search_api_autocomplete
229.

Welke categorieën van verzekerings- en nevenverzekeringstussenpersonen bestaan er?

In het Belgisch recht zijn er vijf categorieën in het register van de verzekerings- en nevenverzekeringstussenpersonen, met name makelaars, (verbonden) agenten, subagenten, nevenverzekeringstussenpersonen en gevolmachtigde onderschrijvers.
  • Is verzekeringsmakelaar: de tussenpersoon die verzekeringsnemers en verzekeringsondernemingen met elkaar in contact brengt, zonder in de keuze van verzekeringsonderneming(en) gebonden te zijn. Een verzekeringsmakelaar heeft dus geen enkele verplichting om zijn productie of een deel ervan bij een bepaalde verzekeringsonderneming of bij ondernemingen van eenzelfde groep te plaatsen.
  • Is verzekeringsagent: de tussenpersoon die, uit hoofde van een of meer overeenkomsten of volmachten, het verzekeringsdistributiebedrijf uitoefent in naam en voor rekening van een of meer verzekeringsondernemingen. Een verzekeringsagent moet steeds aan de FSMA meedelen of hij al dan niet een verbonden agent van een of meer verzekeringsondernemingen is.
  • Is verzekeringssubagent: de tussenpersoon die onder de verantwoordelijkheid van een makelaar of (verbonden) agent handelt.
  • Is nevenverzekeringstussenpersoon: de tussenpersoon die als hoofdactiviteit de verkoop van goederen en de levering van diensten van niet-financiële aard uitvoert en die als aanvulling op deze goederen en diensten, bepaalde verzekeringsproducten aanbiedt.
  • Is gevolmachtigde onderschrijver: de verzekeringstussenpersoon die, als lasthebber van een of meer verzekeringsondernemingen, bevoegd is om de dekking van risico’s te accepteren, en verzekeringsovereenkomsten te sluiten en te beheren, in naam en voor rekening van die verzekeringsondernemingen.

Deze categorieën zijn niet cumuleerbaar, d.w.z. dat een verzekerings- en nevenverzekeringstussenpersoon slechts in één categorie kan worden ingeschreven. Dit belet de verzekerings- en nevenverzekeringstussenpersoon echter niet om daarnaast ook inschrijvingen onder andere statuten te krijgen, bv. als bemiddelaar in consumentenkrediet, als tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten of als bemiddelaar in hypothecair krediet.