095/2010 en Richtlijnen 2013/36/EU en (EU) 2019/1937 (P.B. L 150 van 9 juni 2023).

4. Bemiddeling (17)

 • Koninklijk besluit van 17 februari 2005 tot regeling van de inschrijving van de personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen en van de waarborgen waarover deze personen moeten beschikken (B.S. van 16 maart 2005) (gewijzigd).
 • Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten (B.S. van 28 april 2006) (gewijzigd).
 • Koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot uitvoering van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten (B.S. van 6 juli 2006) (gewijzigd).
 • Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (B.S. 30 april 2014, eerste uitgave).
 • Wet van 19 april 2014 houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen (B.S. van 28 mei 2014)  (Art. VII. 180. § 1, 4°).
 • Wet van 25 april 2014 inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (B.S. van 27 mei 2014) (gewijzigd).
 • Koninklijk besluit 8 juli 2014 tot uitvoering van de wet van 25 april 2014 inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (B.S. van 18 augustus 2014).
 • Koninklijk besluit van 29 oktober 2015 tot uitvoering van Titel 4, Hoofdstuk 4 van Boek VII van het Wetboek van economisch recht (B.S. van 5 november 2015) (gewijzigd).
 • Koninklijk besluit van 18 juni 2019 tot uitvoering van de artikelen 5, 19° /1, 264, 266, 268 en 273 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (B.S. van 25 juni 2019) (gewijzigd).
 • Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de raad van 7 oktober 2020 betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937 (J.O. L347 van 20 oktober 2020).
 • Wet van 4 mei 2023 houdende invoeging van boek XIX "Schulden van de consument" in het Wetboek van economisch recht (B.S. van 23 mei 2023).

5. Betalingsinstellingen en instellingen voor collectieve beleggingen (11)

 • Koninklijk besluit van 7 december 2010 met betrekking tot vastgoedbevaks (B.S. van 28 december 2010, tweede uitgave).
 • Wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (B.S. van 17 juni 2014).
 • Wet van 11 maart 2018 betreffende het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld, en de toegang tot betalingssystemen (B.S. van 26 maart 2018).
 • Koninklijk besluit van 16 december 2022 houdende de basisbankdienst voor ondernemingen (B.S. 16 januari 2023).

6. Boekhoudkundige en fiscale beroepen, insolventiefunctionarissen en voorlopige bewindvoerders (24)

 • Koninklijk besluit van 10 april 2015 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten (B.S. van 19 mei 2015).
 • Koninklijk besluit van 27 september 2015 betreffende het programma, de voorwaarden en de examenjury voor het praktisch bekwaamheidsexamen van de erkende boekhouders en erkende boekhouders-fiscalisten (B.S. van 23 november 2015).
 • Wet van 11 augustus 2017 houdende invoeging van het Boek XX “Insolventie van ondernemingen”, in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XX en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX in het Boek I van het Wetboek van economisch recht (B.S. van 11 september 2017) (gewijzigd).
 • Wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur (B.S. van 27 maart 2019) (gewijzigd).
 • Koninklijk besluit van 11 september 2020 tot vaststelling van de nadere regels van het openbaar register van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants en, de toekenning van de hoedanigheid aan de personen van derde landen en aan de rechtspersonen, de regels inzake de werking van het Instituut en de voorwaarden inzake beroepsverzekering (B.S. van 30 september 2020) (gewijzigd).
 • Koninklijk besluit van 14 januari 2021 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) (B.S. 11 februari 2021).

7. Controle-organismen (22)

 • Algemeen reglement van 27 september 1947 voor de bescherming van de arbeid (art. 829bis, e)) (B.S. van 3 oktober 1947).
 • Algemeen reglement van 27 september 1947 voor de bescherming van de arbeid (artt. 599, 634ter/4 en 681bis/73) (B.S. van 3 oktober 1947) (Waals Gewest) (gewijzigd).
 • Ministerieel besluit van 26 augustus 1971 houdende vaststelling van de modaliteiten en voorwaarden van de bij artikel 829bis, e, van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming bedoelde verzekering (B.S. van 23 september 1971).
 • Koninklijk besluit van 4 juni 1984 betreffende de veiligheid van containers (B.S. van 27 juli 1984).
 • Koninklijk besluit van 18 januari 1990 houdende uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 11 augustus 1987 houdende waarborg van werken uit edele metalen (B.S. van 13 februari 1990) (gewijzigd).
 • Koninklijk besluit van 23 december 1994 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de regeling van de administratieve controle van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen (B.S. van 30 december 1994)  (gewijzigd in het Brusselse, Vlaamse en Waalse Gewest).
 • Koninklijk besluit van 12 augustus 2008 betreffende het op de markt brengen van machines (B.S. van 1 oktober 2008, tweede uitgave).
 • Koninklijk besluit van 19 januari 2011 betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelings­instanties voor speelgoed (B.S. van 10 februari 2011, tweede uitgave).
 • Koninklijk besluit van 12 maart 2012 tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de erkenning van compliance officers (B.S. van 26 maart 2012, derde uitgave).
 • Koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de erkenning van de laboratoria die analyses uitvoeren in verband met de veiligheid van de voedselketen (B.S. van 23 augustus 2012).
 • Wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodes (B.S. van 20 december 2013).
 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 oktober 2013 betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor de tertiaire eenheden (B.S. van 7 november 2013, tweede uigave) (Brussels Gewest).
 • Koninklijk besluit van 8 december 2013 betreffende de criteria van aanwijzing, de nadere regels voor de indiening van de aanwijzingsaanvraag van instanties belast met de uitvoering van de keuringsprocedure van subsystemen door verwijzing naar de veiligheidsvoorschriften en de nadere regels voor schorsing en intrekking van de aanwijzing (B.S. van 23 december 2013) (gewijzigd).
 • Koninklijk besluit van 30 september 2014 betreffende de technische beoordelingsinstanties gemachtigd voor het opstellen van een Europees beoordelingsdocument en voor het verstrekken van een Europese technische beoordeling voor bouwproducten (B.S. van 13 oktober 2014).
 • Koninklijk besluit van 28 april 2017 tot vaststelling van boek VII - Biologische agentia van de codex over het welzijn op het werk (B.S. van 2 juni 2017).
 • Verordening (EU) 2023/1230 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2023 betreffende machines en tot intrekking van Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 73/361/EEG van de Raad (P.B. L 165 van 29 juni 2023).
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2023 over de niet-automatische weeginstrumenten die gelinkt zijn aan de gewestelijke bevoegdheden (B.S. van 8 september 2023) (Vlaamse Gewest).
 • Verordening (EU) 2023/1542 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2023 inzake batterijen en afgedankte batterijen, tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG en Verordening (EU) 2019/1020 en tot intrekking van Richtlijn 2006/66/EG (P.B. L 191 van 28 juli 2023).
   

8. Dienstverrichters (23)

 • Verordening (EG) nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode) (P.B. L 243 van 15 september 2009).
 • Decreet van 10 december 2009 met het oog op het omzetten van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt (B.S. van 24 december 2009) (Waals Gewest).
 • Decreet van 10 december 2009 bedoeld voor het algemeen omzetten van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt wat betreft de aangelegenheden beoogd in artikel 138 van de Grondwet (B.S. van 24 december 2009, tweede uitgave) (Franse Gemeenschap).
 • Dienstendecreet van 15 maart 2010 (B.S. van 13 april 2010) (Duitstalige Gemeenschap).
 • Verordening (EU) Nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (P.B. L257/73 van 28 augustus 2014).
 • Wet van 21 juli 2016 tot uitvoering en aanvulling van de verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, houdende invoeging van titel 2 in boek XII “Recht van de elektronische economie” van het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan titel 2 van boek XII en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan titel 2 van boek XII, in de boeken I, XV en XVII van het Wetboek van economisch recht (B.S. van 28 september 2016).
 • Koninklijk besluit van 30 september 2020 betreffende de vertegenwoordiging inzake octrooien (B.S. 4 november 2020) (gewijzigd).
 • Verordening (EU) 2022/2554 van het Europees Parlement en de raad van 14 december 2022 betreffende digitale operationele weerbaarheid voor de financiële sector en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1060/2009, (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 600/2014, (EU) nr. 909/2014 en (EU) 2016/1011 (P.B. L. 333 van 27 december 2022).
 • Verordening (EU) 2023/1670 van de Commissie van 16 juni 2023 tot vaststelling van eisen inzake ecologisch ontwerp voor smartphones, andere mobiele telefoons dan smartphones, draadloze telefoons en slatecomputers overeenkomstig Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van Verordening (EU) 2023/826 van de Commissie (J.O. L 214 van 31 augustus 2023).
 • Verordening (EU) 2023/2533 van de Commissie van 17 november 2023 houdende uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp voor huishoudelijke droogtrommels, tot wijziging van Verordening (EU) 2023/826 van de Commissie, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 932/2012 van de Commissie (P.B. L. 2533 van 22 november 2023).

