search_api_autocomplete
Home

De FSMA beveelt Binance om elke aanbieding van diensten met virtuele munten in België onmiddellijk stop te zetten

Persbericht
Aan de inkom van het FSMA-gebouw hangt een paneel met het logo van de FSMA

De FSMA stelt vast dat Binance in België diensten aanbiedt en verricht voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en het aanbieden van bewaarportemonnees vanuit landen die geen lid zijn van de Europese Economische Ruimte. Bijgevolg beveelt ze Binance om elke aanbieding en verrichting van dergelijke diensten in België onmiddellijk stop te zetten.

Voor personen die ressorteren onder het recht van een land dat geen lid is van de Europese Economische Ruimte, is het verboden om, op het Belgisch grondgebied, als gewone professionele activiteit, ook al vormt die voor hen een aanvullende of bijkomende activiteit, diensten aan te bieden of te verrichten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta of voor het aanbieden van bewaarportemonnees.

De niet-naleving van dat verbod is strafrechtelijk strafbaar met toepassing van artikel 136 van de Belgische wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

De FSMA is van oordeel dat Binance dit verbod overtreedt door dergelijke diensten in België aan te bieden vanuit landen die geen lid zijn van de Europese Economische Ruimte. Op 23 juni 2023 besliste de FSMA bijgevolg om Binance te bevelen om elke aanbieding en verrichting in België van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en voor het aanbieden van bewaarportemonnees onmiddellijk stop te zetten.

Binance betwist niet dat ze dergelijke diensten in België aanbiedt. Volgens de algemene voorwaarden die van toepassing zijn verklaard op de Belgische klanten van het Binance.com-platform, zouden die diensten worden aangeboden door Binance Operators die niet nader worden geïdentificeerd in diezelfde contractvoorwaarden. Het zou gaan om 27 vennootschappen die een rol zouden spelen bij de operationele en/of technische aspecten van de dienstverlening. 19 van die vennootschappen zouden buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd.

Ondanks de verschillende verzoeken om informatie die aan Binance zijn gericht, bleek deze niet in staat om genoegzaam aan te tonen dat de juridische entiteiten die de specifieke diensten verrichten in België, wel degelijk in de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd, en dat zij, volgens hun nationaal recht, zijn gemachtigd om die diensten in België te verrichten. Met de term entiteiten die de specifieke diensten verrichten, worden de entiteiten bedoeld die effectief (met hun eigen middelen) de verrichtingen voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta uitvoeren, alsook de entiteiten die juridisch optreden als bewaarders van de tegoeden/cryptografische sleutels van de Belgische klanten.

Er moet dan ook worden vastgesteld dat Binance, hoewel haar daartoe herhaaldelijk de gelegenheid is geboden, niet op gedocumenteerde en bewijskrachtige wijze aantoont dat de op Belgisch grondgebied aangeboden en verrichte diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en het aanbieden van bewaarportemonnees, worden aangeboden en verricht via een juridische entiteit die ressorteert onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte die, in haar lidstaat van herkomst, naar behoren is gemachtigd om dergelijke activiteiten te verrichten, inclusief op Belgisch grondgebied.

Naast het bevel om haar activiteiten in België onmiddellijk stop te zetten, eist de FSMA van Binance dat ze, na de betrokken klanten om eventuele instructies te hebben gevraagd en daarmee rekening te hebben gehouden, onmiddellijke maatregelen neemt om de Belgische klanten alle cryptografische sleutels en/of alle virtuele valuta die ze voor hun rekening aanhouden, terug te bezorgen, of om deze over te dragen aan entiteiten die onder het recht van een andere EER-lidstaat ressorteren, en, volgens hun nationaal recht, naar behoren zijn gemachtigd om dergelijke activiteiten te verrichten, inclusief in België, en, in dat geval, met inachtneming van alle nuttige voorzorgsmaatregelen voor de veiligheid van dergelijke overdrachten.

De procureur des Konings is in kennis gesteld van de feiten die een strafrechtelijk misdrijf kunnen vormen.

***

De FSMA handelt in dit dossier in het kader van haar opdracht tot bescherming van de consumenten tegen de uitoefening van illegale activiteiten op het Belgisch grondgebied.

De FSMA herinnert eraan dat de activiteit van aanbieder van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en van aanbieder van bewaarportemonnees (VASP) tot op heden niet is gereglementeerd, behalve inzake de strijd tegen witwassen van geld en financiering van terrorisme (AML). Wat die aspecten betreft, heeft de Belgische wetgever de 5de antiwitwasrichtlijn omgezet, die, voor de sector van de virtuele valuta, nieuwe verplichtingen inzake witwasbestrijding heeft ingevoerd. Deze situatie is dus vergelijkbaar met die in de andere lidstaten van de EU.

De Europese MiCA-verordening (die op 9 juni 2023 in het Publicatieblad van de EU is gepubliceerd) zal meer algemene en in het bijzonder prudentiële regels voor crypto-activiteiten invoeren. Die regels, die rechtstreeks van toepassing zijn in Belgisch recht, zullen in januari 2025 in werking treden.

Omdat in dit stadium een specifieke reglementering ontbreekt, is het dus het gemeenrecht dat van toepassing is, en, in voorkomend geval, de relevante bepalingen van het Strafwetboek.

Ondertussen blijven de waarschuwingen voor de risico’s verbonden aan het gebruik van cryptomunten die de Belgische (waaronder de FSMA) en de Europese toezichthouders publiceren, van toepassing.