search_api_autocomplete
Home

Procedures vastgelegd voor de behandeling van klokkenluidermeldingen

Persbericht

Een nieuw reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) legt de procedures vast voor de behandeling van klokkenluidermeldingen. Dit reglement vloeit voort uit Europese en Belgische wetgeving inzake dergelijke meldingen. Het reglement en het contactpunt voor klokkenluidermeldingen zijn beschikbaar op de website van de FSMA.

Het koninklijk besluit van 24 september 2017 keurt het reglement van de FSMA goed over de procedure voor het ontvangen en in behandeling nemen door de FSMA van meldingen van inbreuken (‘klokkenluiden’) en treedt vandaag in werking.

Dit reglement kadert in een ruimere context. De wet van 31 juli 2017 introduceerde een nieuw artikel 69bis in de wet van 2 augustus 2002 over de verplichting voor de FSMA om doeltreffende mechanismen te organiseren voor meldingen van inbreuken op de financiële wetgeving waarop de FSMA toeziet. Dezelfde wet voorziet ook in een bescherming voor personen die de FSMA te goeder trouw zo’n inbreuk melden. Daarnaast bepaalt de wet dat de FSMA de geheimhouding van de klokkenluider waarborgt en bij reglement nadere procedureregels bepaalt voor het ontvangen en in behandeling nemen van meldingen.

Het reglement van de FSMA voorziet in de aanduiding van personeelsleden die zich specifiek bezighouden met de behandeling van meldingen van inbreuken. Het preciseert ook welke informatie de FSMA op haar website opneemt over het ontvangen en in behandeling nemen van meldingen van inbreuken. Voorts bepaalt het reglement de procedures die van toepassing zijn op deze meldingen (met inbegrip van de mogelijkheid om op anonieme basis een inbreuk te melden), het beschrijft de kanalen waarlangs de meldingen kunnen gebeuren en het omkadert de wijze waarop de meldingen worden geregistreerd en opgeslagen. Zo wordt onder meer in detail beschreven hoe de FSMA de geheimhouding van de identiteit van de klokkenluider waarborgt. Het reglement bepaalt ook dat vier soorten specifieke communicatiekanalen worden ingesteld voor meldingen van inbreuken, waaronder een elektronische toepassing, het ‘Contactpunt Klokkenluiders’.

De FSMA zal de procedures voor het ontvangen en in behandeling nemen van meldingen van inbreuken binnen de twee jaar aan een evaluatie onderwerpen.