search_api_autocomplete
Home

Persbericht van de FSMA over Binance

Persbericht
Aan de inkom van het FSMA-gebouw hangt een paneel met het logo van de FSMA

De FSMA heeft nota genomen van de beslissing van Binance om in België geen diensten meer te verrichten vanuit een derde land (buiten de Europese Economische Ruimte), en om haar Belgisch cliënteel voor te stellen om te werken met Binance Poland. De Belgische wet verzet zich er niet tegen dat diensten in België worden aangeboden door Binance Poland.

De FSMA heeft wel gevraagd dat de transfer van klanten naar Binance Poland het voorwerp uitmaakt van een individueel akkoord van de betrokken klanten. Voor klanten die een transfer naar Binance Poland niet zouden aanvaarden, zal Binance instructies moeten vragen aan deze klanten om hun valuta naar een ander platform over te maken dat gevestigd is in de EER en vergund is op basis van zijn nationaal recht om diensten in België aan te bieden.

Daarnaast deelt de FSMA het volgende mee:

  • Binnen de EER blijft de activiteit van aanbieder van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en van aanbieder van bewaarportemonnees (VASP) tot op heden niet gereglementeerd, behalve inzake de strijd tegen witwassen van geld en financiering van terrorisme (AML);
  • In afwachting van de inwerkingtreding van de Europese Verordening (EU) 2023/1114 van 31 mei 2023 betreffende crypto-activamarkten, de zogenaamde MICA-verordening, verschilt het juridische kader voor de verrichting van activiteiten in verband met virtuele valuta van de ene lidstaat tot de andere;
  • Voor Binance Poland geldt geen enkele andere verplichting dan de verplichtingen die uit de 5de antiwitwasrichtlijn voortvloeien. Met toepassing van de Poolse wetgeving aangenomen ter omzetting van die richtlijn is Binance Poland geregistreerd bij het Poolse ministerie van Financiën. Zoals in vele andere EER-landen gaat die registratie niet gepaard met prudentiële vereisten of met een controle van de geschiktheid of betrouwbaarheid van de bestuurders of effectieve leiders van de kandidaten voor de registratie. De registratie bij het Poolse ministerie van Financiën wordt binnen 14 dagen na de indiening van de aanvraag verleend. Daarbij moet standaardinformatie worden overgelegd, alsook een verklaring op erewoord dat de door de kandidaat-VASP meegedeelde informatie correct is;
  • De Poolse toezichthouder op de financiële markten (KNF) heeft thans geen enkele bevoegdheid ten aanzien van Binance Poland.