Nieuws & Waarschuwingen

Openbaar uitkoopbod van OCP op PCB

Persbericht
News article
22/11/2018

KENNISGEVING BEKENDGEMAAKT DOOR DE FSMA MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 APRIL 2007 OP DE OPENBARE OVERNAMEBIEDINGEN

De FSMA maakt, met toepassing van artikel 7 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare uitkoopbiedingen, de kennisgeving openbaar die zij, overeenkomstig artikel 3 van voornoemd besluit, op 22 november 2018 heeft ontvangen met betrekking tot het voornemen van OCP S.A. (één société anonyme naar Frans recht, met maatschappelijke zetel te 2, rue Galien, 93400 Saint-Ouen, Frankrijk, ingeschreven in het registre du commerce et des sociétés van Bobigny onder het  SIREN nummer 345 277 917), om een openbaar uitkoopbod uit te brengen op alle aandelen van de vennootschap PCB SA/NV (met maatschappelijke zetel te Robert Schumanplein 6, bus 5, 1040 Brussel, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0403.085.181), die nog niet in haar bezit zijn, noch in het bezit zijn van de personen die met haar in onderling overleg handelen in de zin van artikel 513, § 1, lid 4 van het Wetboek van vennootschappen, zijnde 739.552 aandelen (of 4,36 % van het kapitaal), tegen 8,40 EUR per aandeel.

Het verslag van de onafhankelijke expert, dat overeenkomstig artikel 6 van het besluit werd opgesteld, wordt kosteloos verkrijgbaar gesteld voor het publiek op de website van PCB SA/NV (www.pcb.be).

De houders van effecten waarop het bod slaat, beschikken, conform artikel 10 van het besluit, na de openbaarmaking van deze kennisgeving en van het verslag van de onafhankelijke expert, over een termijn van vijftien werkdagen om de FSMA hun eventuele bezwaren bij het bod mee te delen. Deze termijn loopt af op 13 december 2018.

De eventuele bezwaren kunnen gericht worden aan de FSMA, Toezicht op de genoteerde vennootschappen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, per brief of per e-mail (soc.fin@fsma.be).