search_api_autocomplete
Home

COVID-19 – Maatregelen verzekeringssector

Nieuws
Informatie: de letter i, afgebeeld in een blauwgrijze cirkel op een lichtgrijze achtergrond

De Belgische verzekeringssector levert inspanningen om de negatieve impact van de coronacrisis op de particulieren, gezinnen, zelfstandigen en bedrijven te verzachten. De verzekeringsondernemingen gaan de volgende maanden soepel omgaan met klanten in nood en ervoor zorgen dat ze blijvend beschermd worden. De sectororganisatie bereikte hierover een akkoord dat mee gefaciliteerd werd door de Nationale Bank met de steun van de FSMA en de federale regering.

Net zoals de afgelopen weken de overheid en de banksector reeds talrijke initiatieven hebben genomen om de economische gevolgen van de coronapandemie te verzachten, levert ook de Belgische verzekeringssector inspanningen.

De aandacht wordt daarbij voornamelijk gericht op die groepen in de samenleving die de economische weerslag van het coronavirus het sterkst voelen, namelijk de vele werknemers die in tijdelijke werkloosheid beland zijn en de bedrijven die verplicht hun deuren moeten sluiten of hun economische activiteit sterk zien afnemen.

Het maatregelenpakket dat gecommuniceerd werd door Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, ligt in de lijn van de werkzaamheden van de Economic Risk Management Group (ERMG) die de federale regering heeft opgericht  om de economische gevolgen van het coronavirus te bestrijden.

Concreet wordt er onder meer ademruimte geboden aan wie met betalingsproblemen kampt,  respijt gegeven aan wie hypotheekleningen moet terugbetalen, een regeling getroffen rond de schuldsaldoverzekeringen en brandverzekeringen (dit laatste voor wie tijdelijk werkloos is geworden wegens de coronacrisis). Belangrijk is ook te signaleren er nog aan een nieuwe regeling wordt gewerkt voor de groepsverzekeringen om het personeel te beschermen dat tijdelijk werkloos is als gevolg van de coronacrisis.

Een overzicht:

 • Voor natuurlijke personen:
  • Er wordt gewerkt aan een regeling met betrekking tot de pensioen-, overlijdens-, invaliditeits- en hospitalisatiedekking van de collectieve verzekeringen (aangegaan door de werkgever) van de personen die in tijdelijke werkloosheid belanden als gevolg van de coronacrisis. Zo wordt beoogd ervoor te zorgen dat deze verzekeringsdekkingen behouden kunnen blijven met zo weinig mogelijk formaliteiten, op voorwaarde dat de werkgever niet beslist heeft een of meerdere van deze verzekeringsdekkingen op te schorten. De betaling van de betreffende premies door de werkgever zou uitgesteld kunnen worden tot 30 september 2020. De precieze voorwaarden zijn momenteel nog niet gekend.
  • Zowel rentebetalingen als kapitaalaflossingen van hypothecaire kredieten aangegaan bij verzekeringsondernemingen alsook de betaling van premies van schuldsaldoverzekeringen gelieerd aan hypothecaire kredieten worden opgeschort gedurende maximum zes maanden en uiterlijk tot 31 oktober 2020. Dit voor zover de verzekerde kan aantonen dat hij in financiële moeilijkheden is beland door de COVID-19-crisis en bepaalde voorwaarden vervuld zijn. Het akkoord weerspiegelt dat van de overheid met de banken.
  • Voorts kan ook uitstel verkregen worden gedurende maximum zes maanden en uiterlijk tot 31 oktober 2020 voor de betaling van de premies van brandverzekeringen, die gelieerd zijn aan hypothecaire kredieten waarvoor een uitstel van terugbetaling (betaling van rente en kapitaal), verkregen werd . Dit laatste geldt enkel voor wie tijdelijk werkloos is geworden als gevolg van de coronacrisis.
  • Voor alle andere verzekeringen waarvoor deze verzekerden problemen zouden hebben met het betalen van hun premie, wordt de verzekerde gevraagd rechtstreeks contact op te nemen met zijn verzekeraar of verzekeringstussenpersoon om te kijken of er een adequate oplossing kan gevonden worden.
    
 • Voor ondernemingen getroffen door de COVID-19-crisis:
  • De verzekeringssector wijst erop dat sommige verzekeringsdekkingen (arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid, …) reeds voorzien om de premie achteraf aan te passen indien er sprake is van gereduceerde activiteiten. Dit wordt automatisch in rekening gebracht.
  • Daarbovenop kunnen ondernemingen die hun activiteiten moeten stilleggen zoals gevraagd door de overheid, in overleg met hun verzekeraar, voor hun verzekeringspremies betalingsuitstel krijgen gedurende maximum zes maanden en uiterlijk tot 31 oktober 2020. Voor eventuele verdere maatregelen rond opschorting van contracten wordt bedrijven aangeraden rechtstreeks contact op te nemen met hun verzekeraar of verzekeringstussenpersoon.
  • Ook voor leningen verstrekt aan ondernemingen zullen de verzekeraars dezelfde voorwaarden toepassen als diegene die reeds werden afgesproken voor de banksector. Het gaat om een uitstel van terugbetaling van kapitaalaflossingen gedurende maximum zes maanden en tot 31 oktober 2020.