9. Dieren (3)

 • Wet van 1 april 1976 betreffende de verticale integratie in de sector van de dierlijke productie (B.S. van 1 mei 1976, Err. 29 oktober 1976) (gewijzigd).
 • Wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde (B.S. van 15 oktober 1991) (gewijzigd).
 • Koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende de erkenning van dierentuinen (B.S. van 13 november 1998) (gewijzigd in het Brusselse Gewest) (Niet van kracht in het Vlaamse en Waalse Gewest).
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 houdende bepaling van de wijze van aanstelling en vergoeding van de dierenartsen die de dienst aanstelt en houdende de bepaling van de opdrachten die die dierenartsen uitvoeren (B.S. van 10 september 2019) (Vlaams Gewest).
 • Koninklijk besluit van 15 december 2021 houdende de voorwaarden betreffende de quarantaine en de isolatie van landdieren (B.S. 5 januari 2022).

10. Gezondheidszorg (26)

 • Koninklijk besluit nr. 35 van 20 juli 1967 houdende het statuut en het barema van de adviserende geneesheren die tot taak hebben bij de verzekeringsinstellingen in te staan voor de geneeskundige controle op de primaire arbeidsongeschiktheid en op de gezondheidszorgverstrekking overeenkomstig de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (B.S. van 29 juli 1967) (gewijzigd).
 • Koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong (B.S. van 16 oktober 1997) (gewijzigd).
 • Koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen (B.S.  van 14 april 1999) (gewijzigd).
 • Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon (B.S. van 18 mei 2004) (gewijzigd).
 • Wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek (B.S. van 30 december 2008) (gewijzigd).
 • Koninklijk besluit van 26 maart 2014 betreffende de algemene voorwaarden die gelden voor de uitoefening van alle niet-conventionele praktijken (B.S. van 15 mei 2014).
 • Koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de psycholoog (B.S. van 16 mei 2014).
 • Verordening (EU) Nr. 536/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik en tot intrekking van Richtlijn 2001/20/EG (P.B. L158 van 27 mei 2014).
 • Ministerieel besluit van 23 april 2014 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van arts-specialisten, stagemeesters en stagediensten (B.S. van 27 mei 2014) (gewijzigd).
 • Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad (P.B. L. 117 du 5 mei 2017).
 • Wet van 7 mei 2017 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik (B.S. van 22 mei 2017) (gewijzigd).
 • Koninklijk besluit van 9 oktober 2017 tot uitvoering van de wet van 7 mei 2017 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik (B.S. van 10 november 2017).
 • Wet van 22 december 2020 betreffende medische hulpmiddelen (B.S. 18 januari 2021).
 • Koninklijk besluit van 18 mei 2021 betreffende klinische onderzoeken van medische hulpmiddelen (B.S. van 25 mei 2021).
 • Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2021 tot vaststelling van de procedure voor de erkenning van de beroepsbeoefenaars in de geestelijke gezondheidszorg (B.S. 19 januari 2022) (Franse Gemeenschap).
 • Wet van 15 juni 2022 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (B.S. 30 juni 2022).
 • Koninklijk besluit van 15 juli 1997 betreffende de actieve implanteerbare medische hulpmiddelen (B.S. 1 augustus 1998) (gewijzigd).

11. Immobiliën (14)

 • Besluit van de Waalse Regering van 6 september 2007 tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de “Société wallonne du Logement” (Waalse Huisvestingsmaatschappij) of de openbare huisvestingsmaatschappijen (B.S. van 30 augustus 2012) (Waals Gewest).
 • Wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar (B.S. 22 augustus 2013) (gewijzigd).
 • Koninklijk besluit van 23 juli 2013 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (B.S. 6 september 2013).
 • Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (B.S. van 30 juni 2014) (gewijzigd).
 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2015 houdende organisatie van de sociale verhuurkantoren (B.S. van 8 januari 2016) (Brussels Gewest) (gewijzigd).
 • Decreet van 15 maart 2018 betreffende de woninghuurovereenkomst (B.S. van 28 mars 2018) (Waals Gewest).
 • Decreet van 9 november 2018 houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan (B.S. van 7 december 2018) (Vlaams Gewest).
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 11 september 2020 tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (B.S. van 8 december 2020) (Vlaams Gewest).
 • Koninklijk besluit van 21 september 2020 tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de Federale Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de Provincie Henegouwen door het sluiten van een erfpacht (B.S. van 7 oktober 2020.
 • Besluit van 1 oktober 2021 van de Waalse Regering houdende afwijking van het besluit van de Waalse Regering van 6 september  2007 tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de 'Société wallonne du logement' (Waalse huisvestingsmaatschappij) of de openbare huisvestingsmaatschappijen in het kader van de herhuisvesting van de door de overstromingen van juli 2021 getroffen huishoudens (B.S. 12 oktober 2021) (Waals Gewest).
 • Koninklijk besluit van 12 oktober 2021 tot goedkeuring van het door de Nationale Raad van de Orde van architecten vastgestelde Reglement van beroepsplichten (B.S. 4 november 2021).
 • Besluit van 1 oktober 2021 van de Waalse Regering houdende afwijking van het besluit van de Waalse Regering van 6 september 2007 tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de "Société wallonne du logement" (Waalse huisvestingsmaatschappij) of de openbare huisvestingsmaatschappijen in het kader van de herhuisvesting van de door de overstromingen van juli 2021 getroffen huishoudens (B.S. 12 oktober 2021) (Waals Gewest).
 • Besluit van 19 januari 2022 van de Waalse Regering betreffende de erkenning van de verenigingen bedoeld in artikel 85sexies van het Waalse Wetboek van Duurzaam Wonen (B.S. 1 februari 2022) (Waals Gewest).
 • Koninklijk besluit van 29 september 2022 betreffende de verplichte verzekering voorzien door de wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar (B.S. van 14 november 2022).
 • Koninklijk besluit van 13 november 2023 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (B.S. 22 december 2023).

12. Jacht (6)

 • Koninklijk besluit van 15 juli 1963 tot instelling van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor het bekomen van een jachtverlof of van een jachtvergunning (B.S. van 3 augustus 1963) (gewijzigd in het Brusselse Gewest) (niet van kracht in het Vlaamse Gewest).
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (B.S. van 13 augustus 2009) (Vlaams Gewest) (gewijzigd).
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 houdende de administratieve organisatie van de jacht in het Vlaamse Gewest (B.S. van 12 juni 2014) (Vlaams Gewest).

13. Kermisactiviteit  (2)

 • Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie (B.S. van 29 september 2006, tweede uitgave).

14. Kerninstallaties (15)

 • Wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie (B.S. van 31 augustus 1985) (gewijzigd).
 • Koninklijk besluit van 10 december 2017 tot opstelling van een waarborgprogramma voor de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie (B.S. van 20 december 2017) (gewijzigd).

15. Landmeter-experts (13)

 • Wet van 9 mei 2019 betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van diverse wetsbepalingen betreffende de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid in de bouwsector (B.S. van 26 juni 2019).
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 2023 tot toekenning van steun voor de uitwisseling van kennis en verspreiding van informatie in de landbouwsector (B.S. 13 december 2023) (Vlaamse gewest).

