search_api_autocomplete
Home

Waarschuwing met betrekking tot de laattijdige openbaarmaking van het jaarlijks financieel verslag - BIOCARTIS, BIOSENIC, CRESCENT, HYLORIS, MITHRA en MG REAL ESTATE

Persbericht
Informatie: de letter i, afgebeeld in een blauwgrijze cirkel op een lichtgrijze achtergrond

De FSMA maakt de volgende waarschuwing openbaar in het kader van haar toezicht op de informatieverstrekking door de emittenten[1].

Emittenten die hun boekjaar afsluiten op 31 december, dienden uiterlijk op 30 april over te gaan tot openbaarmaking van het jaarlijks financieel verslag, bestaande uit de gecontroleerde jaarrekeningen, het jaarverslag, een verklaring van verantwoordelijke personen en het verslag van de commissaris. 

De FSMA heeft vastgesteld dat volgende emittenten de wettelijke termijn van openbaarmaking van het jaarlijks financieel verslag niet hebben nageleefd:

  • emittenten waarvan effecten genoteerd zijn op Euronext Brussels: 
    BIOCARTIS*, BIOSENIC, CRESCENT, HYLORIS* en MITHRA*
     
  • emittent waarvan effecten genoteerd zijn op Euronext Growth:
    MG REAL ESTATE

De FSMA is van mening dat laattijdige openbaarmaking van periodieke informatie de goede werking van de markt voor de effecten van deze emittenten in het gedrang brengt. Beleggers zijn immers niet tijdig op de hoogte van de meest recente financiële situatie van deze emittenten of kunnen hier geen volledig beeld over bekomen.
 


[1]    Deze waarschuwing wordt openbaar gemaakt met toepassing van artikel 43, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt (artikel dat, met toepassing van artikel 4 van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten, ook geldt voor de emittenten waarvan de financiële instrumenten tot de verhandeling op Euronext Growth zijn toegelaten).

*     Emittent waarvan de verhandeling van de effecten is geschorst