search_api_autocomplete
Home

EVADIX, KKO INTERNATIONAL, MEDIVISION, SETTLEMENTS en TRFI FUNDING

Persbericht

WAARSCHUWING MET BETREKKING TOT DE LAATTIJDIGE OPENBAARMAKING VAN HET JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

De FSMA maakt de volgende waarschuwing openbaar in het kader van haar toezicht op de informatieverstrekking door de emittenten[1].

Emittenten die hun boekjaar afsluiten op 31 december, dienden uiterlijk op 30 april over te gaan tot openbaarmaking van een jaarlijks financieel verslag.

De FSMA heeft vastgesteld dat EVADIX, KKO INTERNATIONAL, MEDIVISION, SETTLEMENTS en TRFI FUNDING de wettelijke termijn van openbaarmaking niet nageleefd hebben.

 

[1] Deze waarschuwing wordt openbaar gemaakt met toepassing van artikel 43, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt (artikel dat, met toepassing van artikel 4 van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten, ook geldt voor de emittenten waarvan de financiële instrumenten tot de verhandeling op Alternext zijn toegelaten).