16. Leefmilieu (10)

 • Koninklijk besluit van 9 februari 1976 houdende algemeen reglement op de giftige afval (B.S. van 14 februari 1976) (Waals Gewest).
 • Koninklijk besluit van 2 juni 1987 houdende reglementering van de uitvoer, de invoer en de doorvoer van afvalstoffen (B.S. van 19 juni 1987) (Vlaams Gewest).
 • Besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 9 april 1992 betreffende de gevaarlijke afvalstoffen (B.S. van 23 juni 1992) (Waals Gewest) (gewijzigd).
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectoriele bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) (B.S. van 31 juli 1995) (Vlaams Gewest).
 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 januari 1999 tot vaststelling van de uitbatingsvoorwaarden voor benzinestations (B.S. van 24 maart 1999) (Brussels Gewest) (gewijzigd).
 • Decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning (B.S. van 8 juni 1999) (Waals Gewest) (gewijzigd).
 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 april 2004 betreffende het beheer van afgedankte voertuigen (B.S. van 25 mei 2004, tweede uitgave) (Brussels Gewest).
 • Verordening (EG) Nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (P.B. L190/1 van 12 juli 2006).
 • Besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2007 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (B.S. van 27 juli 2007, tweede uitgave) (Waals Gewest).
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Vlarebo) (B.S. van 22 april 2008, eerste uitgave) (Vlaams Gewest) (gewijzigd).
 • Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (B.S. van 29 december 2008).
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (B.S. van 10 februari 2009) (Vlaams Gewest) (gewijzigd).
 • Wet van 12 juli 2009 houdende instemming met het Internationaal Verdrag van 2001 inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie, en met de Bijlage, gedaan te Londen op 23 maart 2001 (B.S. van 30 oktober 2009, tweede uitgave).
 • Besluit van de Waalse Regering van 23 september 2010 tot invoering van een terugnameplicht voor bepaalde afvalstoffen (B.S. van 9 november 2010, tweede uitgave) (Waals gewest) (gewijzigd).
 • Besluit van de Vlaamse regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL) (B.S. van 1 februari 2011) (Vlaams Gewest) (gewijzigd).
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) (B.S. van 23 mei 2012) (Vlaams Gewest) (gewijzigd).
 • Koninklijk besluit van 19 maart 2013 ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen (Bijlage 1) (B.S. van 16 april 2013).
 • Besluit van de Waalse Regering van 13 juni 2013 tot bepaling van de integrale voorwaarden voor de opslag van gewasbeschermingsmiddelen voor beroepsgebruik (B.S. van 12 juli 2013) (Waals gewest).
 • Besluit van de Waalse Regering van 13 juni 2013 tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de opslag van gewasbeschermingsmiddelen voor beroepsgebruik en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning alsook van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten (B.S. van 12 juli 2013) (Waals Gewest) (gewijzigd).
 • Wet van 17 augustus 2013 betreffende de prospectie, de exploratie en de exploitatie van de rijkdommen van de zee- en oceaanbodem en de ondergrond ervan voorbij de grenzen van de nationale rechtmacht (B.S. van 16 september 2013) (gewijzigd).
 • Koninklijk besluit van 4 oktober 2013 betreffende de prospectie, de exploratie en de exploitatie van de rijkdommen van de zee- en oceaanbodem en de ondergrond ervan voorbij de grenzen van de nationale rechtsmacht (B.S. van 15 oktober 2013) (gewijzigd).
 • Milieubeleidsovereenkomst van 5 december 2013 betreffende de terugnameplicht voor afgewerkte oliën (B.S. van 30 juni 2014) (Waals Gewest).
 • Milieubeleidsovereenkomst van 5 december 2013 betreffende de terugnameplicht inzake draagbare en industriële batterijen en accu's (B.S. van 30 juli 2014) (Waals Gewest).
 • Ministeriële omzendbrief van 11 december 2013 betreffende de reclameborden die dynamische boodschappen op digitale schermen uitzenden (B.S. van 19 februari 2014) (Waals Gewest).
 • Waals Milieuwetboek (B.S. 9 juli 2004) (Waals Gewest) (gewijzigd).
 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 april 2014 houdende de invoering van een certificeringssysteem voor installateurs HE voor kleine installaties (B.S. van 20 mei 2014) (Brussels Gewest).
 • Besluit van de Waalse Regering van 2 april 2015 betreffende de procedure en verschillende maatregelen tot uitvoering van het decreet van 5 februari 2015 betreffende de handelsvestigingen en tot wijziging van Boek I van het Leefmilieuwetboek (B.S. van 29 april 2015) (Waals gewest) (gewijzigd).
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016 houdende uitvoering van het Mestdecreet van 22 december 2006 (VLAREME) (B.S. van 10 februari 2017) (Vlaams Gewest).
 • Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 december 2016 betreffende het beheer van afvalstoffen installaties (B.S. van 13 januari 2017) (Brussels Gewest).
 • Milieubeleidsovereenkomst van 17 mei 2018 betreffende de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen (B.S. van 14 juni 2019) (Brussels Gewest).
 • Besluit van de Waalse Regering van 6 december 2018 betreffende het bodembeheer en bodemsanering (B.S. van 29 maart 2019) (Waals Gewest).
 • Milieuovereenkomst van 13 maart 2019 betreffende de uitvoering van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (B.S. van 8 juli 2019) (Brussels Gewest).
 • Besluit van de Waalse Regering van 11 april 2019 tot vaststelling van de voorwaarden voor de registratie van de monsternemers van afval en de voorwaarden voor de erkenning van de laboratoria voor afvalanalyse (B.S. van 20 september 2019) (Waals Gewest).
 • Verordening (EU) 2019/1009 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 tot vaststelling van voorschriften inzake het op de markt aanbieden van EU-bemestingsproducten en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1069/2009 en (EG) nr. 1107/2009 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2003/2003 (P.B. L170/1 van 25 juni 2019).
 • Koninklijk besluit van 22 juli 2019 tot vaststelling van de procedure tot het bekomen van een gebruiksvergunning voor de zones voor commerciële en industriële activiteiten in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België (B.S. van 20 september 2019).
 • Beslissing van de Waalse Regering van 4 februari 2021 tot goedkeuring van de  Milieuovereenkomst betreffende de terugnameplicht voor afgedankte fotovoltaïsche panelen (B.S. van 3 maart 2021) (Waals Gewest).
 • Beslissing van de Waalse Regering van 4 februari 2021 tot goedkeuring van de  Milieubeleidsovereenkomst betreffende de terugnameplicht voor afgewerkte oliën (B.S. 3 maart 2021) (Waals Gewest).
 • Besluit van 7 oktober 2021 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de bodemverontreinigingsdeskundigen en de registratie van de bodemsaneringsaannemers (B.S. 19 november 2021) (Brussels Gewest).
 • Besluit van de Waalse Regering van 9 december 2021 tot wijziging van bijlage LVII bij het regelgevende deel van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoud, met betrekking tot het model van dienstverleningscontract voor industriële sanering (B.S. 23 december 2021) (Waals Gewest).
 • Wet van 11 december 2022 ter bescherming van het marien milieu en ter organisatie van de mariene ruimtelijke planning in de Belgische zeegebieden (B.S. van 16 december 2022).
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2022 tot uitvoering van de Europese plantengezondheidsregels voor het plantaardige teeltmateriaal (B.S. 7 februari 2023).
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2022 over de gemeenschappelijke ordening van de markten in de sector groenten en fruit (B.S. 10 maart 2023).
 • Decreet van 9 maart 2023 betreffende de afvalstoffen, het circulair gebruik van de materialen en de openbare netheid (B.S. 31 juli 2023) (Waalse Gewest).
 • Wet van 11 juli 2023 betreffende het vervoer van waterstof door middel van leidingen (B.S. 5 juli 2023).
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 2023 tot toekenning van steun voor de uitwisseling van kennis en verspreiding van informatie in de landbouwsector (B.S. 13 december 2023) (Vlaamse gewest).

