search_api_autocomplete
Home

De FSMA waarschuwt voor uitgiften van vennootschappen in financieringsnood

Persbericht

Genoteerde vennootschappen in financiële moeilijkheden geven steeds vaker converteerbare obligaties uit om hun activiteiten te financieren. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt aandeelhouders van zulke bedrijven voor de grote risico’s die ze lopen als er zo’n uitgiften gebeuren.

Een converteerbare obligatie biedt de houder ervan het recht om de obligatie om te zetten in aandelen. Dat gebeurt tegen een conversieprijs die op voorhand is vastgelegd. Meestal zal de conversieprijs hoger zijn dan de beurskoers van de uitgevende vennootschap op het ogenblik van de uitgifte van de converteerbare obligatie.

In sommige gevallen is de conversieprijs echter lager dan de beurskoers op het ogenblik van conversie. Het is in die gevallen dat er voor aandeelhouders grote risico’s verbonden zijn aan dit type van financiering. De omzetting in aandelen leidt dan vaak tot een significante verwatering. Bovendien kan er ook een sterke negatieve druk op de beurskoers ontstaan.

De FSMA stelde bij negen genoteerde vennootschappen onder haar toezicht vast dat ze een beroep deden op zulke converteerbare obligaties om te voldoen aan hun financieringsnoden. Het merendeel van deze vennootschappen is actief in de biotechnologie of in de medische technologie.

De partijen die dit soort financiering verstrekken, zijn voornamelijk buitenlandse investeringsfondsen die zich specialiseren in dit type transacties. In ruil voor hun financiering ontvangen ze hoge vergoedingen en een voordelige conversieprijs. Ze kunnen hun obligaties omzetten in aandelen met een korting op de beurskoers op het moment van conversie.

Die korting bedraagt gewoonlijk vijf à acht procent, maar loopt in sommige gevallen op tot 20 procent. Van zodra de omzetting in aandelen rond is, verkopen de investeringsfondsen de aandelen op de beurs. Meestal hebben ze geen intentie om aandeelhouder te worden.

De FSMA wenst de aandacht van beleggers te vestigen op de risico’s die verbonden zijn aan dit type van financiering. Ze beveelt hen aan kennis te nemen van de informatie die vennootschappen daarover ter beschikking stellen. Op die manier kunnen ze het risico op koersdruk en op significante verwatering beter inschatten en op de algemene vergadering van aandeelhouders kritische vragen stellen bij dit type van financiering.

De FSMA vraagt de genoteerde vennootschappen en hun bestuurders om goed na te denken alvorens tot de uitgifte van zulke converteerbare obligaties over te gaan en zich bewust te zijn van de verantwoordelijkheid die zij daarbij nemen. De verstrekkers van deze vorm van financiering moeten vooral uitkijken dat ze zich bij de verkoop van de aandelen niet schuldig maken aan marktmanipulatie.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u terug in deze mededeling op de website van de FSMA.