search_api_autocomplete
Home

De FSMA kondigt de opschorting van het verbod op het innemen of verhogen van nettoshortposities aan

Persbericht

Op 18 maart 2020 verbood de FSMA het innemen of verhogen van nettoshortposities in aandelen die op Belgische handelsplatformen worden verhandeld. Vandaag kondigt de FSMA aan dat dit verbod op 19 mei 2020 wordt opgeschort.

Op 18 maart 2020 verbood de FSMA het aangaan van transacties die een financieel instrument tot stand brengen of er verband mee houden, als een betrokken natuurlijke of rechtspersoon daardoor (onder andere) een financieel voordeel geniet als de koers of de waarde van een ander financieel instrument daalt, zoals bepaald in artikel 20 van Verordening (EU) Nr. 236/2012. Dat verbod is op 15 april 2020 verlengd.

De FSMA nam deze uitzonderlijke maatregel nadat zij grote prijsschommelingen op de markt had vastgesteld. Die hoge marktvolatiliteit wees erop dat de markt het moeilijk had om de impact van de COVID-19-crisis op de genoteerde ondernemingen correct te beoordelen. De situatie was op dat moment immers erg onduidelijk en de gevolgen ervan konden moeilijk worden ingeschat. Bedoeling van de maatregel was te voorkomen dat de situatie zou verergeren en een potentieel nefaste impact zou hebben op de betrokken ondernemingen en op het marktvertrouwen in het algemeen.

Zoals midden april aangekondigd, loopt deze maatregel op 18 mei 2020 om 23.59h af. In overleg met ESMA en de verschillende betrokken nationale autoriteiten en in het licht van de volgende marktspecifieke en algemene bevindingen heeft de FSMA beslist de maatregel niet verder te verlengen:

  • Vele genoteerde ondernemingen hebben nu een beter zicht op de impact van de COVID-19-crisis op hun activiteiten en hebben de markt hierover geïnformeerd;
  • Sinds midden maart is de marktvolatiliteit fors afgenomen tot het niveau van voor de COVID-19-crisis;
  • Sinds het ingaan van de maatregel is het aantal nettoshortposities gestaag gedaald. Dit toont dat de marktdeelnemers de maatregel goed hebben opgevolgd;
  • De markt heeft de tijdens deze periode geleden verliezen al grotendeels gerecupereerd;
  • Het aantal besmette personen en het aantal patiënten op intensieve zorg blijven dalen;
  • De lockdownmaatregelen van de regering worden daarom systematisch afgebouwd, en die afbouw verloopt nog steeds volgens plan.

De FSMA stelt vast dat de marktsituatie is gestabiliseerd en ziet dan ook geen reden om het verbod opnieuw te verlengen. Zij blijft echter waakzaam en volgt de markten van nabij. Zo kan zij meteen ingrijpen als de veranderende marktvoorwaarden dat vereisen.