17. Lokale openbare instellingen (16)

 • Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (B.S. van 5 augustus 1976) (gewijzigd in het Brusselse en Waalse Gewest) (niet van kracht in de Vlaamse Gemeenschap en in de Duitstalige Gemeenschap).
 • Artikel 329bis van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988 (B.S. van 3 september 1988, Err. 8 juni 1990).
 • Koninklijk besluit van 13 november 1991 tot bepaling van de regels van de verzekering waarin voorzien is in artikel 130 van het Kieswetboek (B.S. van 15 november 1991) (Niet van kracht in het Brussels Gewest voor de gemeenteraadsverkiezingen).
 • Decreet van 12 februari 2004 tot organisatie van de Waalse provincies (B.S. van 30 maart 2004) (Waals Gewest) (gewijzigd).
 • Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie van 22 april 2004 (B.S. van 12 augustus 2004, Err. 22 maart 2005) (Waals Gewest).
 • Provinciedecreet van 9 december 2005 (B.S. van 29 december 2005) (Vlaams Gewest) (gewijzigd).
 • Brussels Gemeentelijk Kieswetboek van 4 augustus 1932 (B.S. van 28 februari 2006) (Brussels Gewest).
 • Besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2008 betreffende de verzekering aansprakelijkheid en rechtsbescherming van de burgemeesters, van de leden van de gemeentecolleges en van de leden van de provinciecolleges (B.S. van 2 juni 2008, tweede uitgave) (Waals Gewest).
 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2012 betreffende de verzekering zoals voorzien in artikel 38 van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek (B.S. van 24 augustus 2012) (Brussels Gewest).
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2017 tot regeling van de kosten voor de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen (B.S. van 30 oktober 2017) (Vlaams Gewest).
 • Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (B.S. van 15 februari 2018) (Vlaamse Gemeenschap) (Vlaams Gewest) (gewijzigd).
 • Besluit van 31 mei 2018 van de Waalse Regering genomen ter uitvoering van de artikelen L1123-15, L2212-45, L6411-1, L6421-1 en L6451-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie (B.S. van 18 juni 2018) (Waals Gewest).
 • Besluit van 31 mei 2018 van de Waalse Regering genomen ter uitvoering van de artikelen 96/2, 96/3 en 96/8 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (B.S. van 18 juni 2018) (Waals Gewest).
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris (B.S. van 19 september 2018) (Vlaams Gewest).
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018 houdende het statuut van de provinciale mandataris (B.S. van 11 oktober 2018) (Vlaams Gewest).
 • Besluit van de Waalse Regering van 13 oktober 2022 houdende diverse bepalingen betreffende de melding van een onregelmatigheid binnen een dienst van de Waalse Regering of een instelling van openbaar nut waarop het decreet van 22 januari 1998 betreffende het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren, toepasselijk is (B.S. van 24 november 2022) (Waals Gewest).
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2023 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de rechtspositieregeling van het personeel van lokale en provinciale besturen (B.S. 8 maart 2023).
 • Ordonnantie van 20 juli 2023 houdende het Nieuw Brussels Gemeentelijk Kieswetboek (B.S. 14 augustus 2023) (Brussels Hoofdstedelijk gewest).

18. Notarissen (21)

 • Wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt (Gepubliceerd op 16 maart 1803) (gewijzigd).
 • Koninklijke besluiten van 21 september 2005 en 21 december 2018 tot goedkeuring van de “Deontologische code vastgesteld door de Nationale Kamer van notarissen” (B.S. van 3 november 2005 en 23 januari 2019).
 • Koninklijk besluit van 18 maart 2020 houdende de invoering van de Notariële Aktebank(B.S. van 24 maart 2020).

19. Onderwijs, opleiding en onthaalouders (9)

 • Koninklijk besluit van 27 oktober 1967 houdende vaststelling van de modaliteiten tot toepassing van de wet van 29 maart 1965 betreffende de terbeschikkingstelling van leden van het onderwijzend personeel ten behoeve van jeugdorganisaties (B.S. van 31 oktober 1967) (gewijzigd).
 • Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (B.S. 31 december 1980) (gewijzigd).
 • Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs (B.S. van 25 mei 1991) (Vlaamse Gemeenschap) (gewijzigd).
 • Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding (B.S. van 25 mei 1991) (Vlaamse Gemeenschap) (gewijzigd).
 • Koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen (B.S. van 1 juni 2004) (gewijzigd).
 • Decreet van 18 juli 2008 tot vaststelling van de voorwaarden voor het behalen van de diploma's van bachelor-vroedvrouw en bachelor verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger, ter versterking van de studentenmobiliteit en houdende diverse maatregelen inzake hoger onderwijs (B.S. van 10 september 2008) (Franse Gemeenschap) (gewijzigd).
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2012 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard het Algemeen Reglement van het personeel van het katholiek gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs met inbegrip van HBO5 verpleegkunde met uitzondering van het volwassen- en deeltijds kunstonderwijs bij beslissing van 30 mei 2012 goedgekeurd door het Centraal Paritair Comité van het gesubsidieerd vrij onderwijs en de pedagogische begeleidingsdiensten (B.S. van 28 augustus 2012) (Vlaamse Gemeenschap).
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2012 inzake erkenning en subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning (B.S. van 18 januari 2013) (Vlaamse Gemeenschap).
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 houdende de organisatie van pleegzorg (B.S. 14 van januari 2014) (Vlaamse Gemeenschap).
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby’s en peuters (B.S. van 13 januari 2014) (gewijzigd) (Vlaamse Gemeenschap).
 • Decreet van 20 februari 2014 betreffende de alternerende opleiding voor werkzoekenden en tot wijziging van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de inschakeling van werkzoekenden bij werkgevers die een beroepsopleiding organiseren om in een vacature te voorzien (B.S. van 13 maart 2014) (Franse Gemeenschap).
 • Besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2014 tot vaststelling van het model van overeenkomst inzake alternerende opleiding zoals bepaald bij het decreet van 20 februari 2014 betreffende de alternerende opleiding voor werkzoekenden en tot wijziging van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de inschakeling van werkzoekenden bij werkgevers die een beroepsopleiding organiseren om in een vacature te voorzien (B.S. van 9 april 2014) (gewijzigd).
 • Decreet van 28 april 2014 houdende instemming met het aanhangsel bij het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie (B.S. van 30 juli 2014) (Franse Gemeenschap, Waals Gewest en Franse Gemeenschapscommissie).
 • Besluit van de Regering van 22 mei 2014 betreffende de kinderopvangdiensten en andere vormen van kinderopvang (B.S. van 24 september 2014, tweede uitgave) (Duitstalige Gemeenschap) (gewijzigd).
 • Besluit van de Waalse Regering van 16 juli 2015 betreffende de alternerende overeenkomst (B.S. van 14 augustus 2015) (Franse Gemeenschap, Waals Gewest en Franse Gemeenschapscommissie).
 • Ministerieel besluit van 24 mei 2016 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 28 april 2016 betreffende de aanvankelijke en de voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen en het verlengen van een fytolicentie (B.S. van 10 juni 2016) (Waals Gewest).
 • Decreet van 11 mei 2017 betreffende de vierde graad van het aanvullend beroepssecundair onderwijs, afdeling verpleegkunde (B.S. van 23 juni 2017) (Franse Gemeenschap).
 • Decreet van 7 juli 2017 betreffende de rechtspositie van de personeelsleden in de basiseducatie (B.S. van 15 september 2017) (Vlaamse Gemeenschap).
 • Decreet van 18 januari 2018 houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming (B.S. van 3 april 2018) (Franse Gemeenschap).
 • Besluit van het Verenigd College van 12 juli 2018 tot uitvoering van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 23 maart 2017 houdende de organisatie van kinderopvang (B.S. van 1 februari 2019) (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie).
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2018 houdende de erkenning en de subsidiëring van consultatiebureaus en de erkenning van consultatiebureauartsen (B.S. van 21 december 2018).
 • Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2018 betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de diensten bedoeld in artikel 139 van het decreet van 18 januari 2018 houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming (B.S. van 11 januari 2019) (Franse Gemeenschap).
 • Besluit van de Regering van 13 december 2018 betreffende beroepsopleidingen voor werkzoekenden (B.S. van 15 februari 2019) (gewijzigd) (Duitstalige Gemeenschap).
 • Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 februari 2019 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de toekenning van subsidies voor de vormings- en vervolmakingsdiensten bedoeld in artikel 145 van het decreet van 18 januari 2018 houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming (B.S. van 26 maart 2019) (Franse Gemeenschap).
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019 betreffende de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor voorzieningen in de jeugdhulp (B.S. van 12 juli 2019) (Vlaamse Gemeenschap).
 • Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 mei 2019 houdende de vergunnings- en subsidieregeling voor kinderdagverblijven, diensten voor kinderopvang en zelfstandige (mede)onthaalouders (B.S. van 9 oktober 2019) (Franse Gemeenschap).
 • Besluit van de Waalse Regering van 16 mei 2019 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de begeleidingsdiensten voor de sociale opvang in een rurale omgeving en de erkenning van de structuren voor de sociale opvang in een rurale omgeving (B.S. van 29 oktober 2019) (Franse Gemeenschap).
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2020 over het tijdelijke project 'Duaal lesgeven in het secundair onderwijs' (B.S. van 4 december 2020) (Vlaamse Gemeenschap).
 • Koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (B.S. 27 oktober 1981).
 • Koninklijk besluit van 26 november 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat binnen een onderneming overgeplaatste personen betreft en wat artikel 69duodecies betreft (B.S. 6 december 2021).
 • Besluit van de Waalse Regering van 21 december 2022 tot uitvoering van de artikelen 40 en 41 van het decreet van 20 februari 2014 betreffende het talenplan en tot wijziging van verschillende decreten inzake beroepsvorming (B.S. van 8 maart 2023) (Waalse Gewest).
 • Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (B.S. 17 april 1997) (Gewijzigd) (Vlaamse Gemeenschap).

