search_api_autocomplete

Voor pensioenplannen van het type vaste prestaties, bestaat er enkel een wettelijke rendementsgarantie op de werknemersbijdragen

De wettelijke Om het beleggingsrisico voor de aangeslotenen te beperken, heeft de wet een rendementsgarantie ingevoerd: de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) is verplicht om ervoor te zorgen dat de aangeslotenen bij pensionering of overdracht na uitdiensttreding, minstens het bedrag van de gestorte werkgeversbijdragen en/of werknemersbijdragen krijgen, gekapitaliseerd tegen een wettelijk vastgesteld minimumrendement.
Werknemers: Meer info.
wordt berekend op de werknemersbijdragen die werden gestort vanaf 1 januari 1996, eventueel onder aftrek van de bijdrage nodig voor een overlijdens- of invaliditeitsverzekering. Het gewaarborgd Het rendement is de opbrengst die men krijgt wanneer men een bedrag belegt. Het neemt de vorm aan van interest.
Voorbeeld:
U belegt 100 euro. Een jaar later heeft u 102 euro. Dit betekent dat de belegging van uw oorspronkelijk bedrag van 100 euro een rendement van 2% heeft opgebracht.
bedroeg 4,75 % tot 1 juli 1999 en bedraagt sindsdien 3,75 %.