search_api_autocomplete
Home

Duurzaamheid: wegwijs in de nieuwe rapporteringsverplichtingen voor genoteerde vennootschappen

Persbericht

De FSMA publiceert een mededeling waarin ze nieuwe EU-regels inzake duurzaamheidsrapportering voor genoteerde vennootschappen uitlegt. Deze nieuwe rapportering is essentieel om tegemoet te komen aan de toenemende vraag van investeerders naar betrouwbare en kwaliteitsvolle duurzaamheidsinformatie. De nieuwe rapportering treedt stapsgewijs in werking en zal vanaf boekjaar 2022 volledig van kracht zijn.

Met de Taxonomie-verordening heeft de Europese Unie een belangrijke stap gezet in haar doelstelling om investeringen te heroriënteren richting duurzame economische activiteiten. Deze verordening creëert een kader dat bepaalt in welke mate economische activiteiten als ecologisch duurzaam kunnen worden aangemerkt. Daarnaast legt ze bijkomende rapporteringsvereisten op aan bepaalde genoteerde vennootschappen. Zij moeten informatie verschaffen over het aandeel van hun omzet, kapitaaluitgaven (CapEx) en operationele uitgaven (OpEx) die gelinkt zijn aan duurzame economische activiteiten.

Een tijdige en betrouwbare duurzaamheidsrapportering door de vennootschappen is erg belangrijk. Een incorrecte of laattijdige informatieverschaffing maakt immers dat andere actoren in de financiële sector niet in staat zijn om te voldoen aan de toenemende vraag naar daadwerkelijk duurzame investeringen.

Zo moeten bijvoorbeeld ontwikkelaars van financiële producten zoals beleggingsfondsen en beleggingsverzekeringen aangeven in hoeverre de opgehaalde gelden worden geïnvesteerd in vennootschappen waarvan de activiteiten daadwerkelijk duurzaam zijn. Zij baseren zich hiervoor op de duurzaamheidsinformatie die deze vennootschappen publiceren. De kwaliteit van de duurzaamheidsrapportering zal dus ook een impact hebben op de toegang van vennootschappen tot financieringsbronnen. 

De nieuwe rapporteringsvereisten voor genoteerde vennootschappen treden stapsgewijs in werking. Voor boekjaar 2021 moeten de betrokken vennootschappen enkel rapporteren over het aandeel van de vennootschapsactiviteiten die als duurzaam kunnen worden beschouwd. Vanaf boekjaar 2022 moet meer gedetailleerde informatie worden verschaft, onder meer over het aandeel van de vennootschapsactiviteiten die daadwerkelijk in overeenstemming met de EU-taxonomie zijn.

Jean-Paul Servais, voorzitter van de FSMA: ’De financiële sector speelt een sleutelrol bij het faciliteren van de transitie naar een duurzame economie. De publicatie van betrouwbare duurzaamheidsinformatie door genoteerde vennootschappen vormt hierbij een essentieel vertrekpunt. Met haar mededeling wenst de FSMA de vennootschappen alvast wegwijs te maken in de nieuwe rapporteringsverplichtingen en bij te staan bij een correcte invulling hiervan.’