search_api_autocomplete
Home

Openbaar uitkoopbod van Inter-Beton SA op Cimescaut SA

Persbericht
KENNISGEVING BEKENDGEMAAKT DOOR DE FSMA MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN
27 APRIL 2007 OP DE OPENBARE UITKOOPBIEDINGEN

De FSMA maakt, met toepassing van artikel 7 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare uitkoopbiedingen (hierna, het « Koninklijk Besluit »), de kennisgeving openbaar die zij, overeenkomstig artikel 3 van voornoemd Koninklijk Besluit, op 25 april 2014 heeft ontvangen met betrekking tot het voornemen van Inter-Beton SA, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Terhulpsesteenweg, 185, 1170 Brussel, om een openbaar uitkoopaanbod uit te brengen op alle aandelen van de vennootschap Cimescaut SA, die zij of haar moedervennootschap Cimenteries C.B.R. S.A. (« CBR ») nog niet in bezit hebben, zijnde 1.772 aandelen (of 3,07 % van het kapitaal) tegen 1.322,09 EUR per aandeel.

Het verslag van de onafhankelijke expert, dat overeenkomstig artikel 6 van het Koninklijk Besluit werd opgesteld, is kosteloos verkrijgbaar gesteld voor het publiek op de websites van CBR (www.cbr.be) en Inter-Beton (www.interbeton.be) en op het telefoonnummer n° +32(2)678.34.30.

De houders van effecten waarop het bod slaat beschikken, conform artikel 10, eerste lid van het Koninklijk Besluit, na de openbaarmaking van deze kennisgeving in de financiële pers en van het verslag van de onafhankelijke expert, over een termijn van vijftien werkdagen om de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten hun eventuele bezwaren bij het bod mede te delen. Deze termijn loopt af op 20 mei 2014.

De eventuele bezwaren kunnen gericht worden aan de FSMA, Toezicht op de genoteerde vennootschappen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, per brief, per fax (+32(2)220.54.24 of per e-mail (soc.fin@fsma.be).