20. Overheidsopdrachten (20)

 • Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten (B.S. van 14 februari 2013) (gewijzigd).
 • Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (B.S. van 9 mei 2017).

21. Publiek toegankelijke inrichtingen (12)

 • Wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen (B.S. van 20 september 1979, Err. 18 december 1979) (gewijzigd).
 • Koninklijk besluit van 28 februari 1991 betreffende de inrichtingen die onder de toepassing vallen van Hoofdstuk II van de wet van 30 juli 1979 (B.S. van 13 april 1991).
 • Koninklijk besluit van 5 augustus 1991 tot uitvoering van de artikelen 8, 8bis en 9 van de wet van 30 juli 1979 (B.S. van 30 augustus 1991) (gewijzigd).
 • Koninklijk besluit van 8 oktober 1991 houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 28 februari 1991 betreffende de inrichtingen die onder de toepassing vallen van Hoofdstuk II van de wet van 30 juli 1979 (B.S. van 11 december 1991).

22. Rustoorden - opvang en huisvesting van bejaarde personen (19)

 • Decreet van 22 maart 2007 betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden (B.S. van 23 januari 2008, tweede uitgave) (Franse Gemeenschapscommissie).
 • Ordonnantie van 24 april 2008 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen (B.S. van 16 mei 2008) (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie).
 • Besluit 2008/1561 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 2 april 2009 houdende de toepassing van het decreet van 22 maart 2007 betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden (tweede lezing) (B.S. van 14 juli 2009, derde uitgave) (Brussels Gewest).
 • Besluit van 3 december 2009 van het Verenigd College tot vaststelling van de erkenningsnormen waaraan de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen moeten voldoen alsmede tot nadere omschrijving van de groepering en de fusie en de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen (B.S. van 17 december 2009, tweede uitgave) (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie).

23. Sociale ontwikkeling (7)

 • Besluit van het Verenigd College van 25 oktober 2007 betreffende de erkenning en de subsidiëringswijze van de centra en diensten voor personen met een handicap (B.S. van 1 februari 2008) (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie).
 • Waals Wetboek van 29 september 2011 van Sociale Actie en Gezondheid (B.S. van 21 december 2011) (Waals Gewest) (gewijzigd).
 • Decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg (B.S. van 16 augustus 2012) (Vlaamse gemeenschap).
 • Reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid van 4 juli 2013 (B.S. van 30 augustus 2013) (Brussels Gewest) (gewijzigd).
 • Besluit van 8 november 2013 van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van pleegzorg (B.S. van 14 januari 2014) (Vlaamse gemeenschap) (gewijzigd).
 • Besluit 2017/891 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 1 maart 2018 betreffende de ondersteuningsdiensten voor activiteiten van maatschappelijk belang, waarbij afdeling 5 van hoofdstuk 4 van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 januari 2014 betreffende de insluiting van de gehandicapte persoon ten uitvoer gelegd wordt (B.S. van 30 maart 2018) (Franse Gemeenschapscommissie).
 • Besluit 2017/1127 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 1 maart 2018 betreffende de begeleidingsdiensten, tot uitvoering van afdeling 4 van hoofdstuk 4 van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 januari 2014 betreffende de inclusie van personen met een handicap (B.S. van 12 april 2018) (Franse Gemeenschapscommissie).
 • Besluit 2017/1388 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 1 maart 2018 betreffende de ondersteuningsdiensten voor dovencommunicatie en -vertolking, waarbij artikel 27 van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 januari 2014 betreffende de insluiting van de gehandicapte persoon ten uitvoer gelegd wordt (B.S. van 30 maart 2018) (Franse Gemeenschapscommissie).
 • Besluit 2017/1481 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 1 maart 2018 betreffende de diensten voor gezinsopvang, tot uitvoering van afdeling 3 van hoofdstuk 6 van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 januari 2014 betreffende de inclusie van personen met een handicap (B.S. van 30 maart 2018) (Franse Gemeenschapscommissie).
 • Besluit van het Verenigd College van 9 mei 2019 betreffende de erkenning en de subsidiëringswijze van de centra voor noodhulp en inschakeling (B.S. van 31 juli 2019) (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie).
 • Koninklijk besluit tot bepaling van de normen voor de erkenning als transitiehuis en houdende de exploitatievoorwaarden voor een transitiehuis (B.S. van 7 augustus 2019).
 • Besluit 2020/440 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 15 juli 2021 betreffende de ondersteuningsdiensten voor alternatieve communicatie voor personen met begripsproblemen, houdende gedeeltelijke uitvoering van artikel 28 van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 januari 2014 betreffende de inclusie van personen met een handicap (3de lezing) (B.S. 6 september 2021) (Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).
 • Besluit van het Verenigd College van 8 juli 2021 tot vaststelling van de erkenningsnormen waaraan de diensten van het niet-dringend ziekenvervoer moeten voldoen om erkend te worden (B.S. 4 augustus 2021) (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad).
 • Besluit van 16 september 2021 van de Waalse Regering tot wijziging en tot opheffing van sommige bepalingen van het Waals reglementair wetboek van sociale actie en gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel VI, Titel VII en Titel XIV betreffende vroegtijdige hulpverlening, diensten voor de begeleiding voor volwassenen, diensten voor de hulp bij de integratie van jongere gehandicapte personen en diensten tot organisatie van respijtzorg ten gunste van mantelzorgers en gehandicapte personen, en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2010 betreffende de subsidiëring van de maatregelen van de driedelige overeenkomst voor de Waalse privé non-profitsector (B.S. 8 oktober 2021) (Franse Gemeenschapscommissie).

24. Sport (27)

 • Omzendbrief OOP 22 van 8 juli 1996 betreffende het algemeen statuut van de voetbalstewards (B.S. van 25 juli 1996).
 • Besluit van de Duitstalige Gemeenschap van 7 juli 2000 houdende de voorwaarden voor deelneming aan wielerwedstrijden en wielerproeven (B.S. van 11 oktober 2000) (Duitstalige Gemeenschap).
 • Ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan (B.S. van 5 juli 2012) (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie).
 • Decreet van de Franse Gemeenschap van 10 mei 2013 tot instelling van een procedure voor de erkenning van de kwaliteitsfitnesszalen (B.S. van 14 juni 2013).
 • Koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden (B.S. van 3 juli 2019).
 • Ministeriële omzendbrief van 11 juni 2021 GPI 37bis betreffende het beoefenen van sport binnen de geïntegreerde politie (B.S. van 25 juni 2021).

