search_api_autocomplete
Home

Vragen en antwoorden over de reclame voor beleggingsinstrumenten

Nieuws
FAQ: een man houdt tijdens een presentatie zijn Ipad bij de hand, de laatste slide toont een afbeelding of er nog vragen zijn

De FSMA publiceert Q&A’s over de reclame voor beleggingsinstrumenten bij aanbieding aan het publiek, toelating tot de verhandeling en commercialisering bij niet-professionele cliënten. Over deze Q&A’s hield de FSMA eind 2020 een openbare consultatie.

Reclame voor beleggingsinstrumenten in het kader van deze verrichtingen moet beantwoorden aan Europese vereisten[1]. Zo mag de informatie in de reclame niet inaccuraat of misleidend zijn. De reclame mag evenmin een onevenwichtig beeld geven van de informatie in het prospectus.

De vragen en antwoorden van de FSMA geven goede praktijken weer die bijdragen tot een correcte naleving van deze reclamevereisten. Ze wenst op die manier haar optreden voorzienbaar te maken en bij te dragen tot een gelijk speelveld.

 


[1] Artikel 22 van de verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG; artikel 22 van de wet van 11 juli 2018 op de aanbieding aan het publiek van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt; artikel 9, § 3 van het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.