search_api_autocomplete
Home

Vrijwillig openbaar bod door Ghelamco Invest op haar eigen obligaties

Persbericht

KENNISGEVING BEKENDGEMAAKT DOOR DE FSMA MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 APRIL 2007 OP DE OPENBARE OVERNAMEBIEDINGEN

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten maakt, met toepassing van artikel 7 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, de kennisgeving openbaar die zij, overeenkomstig de artikelen 5 juncto 46 en 47 van voornoemd besluit, op 25 oktober 2017 heeft ontvangen met betrekking tot het voornemen van Ghelamco Invest NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Zwaanhofweg 10, 8900 Ieper, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0431.572.596 (Rechtspersonenregister Gent, afdeling Ieper) (de "Vennootschap"), om een vrijwillig voorwaardelijk openbaar bod uit te brengen tot terugkoop van alle uitstaande EUR 70.000.000 6,25 procent vastrentende obligaties die door de Vennootschap uitgegeven zijn en vervallen op 28 februari 2018 (ISIN BE6254212408) (de "Obligaties") (het "Bod").

De terugkoopprijs bestaat uit (i) het nominaal bedrag van de Obligatie (het “Nominaal Bedrag”), (ii) de opgelopen interest tussen de laatste interestbetaling, d.i. 28 februari 2017 en de betaaldatum (de “Opgelopen Interest”) en (iii) terugkooppremie die overeenstemt met de opgelopen interest tussen de betaaldatum en de vervaldag van de Obligatie (de “Terugkooppremie”).

Ervan uitgaande dat de betaaldatum 20 november 2017 is, zal de terugkoopprijs voor elke 10.000 EUR Obligatie gelijk zijn aan 10.625 EUR, bestaande uit de som van het Nominaal Bedrag van 10.000 EUR, de Opgelopen Interest van 453,77 EUR en de Terugkooppremie van 171,23 EUR, telkens voor roerende voorheffing. Indien de betaaldatum op een latere datum valt, dan wijzigt de Opgelopen Interest en Terugkooppremie, maar blijft het totale bedrag van de terugkoopprijs gelijk.

Gelijktijdig met het Bod is de Vennootschap van plan een serie van euro obligaties te plaatsen onder haar 250.000.000 EUR EMTN programma gedateerd op 24 oktober 2017, zoals van tijd tot tijd aangevuld (de “Nieuwe Obligaties”). De aanvaarding van de terugkoop van Obligaties die geldig worden ingediend onder dit Bod door de Vennootschap is afhankelijk van de succesvolle plaatsing van de Nieuwe Obligaties (de “Nieuwe Financieringsvoorwaarde”). De Nieuwe Financieringsvoorwaarde bestaat uitsluitend in het voordeel van de Vennootschap, die het recht heeft, in zijn geheel of gedeeltelijk, te verzaken aan deze voorwaarde, op voorwaarde dat de Vennootschap Nieuwe Obligaties voor een minimum totaalbedrag van 75.000.000 EUR heeft geplaatst.

De aanvaardingsperiode van het Bod zal beginnen op 30 oktober 2017 en eindigen op 15 november 2017 om 16:00 uur CET.