search_api_autocomplete
Home

Openbaar overnamebod van Sihold op Sioen Industries

Persbericht

KENNISGEVING BEKENDGEMAAKT DOOR DE FSMA MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 APRIL 2007 OP DE OPENBARE OVERNAMEBIEDINGEN

De FSMA maakt, met toepassing van artikel 7 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen (het Overnamebesluit), de kennisgeving openbaar die zij, overeenkomstig artikel 5 van het Overnamebesluit, op 19 november 2020 heeft ontvangen en waaruit blijkt dat Sihold NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Fabriekstraat 23, 8850 Ardooie, met ondernemingsnummer 0458.793.469 RPR Gent (afdeling Brugge) (de Bieder), voornemens is om een vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod in contanten uit te brengen (het Bod) op alle uitstaande aandelen uitgegeven door Sioen Industries NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Fabriekstraat 23, 8850 Ardooie, met ondernemingsnummer 0441.642.780 Gent (afdeling Brugge), waarvan de aandelen genoteerd zijn op Euronext Brussel (de Doelvennootschap).

Het Bod heeft betrekking op alle aandelen uitgegeven door de Doelvennootschap die nog niet in het bezit van de Bieder of de met haar verbonden personen zijn, zijnde een totaliteit van 6.686.044 aandelen.

De biedprijs bedraagt 23,0 EUR per aandeel.

Het Bod is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

(a)    ten gevolge van het Bod, zullen de Bieder en de met de Bieder verbonden personen gezamenlijk ten minste 95% van de aandelen in de Doelvennootschap in bezit hebben; en

(b)    gedurende de periode voorafgaand aan de datum waarop de resultaten van de initiële aanvaardingsperiode worden aangekondigd, doet er zich geen terugval voor van de slotkoers van BEL-20 index van meer dan 10% in vergelijking met de slotkoers van de Bel-20 index op de dag voorafgaand aan de datum van aankondiging van het Bod overeenkomstig artikel 5 van het Overnamebesluit. Indien de Bieder niet beslist om het Bod in te trekken op een ogenblik waarop de slotkoers onder deze grens daalt en deze slotkoers vervolgens terug boven dit niveau uitstijgt, zal de Bieder zich nadien niet meer kunnen beroepen op deze eerdere en tijdelijke daling van de Bel-20 index. De eventuele beslissing van de Bieder om het Bod te handhaven tijdens een periode waar de slotkoers van de Bel-20 index tijdelijk gedaald is onder de grens, doet geen afbreuk aan het recht van de Bieder om alsnog de voorwaarde in te roepen en het Bod in te trekken, indien de slotkoers van de Bel-20 index, na een heropleving, vervolgens opnieuw onder de grens zou dalen.

Bovenstaande opschortende voorwaarden zijn bedongen in het uitsluitend voordeel van de Bieder die zich het recht voorbehoudt om daar geheel of gedeeltelijk afstand van te doen. Indien de voorgaande opschortende voorwaarden niet vervuld zijn, zal de Bieder zijn beslissing om er al dan niet aan te verzaken, aankondigen ten laatste op het ogenblik dat de resultaten van de initiële aanvaardingsperiode worden aangekondigd.

Indien aan de van toepassing zijnde vereisten wordt voldaan, heeft de Bieder de intentie om een openbaar uitkoopbod uit te brengen overeenkomstig de artikelen 42 en 43 van het Overnamebesluit en artikel 7:82 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

***