search_api_autocomplete
Home

FSMA verduidelijkt regels voor alternatieve beleggingen

Persbericht

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) verduidelijkt de regels die gelden voor aanbieders en tussenpersonen die zogenaamde alternatieve beleggingen commercialiseren bij niet-professionele cliënten in België. Het gaat om beleggingen in roerende of onroerende goederen.

De FSMA stelt een toename vast van het aanbod van alternatieve beleggingen in België. Het gaat om rechtstreekse of onrechtstreekse beleggingen in roerende of onroerende goederen zoals kunstvoorwerpen, verzamelingsobjecten, oude manuscripten, alcoholhoudende dranken, oude munten, grondstoffen, plantages en vastgoed in binnen- en buitenland. Deze beleggingen worden aan het brede publiek aangeboden als alternatief voor klassieke spaarproducten, die momenteel zeer lage rentes bieden.

De wetgever heeft recent beslist om de bepalingen van de prospectuswetgevinguit te breiden tot een nieuwe categorie van beleggingsinstrumenten[1]. Met deze wetswijziging beoogt de wetgever de informatie aan de retailbelegger over alternatieve beleggingen in roerende goederen en agrarische exploitaties te verbeteren.

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van deze nieuwe bepaling, publiceert de FSMA een mededeling. Deze heeft als doel om de aanbieders en tussenpersonen van alternatieve beleggingen in roerende en onroerende goederen te wijzen op het financieelrechtelijk kader en de verplichtingen die daar voor hen uit kunnen voortvloeien, onder meer inzake de goedkeuring van prospectus en reclame.

 

[1] Artikel 4, §1, 3°bis van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op de gereglementeerde markt.