Nieuws & Waarschuwingen

Minnelijke schikking – Axa Belgium

Persbericht
News article
10/07/2018

De minnelijke schikking bestaat uit de betaling van 250.000 euro en een nominatieve bekendmaking op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

In haar hoedanigheid van pensioeninstelling, onderworpen aan de bepalingen van de wet op de aanvullende pensioenen, moet de verzekeringsonderneming Axa Belgium gegevens over aanvullende pensioenen overmaken aan SIGeDIS, de vzw die de gegevensbank van de aanvullende pensioenen (DB2P) beheert. Iedere burger kan, sinds eind 2016, in die gegevensbank zijn aanvullende pensioenrechten raadplegen.

De FSMA stelde begin 2017 vast dat Axa Belgium bepaalde gegevens over contracten van vóór 2004 uitgetreden loontrekkende aangeslotenen niet tijdig had overgemaakt. De gegevens hadden uiterlijk op 30 september 2016 bij SIGeDIS moeten zijn. Axa Belgium maakte de gegevens pas over tussen 15 mei 2017 en 24 juli 2017. Hierdoor was er naargelang het geval een vertraging van 8 tot 10 maanden.

Door deze vertraging kon deze categorie van aangeslotenen minstens tot 16 mei 2017 geen enkel gegeven betreffende de betrokken contracten in de gegevensbank DB2P terugvinden. Nochtans had de FSMA Axa Belgium – evenals de hele sector – herhaaldelijk gewezen op het belang van een tijdige aangifte van deze gegevens.

De minnelijke schikking verbiedt Axa Belgium om het bedrag van 250.000 euro te verhalen op haar aangeslotenen.

In het kader van haar administratief sanctiebeleid kan de FSMA een minnelijke schikking aanvaarden indien de betrokkene meewerkt aan het onderzoek.

De volledige tekst van de minnelijke schikking kan worden geraadpleegd op de website van de FSMA.