25. Steenbergen (29)

 • Ministerieel besluit van 22 oktober 1985 houdende vaststelling van de vorm en bepalende de inhoud van de aanvragen om vergunning tot ontsluiting van steenbergen (B.S. van 8 november 1985) (Waals Gewest).

26. Syndicus (28)

 • Art. 3.88, § 5, 8°, van Boek 3 van het B.W..

27. Tewerkstelling (8)

 • Ministerieel besluit van 10 januari 1994 tot uitvoering van artikel 12 van het decreet van 3 maart 1993 houdende regeling tot erkenning van de outplacement-, wervings- en selectiebureaus in het Vlaamse Gewest (B.S. van 5 mei 1994) (Vlaams Gewest).
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding (B.S. van 23 september 2009) (Vlaams Gewest).
 • Decreet van 7 juli 2017 betreffende wijk-werken en diverse bepalingen in het kader van de zesde staatshervorming (B.S. van 9 augustus 2017) (Vlaams Gewest).
 • Wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie (B.S. van 26 juli 2018).
 • Wet 8 juli 2018 houdende bepalingen ter bescherming van de titel van octrooigemachtigde (B.S. 19 juli 2018).
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid (B.S. van 26 februari 2019) (Vlaamse Gemeenschap).
 • Koninklijk besluit van 21 december 2018 houdende toezicht op de naleving van de bepalingen van Titel 2 van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie (B.S. van 9 januari 2019).
 • Ministerieel besluit van 25 april 2019 tot bepaling van de nadere uitvoeringsregels van het besluit van de Waalse Regering van 25 april 2019 tot uitvoering van het decreet van 4 april 2019 betreffende de individuele beroepsopleiding (B.S. van 6 juni 2019) (Waals Gewest).
 • Decreet van 26 april 2019 houdende de justitiehuizen en de juridische eerstelijnsbijstand (B.S. van 17 juni 2019) (Vlaams Gemeenschap).
 • Wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk, (B.S. van 31 december 2020).
 • Besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1998 tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen (B.S. van 23 februari 1999) (gewijzigd).
 • Koninklijk besluit van 8 april 2021 tot vaststelling van het model van de standaardovereenkomst voor verenigingswerk bij uitvoering van artikel 6 van de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk (B.S. van 22 april 2021).
 • Besluit van 29 oktober 2021 van de Vlaamse Regering over de juridische eerstelijnsbijstand (B.S. 12 december 2021) (Vlaams Gemeenschap).
 • Wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen (B.S van 10 november 2022).
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2022 houdende de uitvoering van het decreet van 8 juli 2022 over de werk- en zorgtrajecten (B.S. 6 februari 2023).
 • Decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 22 mei 2023 betreffende de behoeftegestuurde arbeidsbemiddeling (B.S. 3 oktober 2023) (Duitstalige Gemeenschap).

28. Toerisme en erfgoed (30)

 • Besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 4 september 1991 betreffende de camping-caravaning (B.S. van 28 september 1991) (Franse Gemeenschap) (gewijzigd).
 • Besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 4 september 1991 betreffende de caravaning (B.S. van 28 september 1991) (Waals Gewest) (gewijzigd).
 • Decreet van 17 mei 1999 betreffende de vakantiecentra (B.S. van 30 november 1999) (Franse Gemeenschap) (gewijzigd).
 • Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 10 juni 2004 betreffende de kampeervergunning en de classificatie van de kampeerterreinen. (B.S. van 26 november 2004) (Duitstalige Gemeenschap).
 • Waals Toerismewetboek (B.S. van 17 mei 2010) (Waals Gewest) (gewijzigd).
 • Ordonnantie van 22 april 2010 houdende het statuut van de reisagentschappen (B.S. van 3 mei 2010, tweede uitgave) (Brussels Gewest) (gewijzigd).
 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 september 2012 houdende het statuut van de reisagentschappen (B.S. van 17 oktober 2012) (Brussels Gewest) (gewijzigd).
 • Ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende het toeristische logies (B.S. van 17 juni 2014, tweede uitgave) (Brussels Gewest).
 • Decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies (B.S. van 8 maart 2016) (Vlaams Gewest).
 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 maart 2016 houdende uitvoering van de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende het toeristische logies (B.S. van 14 april 2016) (Brussels Gewest).
 • Decreet van 23 januari 2017 ter bevordering van het toerisme (B.S. van 10 maart 2017) (Duitstalige Gemeenschap) (gewijzigd).
 • Wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten (B.S. van 1 december 2017, tweede uitgave) (gewijzigd).
 • Koninklijk besluit van 29 mei 2018 betreffende de bescherming tegen insolventie bij de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten (B.S. van 11 juni 2018) (gewijzigd).
 • Ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de terugbetaling van opgezegde pakketreizen (B.S. 20 maart 2020).
 • Wet van 21 november 2021 tot wijziging van de wet van 15 juli 2016 tot uitvoering van de Verordening (EU) nr. 98/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven en houdende bepalingen betreffende de leningen toegekend aan reisorganisatoren voor de terugbetalingen van de tegoedbonnen uitgegeven conform het ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de terugbetaling van opgezegde pakketreizen (B.S. 26 november 2021).
 • Decreet van 21 januari 2022 tot invoering van een waarborg bij inkomende bruiklenen voor tijdelijke tentoonstellingen (B.S. 10 maart 2022) (Vlaams Gewest).
 • Besluit van 8 juli 2022 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Indemniteitsdecreet van 21 januari 2022 (B.S. 19 augustus 2022) (Vlaams Gewest).

29. Veiligheid (25)

 • Koninklijk besluit van 2 september 2013 betreffende de voorwaarden tot het verkrijgen van een vergunning als maritieme veiligheidsonderneming (B.S. 24 september 2013).
 • Koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones (B.S. van 1 oktober 2014).
 • Koninklijk besluit van 27 mei 2014 tot bepaling van de voorwaarden, de aanvraagprocedure en de uitoefeningswijze, verbonden aan de beslissing zoals bedoeld in artikel 4bis, § 2 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S. van 19 augustus 2014).
 • Besluit van 19 november 2014 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake de retributies die geïnd worden als tegenprestatie voor diensten geleverd door de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (B.S. van 2 januari 2015) (Brussels Gewest).
 • Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S. van 31 oktober 2017) (gewijzigd).
 • Koninklijk besluit van 12 november 2017 houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bewakingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten, de veiligheidsdiensten en de maritieme veiligheidsondernemingen (B.S. van 24 november 2017).
 • Koninklijk besluit van 5 januari 2021 tot omzetting van Richtlijn 2005/36 van het Europees parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van de beroepskwalificaties voor het uitoefenen van de activiteiten zoals voorzien in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S. 2 februari 2021).
 • Koninklijk besluit van 5 februari 2021 betreffende de vereisten met betrekking tot de opleiding en de erkenning van de EG-beroepskwalificaties voor het uitoefenen van het beroep van privédetective en de erkenning van de opleidingen (B.S. 2 februari 2021).
 • Koninklijk besluit van 25 april 2021 betreffende de minimumvereisten inzake personeel en organisatorische, technische en infrastructurele middelen van bewakingsondernemingen, interne bewakingsdiensten en veiligheidsdiensten (B.S. 2 augustus 2021).

