search_api_autocomplete
Home
229.

Welke categorieën bestaan er van verzekerings- en nevenverzekeringstussenpersonen?

Er zijn vijf categorieën in het register van de verzekerings- en nevenverzekeringstussenpersonen in het Belgisch recht, nl. makelaars, (verbonden) agenten, subagenten, nevenverzekeringstussenpersonen en gevolmachtigde onderschrijvers.
  • Is verzekeringsmakelaar: de tussenpersoon die verzekeringsnemers en verzekeringsondernemingen met elkaar in contact brengt, zonder in de keuze van verzekeringsonderneming(en) gebonden te zijn. Een verzekeringsmakelaar heeft dus geen enkele verplichting om zijn productie of een deel ervan bij een bepaalde verzekeringsonderneming of bij ondernemingen van eenzelfde groep te plaatsen.
  • Is verzekeringsagent: de tussenpersoon die, uit hoofde van één of meer overeenkomsten of volmachten, in naam en voor rekening van één of meerdere verzekeringsondernemingen werkzaamheden van verzekeringsbemiddeling uitoefent. Een verzekeringsagent moet tevens aan de FSMA meedelen of hij al dan niet een verbonden agent is van één of meerdere verzekeringsondernemingen.
  • Is verzekeringssubagent: de tussenpersoon die handelt onder de verantwoordelijkheid van een makelaar of (verbonden) agent.
  • Is nevenverzekeringstussenpersoon: de tussenpersoon die als hoofdactiviteit de verkoop van goederen en de levering van diensten van niet-financiële aard uitvoert en die als aanvulling op deze goederen en diensten bepaalde verzekeringsproducten aanbiedt.
  • Is gevolmachtigde onderschrijver: de verzekeringstussenpersoon die, als lasthebber van één of meer verzekeringsondernemingen, bevoegd is om de dekking van risico’s te accepteren, en verzekeringsovereenkomsten te sluiten en te beheren, in naam en voor rekening van die verzekeringsondernemingen.

Deze categorieën zijn niet cumuleerbaar, d.w.z. dat een verzekerings- en nevenverzekeringstussenpersoon slechts in één categorie kan ingeschreven worden. Dit belet de verzekerings- en nevenverzekeringstussenpersoon echter niet om daarnaast ook inschrijvingen onder andere statuten te bekomen, b.v. als bemiddelaar in consumentenkrediet, als tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten of als bemiddelaar in hypothecair krediet.