search_api_autocomplete
Home

Waarschuwing met betrekking tot de laattijdige openbaarmaking van het jaarlijks financieel verslag

Persbericht
Informatie: de letter i, afgebeeld in een blauwgrijze cirkel op een lichtgrijze achtergrond

De FSMA maakt de volgende waarschuwing openbaar in het kader van haar toezicht op de informatieverstrekking door de emittenten[1].

Emittenten waarvan de effecten zijn toegelaten tot de gereglementeerde markt en die hun boekjaar afsluiten op 30 juni, dienden uiterlijk op 31 oktober over te gaan tot openbaarmaking van het jaarlijks financieel verslag.

De FSMA heeft vastgesteld dat het vastgoedcertificaat DIEGEM KENNEDY de wettelijke termijn van openbaarmaking niet heeft nageleefd.

De FSMA is van mening dat laattijdige openbaarmaking van periodieke informatie de goede werking van de markt voor de effecten van deze emittent in het gedrang brengt. Beleggers zijn immers niet tijdig op de hoogte van de meest recente financiële situatie van deze emittent of kunnen hier geen volledig beeld over bekomen.

 

 


[1] Deze waarschuwing wordt openbaar gemaakt met toepassing van artikel 43, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.