search_api_autocomplete
Home

Raad van toezicht van de FSMA – Roland Gillet volgt Didier Matray op

Persbericht

Bij koninklijk besluit van 6 juni 2016 werd de heer Roland GILLET benoemd tot lid van de raad van toezicht van de FSMA.

De heer Gillet is doctor in de economische wetenschappen en doceert aan de universiteiten van Parijs (Panthéon-Sorbonne) en Brussel (ULB). Hij is de auteur van tal van wetenschappelijke werken, onder meer in verband met de financiële markten. De FSMA verheugt zich over deze benoeming en wenst de heer Gillet alle succes toe met zijn mandaat binnen de raad van toezicht.

De heer Gillet volgt de heer Didier MATRAY op wiens mandaat door het bereiken van de leeftijdsdrempel tot een einde komt. De heer Matray is advocaat en voormalig stafhouder van de Orde van advocaten bij de balie van Luik. Hij is tevens docent aan de rechtsfaculteit van de universiteit van Luik, ondervoorzitter van CEPANI en regent bij de NBB. De heer Matray was lid van de raad van toezicht van de FSMA, voorheen de CBFA, sinds 2003 en was tevens lid van de sanctiecommissie van de CBFA tot 2010. De FSMA brengt een hulde aan de heer Matray, die door zijn scherp inzicht en grote intellectuele kwaliteiten een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de werking van de FSMA. Hij is gemachtigd de eretitel van zijn mandaat te voeren.

De raad van toezicht van de FSMA is krachtens de wet belast met het algemeen toezicht op het  wetsconform, doelmatig en doeltreffend functioneren van de FSMA. De raad heeft onder meer als opdracht te beraadslagen over het jaarlijks actieplan van de FSMA en, op voorstel van het directiecomité en na advies van het auditcomité, de jaarrekening, de jaarlijkse begroting en het jaarverslag goed te keuren. De raad behandelt geen individuele toezichtsdossiers. Hij geeft advies aan de bevoegde ministers over de reglementen die de FSMA aanneemt en over de financieringsbeginselen van de FSMA, alsook over de benoemingen van de leden van het directiecomité.