search_api_autocomplete
Home

Cryptomunten: nieuwe regels voor bepaalde aanbieders van diensten

Persbericht
Virtual Service Asset Providers (VASP)

Vanaf 1 mei 2022 worden de activiteiten van bepaalde aanbieders van diensten met virtuele valuta in België gereglementeerd. Deze aanbieders van diensten zullen moeten voldoen aan een reeks voorwaarden die onder meer verband houden met hun professionele betrouwbaarheid en de naleving van de anti-witwaswetgeving.

Op wie zijn de nieuwe regels van toepassing?

Aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta, alsook aanbieders van bewaarportemonnees voor cryptografische privésleutels (‘wallet providers’) die in België zijn gevestigd.

De in België gevestigde Automated Teller Machines (ATM’s), dit wil zeggen automaten die het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta mogelijk maken, zullen eveneens aan de nieuwe verplichtingen onderworpen zijn.

Het is aanbieders van diensten die onder het recht van een land buiten de Europese Economische Ruimte ressorteren, vanaf heden verboden zijn deze diensten op Belgisch grondgebied aan te bieden.

Aan welke verplichtingen moeten ze voldoen?

De betrokken aanbieders van diensten zullen zich moeten laten inschrijven bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) om hun activiteiten verder te kunnen uitoefenen of op te starten. Dit impliceert dat deze aanbieders van diensten blijvend aan een aantal inschrijvings- en bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden moeten voldoen, waarop de FSMA zal toezien.

Deze voorwaarden hebben voornamelijk betrekking op:

  • de passende deskundigheid en professionele betrouwbaarheid van de effectieve leiders van de aanbieder van diensten (bv.: ervaring …);
  • de geschiktheid van bepaalde aandeelhouders van de aanbieder van diensten gelet op de noodzaak van een gezond en voorzichtig beleid;
  • de organisatie van de aanbieder van diensten en de naleving van de regels ter bestrijding van witwassen van geld en financiering van terrorisme (bv.: identificatie van klanten).

Om hun inschrijving bij de FSMA te behouden, moeten aanbieders van diensten deze verplichtingen permanent naleven.

Wat controleert de FSMA?

Op de website van de FSMA worden deze nieuwe verplichtingen nader toegelicht, alsook de wijze waarop de FSMA de naleving ervan gaat controleren. Het Belgisch Koninklijk Besluit van 8 februari 2022 over het statuut van en het toezicht op aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en aanbieders van bewaarportemonnees is er ook ter beschikking.

Merk op dat de FSMA de hierboven beschreven aspecten zal controleren die aan bod komen in de reglementering, en enkel voor de diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en/of bewaarportemonnees.

Opgelet: het feit dat een aanbieder van diensten met virtuele valuta is ingeschreven bij de FSMA, biedt geen enkele garantie omtrent de specifieke beschermingsregeling voor zijn cliënten of de kwaliteit van zijn diensten.