search_api_autocomplete
Home

Verplicht openbaar overnamebod van Groupe OnePoint op aandelen Vision IT Group

Persbericht
KENNISGEVING BEKENDGEMAAKT DOOR DE FSMA MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 APRIL 2007 OP DE OPENBARE OVERNAMEBIEDINGEN

De FSMA maakt, met toepassing van artikel 7, lid 1 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen (het "Overnamebesluit"), de kennisgeving openbaar die zij, overeenkomstig artikel 5 van het Overnamebesluit, op 18 mei 2015 heeft ontvangen met betrekking tot het voornemen van Groupe OnePoint, een société par actions naar Frans recht, met maatschappelijke zetel te 92100 Boulogne-Billancourt, avenue Le Jour Se Lève 235 (Frankrijk) en ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Nanterre onder het nummer 440.697.712 (de "Bieder"), om een verplicht openbaar overnamebod in contanten uit te brengen op de aandelen uitgegeven door Vision IT Group, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 431/H en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0473.579.932 en waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op de Alternext markt van Euronext Brussel en Euronext Parijs ("Vision IT Group").

De verplichting om een openbaar bod uit te brengen volgt uit de verwerving door de Bieder van een participatie van 54,42% in Vision IT Group van bepaalde referentieaandeelhouders van Vision IT Group. Op 11 mei 2015 heeft de Bieder de drempel van 30% van aandelen in Vision IT Group overschreden zoals gemeld in het persbericht dat de Bieder heeft gepubliceerd op 12 mei 2015. Deze overschrijding heeft aanleiding gegeven tot de verplichting om een verplicht openbaar overnamebod uit te brengen op alle door Vision IT Group uitgegeven aandelen met uitzondering van de 3.667.804 aandelen van Vision IT Group die reeds in het bezit zijn van de Bieder en met uitzondering van de 3.059 eigen aandelen gehouden door Vision IT Group, te weten 3.069.510 aandelen uitgegeven door Vision IT Group, wat overeenstemt met 45,54% van het kapitaal van deze laatste (het "Bod").

Per aandeel wordt 2,60 EUR in contanten geboden, te weten de prijs waaraan de Bieder de aandelen in Vision IT Group verwierf die reeds in het bezit zijn van de Bieder. Op de datum van deze kennisgeving heeft Vision IT Group geen andere effecten met stemrecht of die toegang geven tot stemrecht uitgegeven dan aandelen.

Dit Bod is onvoorwaardelijk.

De Bieder heeft de intentie om over te gaan tot een uitkoopbod volgend op het Bod in toepassing van artikelen 42 en 43 juncto artikel 57 van het Overnamebesluit en artikel 513 van het Wetboek van vennootschappen indien de voorwaarden hiertoe vervuld zijn.