30. Vervoer (31)

 • Wet van 30 juli 1926 tot instelling van eenen onderzoeksraad voor de scheepvaart (B.S. van 11 augustus 1926).
 • Besluitwet van 30 december 1946 betreffende het bezoldigd vervoer van personen over de weg met autobussen en autocars (B.S. van 20 januari 1947) (gewijzigd) (gewijzigd in het Brusselse, Vlaamse en Waalse Gewest).
 • Besluit van de Regent van 20 september 1947 tot vaststelling van de algemene voorwaarden betreffende het geregeld vervoer, het geregeld tijdelijk vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer en het ongeregeld vervoer (B.S. van 5 november 1947) (gewijzigd).
 • Koninklijk besluit van 28 juni 1962 betreffende de machtiging tot gemeenschappelijk vervoer van leerlingen van onderwijsinrichtingen (B.S. van 30 juni 1962, Err. 12 juli 1962) (gewijzigd).
 • Wet van 14 juli 1966 houdende goedkeuring van het Verdrag betreffende de schade door buitenlandse luchtvaartuigen aan derden op het aardoppervlak veroorzaakt, ondertekend op 7 oktober 1952 te Rome (B.S. van 27 september 1966).
 • Verdrag van 9 mei 1980 betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) - Bericht. - Wijzigingen aan het COTIF-verdrag en haar aanhangsels C, E, F en G, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2007 (B.S. van 4 mei 2012).
 • Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (B.S. van 8 december 1989) (gewijzigd).
 • Koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (B.S. van 6 april 1991) (gewijzigd).
 • Uniforme Regelen van 3 juni 1999 betreffende de overeenkomst inzake het gebruik van de infrastructuur bij internationaal spoorwegvervoer (CUI - Aanhangsel E bij het Verdrag) (B.S. 30 augustus 2007).
 • Uniforme Regelen van 3 juni 1999 betreffende de technische toelating van spoorwegmaterieel dat wordt gebruikt in internationaal verkeer (ATMF - Aanhangsel G bij het Verdrag) (B.S. 30 augustus 2007).
 • Koninklijk besluit van 14 mei 2002 betreffende de vervoersvergunning voor gasachtige producten en andere door middel van leidingen (B.S. van 5 juni 2002) (gewijzigd).
 • Verordening (EG) Nr. 785/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende de verzekeringseisen voor luchtvervoerders en exploitantanten van luchtvaartuigen (P.B. L138/1 van 30 april 2004) (gewijzigd).
 • Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B (B.S. 14 juli 2006) (gewijzigd).
 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur (B.S. van 3 mei 2007) (Brussels Gewest) (gewijzigd).
 • Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E (B.S. 10 mei 2007) (gewijzigd in het Brusselse, Vlaamse en Waalse Gewest).
 • Internationaal Verdrag van 18 mei 2017 van Nairobi inzake de verwijdering van wrakken (B.S. van 18 juli 2017).
 • Decreet van 4 juni 2007 betreffende het niet-dringend ziekenvervoer (B.S. van 7 augustus 2007) (Duitstalige Gemeenschap).
 • Decreet van 18 oktober 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten van verhuur van wagens met chauffeur (B.S. van 20 november 2007, derde uitgave) (Waalse Gewest).
 • Verordening (EG) Nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (P.B. L315/14 van 3 december 2007).
 • Verordening (EG) Nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de gemeenschap (P.B. L293/3 van 31 oktober 2008).
 • Koninklijk besluit van 12 november 2008 tot bepaling van de minimale verzekeringsdekking voor aansprakelijkheid ten aanzien van passagiers met betrekking tot niet-commerciële diensten van een luchtvaartuig met een maximale startmassa van 2700 kg of minder (B.S. van 3 december 2008).
 • Verordening (EG) Nr. 392/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen (P.B. L131/24 van 28 mei 2009).
 • Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 7 mei 2009 betreffende het niet-dringend ziekenvervoer (B.S. van 28 september 2009) (Duitstalige Gemeenschap).
 • Besluit van de Waalse Regering van 3 juni 2009 tot uitvoering van het decreet van 18 oktober 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur (B.S. van 8 september 2009) (gewijzigd).
 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 januari 2010 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg voor het geregeld vervoer en de bijzondere vormen van geregeld vervoer (B.S. van 3 februari 2010, tweede uitgave) (Brussels Gewest).
 • Verordening (EU) Nr. 996/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 inzake onderzoek en preventie van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart en houdende intrekking van Richtlijn 94/56/EG (P.B. L295/35 du 12 november 2010).
 • Wet van 26 november 2012 houdende instemming met het Protocol van 2002 bij het Verdrag van Athene van 1974 inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee, gedaan te Londen op 1 november 2002 (B.S. van 11 april 2014).
 • Koninklijk besluit van 19 december 2012 tot regeling van de zeegewenning aan boord van zeeschepen en tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de inning en invordering van de solidariteitsbijdrage voor de zeegewenning door de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (B.S. van 23 januari 2013) (gewijzigd).
 • Wet van 29 april 2013 houdende instemming met het Verdrag betreffende de oprichting van het Functioneel Luchtruimblok " Europe Central " tussen de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk België, de Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat, gedaan te Brussel op 2 december 2010 (B.S. van 27 juni 2013).
 • Wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex (B.S. van 20 december 2013) (gewijzigd).
 • Koninklijk besluit van 8 december 2013 tot vaststelling van het minimumbedrag voor de dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid voor het rijden op de spoorweginfrastructuur (B.S. van 23 december 2013) (gewijzigd).
 • Wet van 26 maart 2014 betreffende de exploitatieveiligheid van de museumspoorlijnen (B.S. van 3 juni 2014).
 • Koninklijk besluit van 8 mei 2014 tot bepaling van de vereisten voor het verkeer van voertuigen die uitsluitend bestemd zijn voor patrimoniale, historische of toeristische doeleinden op het nationale spoorwegnet (B.S. van 3 juni 2014).
 • Wet van 15 mei 2014 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (B.S. van 12 juni 2014) (gewijzigd).
 • Koninklijk besluit van 22 mei 2014 betreffende het reizigersvervoer over de weg (B.S. van 15 juli 2014).
 • Koninklijk besluit van 10 juni 2014 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden opgelegd voor de toelating tot het luchtverkeer van paramotoren (B.S. van 9 juli 2014).
 • Wet van 29 juni 2014 houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal Monetair Fonds inzake de vestiging in België van een Verbindingsbureau van deze Organisatie, gedaan te Brussel op 16 maart 2004 (B.S. van 22 oktober 2014).
 • Wet van 29 juni 2014 houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling inzake de vestiging in België van een Verbindingsbureau van deze Organisatie, gedaan te Brussel op 20 februari 2006 (B.S. van 24 oktober 2014).
 • Besluit 27 november 2015 van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van 29 maart 2002 tot bescherming van varend erfgoed (B.S. van 28 december 2015).
 • Wet van 8 januari 2017 houdende instemming met het Internationaal Verdrag van Nairobi inzake de verwijdering van wrakken, gedaan te Nairobi op18 mei 2017 (B.S. van 18 juli 2017).
 • Koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 (B.S. van 30 oktober 2017).
 • Koninklijk besluit van 1 maart 2018 betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies aan de netbeheerder voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de transmissie van elektriciteit, in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht (B.S. van 8 maart 2018).
 • Koninklijk besluit van 16 april 2018 tot vaststelling van de voorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen (B.S. van 2 mei 2018) (gewijzigd).
 • Verordening (EU) 2018/1139 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2018 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart, en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2111/2005, (EG) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 en de Richtlijnen 2014/30/EU en 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 552/2004 en (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de Raad (P.B. L212/1 van 22 augustus 2018).
 • Koninklijk besluit van 30 juli 2018 tot bepaling van de regels met betrekking tot medische onderzoeken en bedrijfspsychologische onderzoeken voor treinbestuurders en van de criteria voor erkenning van centra belast met deze onderzoeken (B.S. van 23 augustus 2018).
 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 januari 2019 houdende uitvoering van de ordonnantie van 29 november 2018 betreffende het delen van vrije vloot vervoersmodi die een alternatief zijn voor de auto (B.S. van 29 januari 2019) (Brussels Gewest).
 • Besluit van het Verenigd College van 17 januari 2019 houdende uitvoering van de ordonnantie van 21 maart 2018 betreffende de organisatie van het niet-dringend ziekenvervoer (B.S. van 8 februari 2019) (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie).
 • Besluit 2018/2280 van het College van 17 januari 2019 houdende uitvoering van het decreet van 22 februari 2018 met betrekking tot de organisatie van het niet-dringend ziekenvervoer (B.S. van 22 februari 2019) (Franse Gemeenschapscommissie).
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 8 februari 2019 houdende de uitvoering van artikel 6, 7, 8 en 12 van het decreet van 18 mei 2018 betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer (B.S. van 27 maart 2019) (Vlaamse Gemeenschap).
 • Gedelegeerde verordening (EU) 2019/945 van de Commissie van 12 maart 2019 inzake onbemande luchtvaartuigsystemen en uit derde landen afkomstige exploitanten van onbemande luchtvaartuigsystemen(P.B. L152/1 van 11 juni 2019).
 • Verordening (EU) 2018/395 van de Commissie van 13 maart 2018 tot vaststelling van gedetailleerde regels voor vluchtuitvoeringen met ballonnen, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad (P.B. L71/10 van 14 maart 2018).
 • Belgisch Scheepvaartwetboek van 8 mei 2019 (B.S. van 1 augustus 2019) (gewijzigd).
 • Uitvoeringsverordening (EU) 2019/779 van de Commissie van 16 mei 2019 tot vaststelling van nadere bepalingen inzake een systeem voor de certificering van met het onderhoud van voertuigen belaste entiteiten overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 445/2011 van de Commissie EG (P.B. L139 I/360 van 27 mei 2019).
 • Uitvoeringsverordening (EU) 2019/947 van de Commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen (P.B. L152/45 van 11 juni 2019).
 • Koninklijk besluit van 28 juni 2019 betreffende de pleziervaart (B.S. van 4 juli 2019) (gewijzigd).
 • Besluit van de Waalse Regering van 18 juli 2019 betreffende de directe gasleidingen (B.S. van 12 november 2019) (Waals Gewest).
 • Besluit van de Waalse Regering van 22 augustus 2019 tot uitvoering van artikel 3bis van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein gasleidingen (B.S. van 3 december 2019) (Waals Gewest) (gewijzigd).
 • Koninklijk besluit van 15 juli 2020 inzake milieuvriendelijke scheepvaart (B.S. van 21 augustus 2020)
 • Verordening (EU) 2020/1056 van het Europees parlement en de Raad van 15 juli 2020 inzake elektronische informatie over goederenvervoer (P.B. L 249/33 du 31 juli 2020)
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020 tot bepaling van de voorwaarden voor de beroepsbekwaamheid van de bestuurder van een langere en zwaardere sleep (B.S. van 4 december 2020) (Vlaamse Gewest)
  Koninklijk besluit van 8 november 2020 tot uitvoering van uitvoeringsverordening (EU) 2019/947 van de Commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen (B.S. van 18 november 2020) (gewijzigd).
 • Koninklijk besluit van 25 februari 2021 tot vaststelling van de voorwaarden voor het afleveren en het gebruik van een toelating tot testen (B.S. van 17 maart 2021).
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2020 tot vaststelling van de verordening voor het verkeer van havenvoertuigen in de haven van Antwerpen (B.S. 25 februari 2021) (Vlaamse Gewest).
 • Verordening (EU) 2021/782 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 betreffende de rechten en verplichtingen van treinreizigers (P.B. L 172/1 van 17 mei 2021).
 • Koninklijk besluit van 30 juli 2021 tot optimalisatie van de maritieme arbeidsbepalingen (B.S. 27 augustus 2021).
 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 juli 2021 betreffende de toekenningsvoorwaarden voor de Brussel'Air premie in ruil voor de schrapping van de nummerplaat van een voertuig (B.S. 15 juli 2021) (Brussels Gewest).
 • Decreet van 8 juli 2021 betreffende het vrije vloot fietsdelen en tot wijziging van de artikelen 4 en 12 van het decreet van 1 april 2004 betreffende de plaatselijke mobiliteit en toegankelijkheid (B.S. 13 augustus 2021) (Waalse Gewest)
 • Verordening (EU) 2018/858 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de gestandaardiseerde toegang tot de informatie uit het boorddiagnosesysteem en de reparatie- en onderhoudsinformatie van voertuigen, en de voorschriften en procedures voor de toegang tot informatie over de beveiliging van voertuigen (P.B. L-151 van 14 juni 2018) (gewijzigd).
 • Besluit 2021/972 van het college van de Franse Gemeenschapscommissie van 9 december 2021 tot vaststelling van de erkenningsnormen waaraan de diensten voor niet-dringend ziekenvervoer moeten voldoen om erkend te worden (B.S. 6 januari 2022) (Franse Gemeenschapscommissie).
 • Besluit van de Waalse regering van 16 december 2021 betreffende bakfietsen met een aanhangwagen van meer dan één meter in het kader van pilootprojecten (B.S. 29 december 2021) (Waalse Gewest). 
 • Koninklijk besluit van 14 januari 2022 betreffende de erkenning van  conformiteitsbeoordelingsinstanties voor onbemande luchtvaartuigsystemen (B.S. 3 februari 2022).
 • Ministerieel besluit van 6 augustus 2021 tot tijdelijke schorsing van de vaart met bepaalde vaartuigen op de bevaarbare rivieren de Ourthe en de Amblève (B.S. 11 augustus 2021) (Waals Gewest)1.
 • Ordonnantie van 9 juni 2022 betreffende taxidiensten (B.S. van 7 juli 2022) (Brussels Gewest).
 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 oktober 2022 betreffende de taxidiensten (B.S. van 14 oktober 2022) (Brussels Gewest).
 • Besluit van de Waalse Regering van 8 september 2022 betreffende de begeleiding van uitzonderlijke voertuigen (B.S. van 5 oktober 2022) (Waalse gewest).
 • Besluit van de Waalse Regering van 18 november 2022 betreffende de technische controle van twee- of driewielige voertuigen en vierwielers en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen (B.S. van 27 december 2022) (Waalse Gewest).
 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 oktober 2022 houdende reglementering van de technische keuring van twee- of driewielige voertuigen en vierwielers (B.S. 27 december 2022) (Brussels Gewest).
 • Koninklijk besluit van 23 september 1992 houdende scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen (B.S. van 17 oktober 1992) (gewijzigd).
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2023 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer (B.S. van 29 juni 2023) (Vlaamse Gewest).
 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2023 houdende uitvoering van de ordonnantie van 29 november 2018 betreffende het delen van vrije vloot vervoersmodi die een alternatief zijn voor de auto (B.S. van 6 september 2023) (Brussels Hoofdstedelijk gewest).

