search_api_autocomplete
Home

Verplicht overnamebod van WABCO Europe BVBA op Transics International NV

Persbericht
KENNISGEVING BEKENDGEMAAKT DOOR DE FSMA MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN
27 APRIL 2007 OP DE OPENBARE OVERNAMEBIEDINGEN

De FSMA maakt, met toepassing van artikel 7, lid 1 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, de kennisgeving openbaar die zij, overeenkomstig artikel 5 van voornoemd besluit, op 28 februari 2014 heeft ontvangen met betrekking tot het voornemen van WABCO Europe BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Waversesteenweg 1789, 1160 Oudergem, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0475.956.135 (RPR Brussel), om een verplicht openbaar overnamebod in geld uit te brengen tot aankoop van alle aandelen en warrants, die nog niet in het bezit zijn van de bieder of met de bieder verbonden personen, uitgegeven door Transics International NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Ter Waarde 91, 8900 Ieper, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0881.300.923 (RPR Ieper). Dit verplicht openbaar overnamebod zal na de afloop van de initiële aanvaardingsperiode onmiddellijk worden gevolgd door een vereenvoudigd uitkoopbod in de zin van artikel 42 juncto artikel 57 van voornoemd koninklijk besluit en artikel 513 van het Wetboek van vennootschappen.

De verplichting om een openbaar bod uit te brengen volgt uit de verwerving door WABCO Europe BVBA van een participatie van 100 % in Tavares NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Waversesteenweg 1789, 1160 Oudergem, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0845.277.004 (RPR Gent), een houdsteronderneming in de zin van voornoemd koninklijk besluit, die een 96,84 % participatie aanhoudt in Transics International NV, op basis van een koop-verkoopovereenkomst afgesloten op 12 februari 2014 tussen WABCO Europe BVBA, Creafund Transics Shares Stille Maatschap, Walter Mastelinck, Cassel BVBA, Ludwig Lemenu en Uniholding SA. Voormelde verwerving heeft aanleiding gegeven tot de verplichting om een verplicht openbaar overnamebod uit te brengen op alle door Transics International NV uitgegeven effecten met stemrecht of die toegang geven tot stemrecht, overeenkomstig artikel 50 van voornoemd besluit.

Het verplicht openbaar overnamebod strekt zich uit tot alle 256.280 aandelen en alle 61.499 warrants uitgegeven door Transics International NV die nog niet in het bezit zijn van de bieder of met de bieder verbonden personen. Per aandeel Transics International NV wordt 14,14 EUR in geld geboden. Per warrant Transics International NV wordt 8,76 EUR in geld geboden. Op de datum van deze kennisgeving heeft Transics International NV geen andere effecten met stemrecht of die toegang geven tot stemrecht uitgegeven dan voornoemde aandelen en warrants.

Dit verplicht openbaar overnamebod is onvoorwaardelijk.