search_api_autocomplete
Home

Periodieke vragenlijst over de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Nieuws

Deze circulaire informeert de onderworpen entiteiten over de inhoud en de modaliteiten voor de overlegging van de informatie met het oog op de beoordeling van de conformiteit en de doeltreffendheid van het door hen uitgewerkte instrumentarium ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (‘SWG/FT’). Die informatie wordt verzameld aan de hand van een jaarlijkse vragenlijst, die een belangrijk instrument is voor de uitoefening van de wettelijke bevoegdheden inzake permanent toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (hierna ‘FSMA’) in het kader van de SWG/FT.