31. Vrijwilligers (32)

 • Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S. van 29 augustus 2005) (gewijzigd).
 • Koninklijk besluit van 19 december 2006 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de organisaties die werken met vrijwilligers (B.S. van 22 december 2006, tweede uitgave).
 • Koninklijk besluit van 21 december 2006 tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van het sluiten van de collectieve verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de organisaties die werken met vrijwilligers (B.S. van 22 december 2006, vierde uitgave).
 • Wet van 11 april 2003 tot instelling van een vrijwillige dienst van collectief nut (B.S. 13 mei 2003) (gewijzigd).

32. Zorgverzekering (5)

 • Decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming (B.S. van 17 augustus 2018) (Vlaamse Gemeenschap).

BEWIJS VAN VERZEKERING

 • Wet van 12 februari 2008 tot instelling van een algemeen kader voor de erkenning van EU-beroepskwalificaties (B.S. van 2 april 2008) (gewijzigd) (niet van kracht in de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) (gewijzigd in het Waalse Gewest).
 • Decreet van 24 februari 2017 tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (B.S. van 10 mei 2017) (Vlaamse Gemeenschap) (Vlaams Gewest) (gewijzigd).
 • Ordonnantie van 20 mei 2021 tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn (EU) 2018/958 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 betreffende een evenredigheids-beoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen (B.S. van 27 mei 2021) (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad).
 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 november 2022 betreffende de evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen (B.S. 1 december 2022) (Brussels Gewest).
 • Ordonnantie van 20 juli 2023 tot invoering van een algemeen kader voor de erkenning van  beroepskwalificaties (B.S. van 14 september 2023) (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

 

1 Officieuze vertaling.