search_api_autocomplete
Home

Openbaar uitkoopbod op de aandelen van Antigoon Invest NV

Persbericht
KENNISGEVING BEKENDGEMAAKT DOOR DE FSMA MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 APRIL 2007 OP DE OPENBARE UITKOOPBIEDINGEN

De FSMA maakt, met toepassing van artikel 7 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare uitkoopbiedingen (hierna het “Koninklijk Besluit”), de kennisgeving openbaar die zij, overeenkomstig artikel 3 van voornoemd Koninklijk Besluit, op 5 augustus 2015 heeft ontvangen met betrekking tot het voornemen van de hierna vermelde personen, die in onderling overleg handelen in de zin van artikel 513, § 1, vierde lid van het Wetboek van vennootschappen: 

  • Erik Bogaerts, geboren te Antwerpen op 12 december 1964, wonende te Hessenplein 29 bus 401, 2000 Antwerpen;
  • M.C.A. BVBA, met maatschappelijke zetel te Korte Nieuwstraat 4, 2000 Antwerpen, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0437.238.683;
  • Luc Van Weert, geboren te Antwerpen op 22 april 1963, wonende te Hessenplein 27 bus 303, 2000 Antwerpen;
  • Frank Boschman, geboren te Antwerpen op 28 mei 1965, wonende te Guyotdreef 20, 2930 Brasschaat;
  • NCP Consultants BVBA, met maatschappelijke zetel te Sint-Maria-ten-Boslei 1, 2900 Schoten, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0458.028.654;

om een openbaar uitkoopbod uit te brengen op alle aandelen van de vennootschap Antigoon Invest NV, met maatschappelijke zetel te Korte Nieuwstraat 4, 2000 Antwerpen, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0890.591.543, die zij nog niet in bezit hebben, zijnde 33.348 aandelen (of 2,56% van het kapitaal), tegen 13,91 EUR per aandeel.

Het verslag van de onafhankelijke expert, dat overeenkomstig artikel 6 van het Koninklijk Besluit werd opgesteld, is kosteloos verkrijgbaar gesteld voor het publiek op de website van Antigoon Invest NV (www.antigooninvest.be).

De houders van effecten waarop het bod slaat beschikken, conform artikel 10, eerste lid van het Koninklijk Besluit, na de openbaarmaking van deze kennisgeving in de financiële pers en van het verslag van de onafhankelijke expert, over een termijn van vijftien werkdagen om de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten hun eventuele bezwaren bij het bod mede te delen. Deze termijn loopt af op 26 augustus 2015.

De eventuele bezwaren kunnen gericht worden aan de FSMA, Toezicht op de genoteerde vennootschappen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, per brief, per fax (+32(2)220.54.24) of per e-mail (soc.fin@fsma.be).