search_api_autocomplete
Home

Aanvullend pensioen van werknemers die gedeeltelijk of volledig tijdelijk werkloos zijn wegens overmacht of wegens economische redenen in het kader van de Coronacrisis

 • Mogelijk moet uw onderneming door de Coronacrisis voor één of meerdere werknemers beroep moeten doen op het stelsel van (gedeeltelijke of volledige) tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of wegens economische redenen.

  In dat geval doet u er goed aan na te gaan wat het Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.
  Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.
  Werknemers: Meer info.
  van uw onderneming hieromtrent bepaalt:

  • In veel gevallen bepaalt het In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
   Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
   Werknemers: Meer info.
   dat er maar pensioenrechten worden opgebouwd voor de periodes waarin de aangesloten werknemers effectief werken en bijgevolg loon ontvangen. Als de arbeidsovereenkomst wordt geschorst, door bijvoorbeeld tijdelijke werkloosheid, wordt ook het pensioenplan geschorst.
  • Hoewel dit minder vaak voorkomt, is het ook mogelijk dat uw pensioenplan bepaalde periodes van schorsing van de arbeidsovereenkomst (zoals bvb. tijdelijke werkloosheid) gelijkstelt met effectief gewerkte periodes, zodat voor die periodes toch pensioenrechten worden opgebouwd en verder Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

   werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

   en/of

   werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

   Werknemers: Meer info.
   worden gestort.

  Hierover bestaan geen algemene regels of specifieke verplichtingen: alles hangt af van wat het pensioenreglement bepaalt.

  Hetzelfde geldt voor de overlijdensdekking. Vaak wordt er enkel in een Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer een werknemer sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een kapitaal of een rente uitbetaald krijgen.
  Werknemers: Meer info.
  voorzien zolang de aangeslotene actief is en er loon betaald wordt. Indien het pensioenreglement niet bepaalt dat de overlijdensdekking doorloopt tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid van uw werknemers, dan zou er in principe bij een overlijden in deze periode geen vergoeding worden uitbetaald aan de nabestaanden.

  Overlijdensdekking

  Bestaat de overlijdensdekking louter uit de uitbetaling van de reeds opgebouwde reserves, dan blijft de terugbetaling normaal gezien ook bij tijdelijke werkloosheid behouden.

 • Op 18 mei 2020 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 7 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid.

  Oorspronkelijk golden de maatregelen van deze wet voor de periode van 13 maart 2020 tot 30 september 2020. Ze werden eerst verlengd tot 31 maart 2021, nadien tot 30 juni 2021 en golden uiteindelijk tot 30 september 2021. De verlengingen vloeien voort uit de verlenging van het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of om economische redenen in het kader van COVID-19-coronaviruscrisis.

  Op basis van deze wet stellen zich, naar gelang wat uw Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.
  Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.
  Werknemers: Meer info.
  bepaalt, twee mogelijkheden:

  1. Indien uw pensioenreglement bepaalt dat het In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
   Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
   Werknemers: Meer info.
   niet of niet volledig op identieke wijze wordt verdergezet tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid van uw werknemers, dan gelden in het kader van de Coronacrisis bijzondere wettelijke maatregelen
   die ervoor zorgen dat aangesloten werknemers gedurende de tijdelijke werkloosheid toch verder op identieke wijze kunnen blijven genieten van de opbouw van het Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
   De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
   Werknemers: Meer info.
   en van de dekkingen inzake overlijden, gezondheidszorg, arbeidsongeschiktheid en/of invaliditeit, zelfs wanneer het pensioenreglement dat niet voorziet.

   De wetgever voorziet in een automatisch behoud van de bestaande opbouw van het aanvullend pensioen en eventuele dekkingen en dit zonder dat er administratieve of medische formaliteiten moeten worden vervuld. Het aanvullend pensioen en andere dekkingen lopen door alsof de werknemers in dienst zijn, met de berekeningsparameters (bv. het referentieloon) die van toepassing waren aan de vooravond van de periode van tijdelijke werkloosheid.

   Deze maatregelen gelden voor:
   • De aanvullende pensioenplannen beheerd door een IBP of een verzekeringsonderneming.
   • De dekkingen inzake ziektekosten, arbeidsongeschiktheid en invaliditeit die worden beheerd door een IBP of een verzekeringsonderneming.
   • De aanvullende verzekeringen die zijn verbonden aan de Het aanvullend pensioen is een extra pensioen dat wordt opgebouwd op grond van tewerkstelling binnen een onderneming of een bedrijfssector. Het initiatief voor de opbouw van het aanvullend pensioen ligt bij de inrichter. De inrichter is degene die het aanvullend pensioen belooft aan de werknemers. Die belofte wordt de pensioentoezegging genoemd.
    Werknemers: Meer info.
    , zoals de dekking 'premievrijstelling in geval van arbeidsongeschiktheid', die worden beheerd door een verzekeringsonderneming.

  Coronamaatregelen verplicht?

  U kan er evenwel voor kiezen om deze Corona-maatregelen niet toe te passen.

  U moet in dat geval tijdig actie ondernemen. Hier leest u wat u hiervoor moet doen.

  1. Indien uw Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.
   Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.
   Werknemers: Meer info.
   bepaalt dat tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of om economische redenen volledig en op identieke wijze wordt gelijkgesteld met effectief gewerkte periodes, dan kan het pensioenreglement worden gevolgd. In dat geval lopen de opbouw van het Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
   De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
   Werknemers: Meer info.
   en de eventuele bijkomende dekkingen volledig door, zoals voorzien in het pensioenreglement en zijn de hiervoor beschreven bijzondere Corona-maatregelen niet van toepassing.

   De andere vragen in dit hoofdstuk zijn niet van toepassing op uw situatie.

  Opgelet!

  De wetgever beoogt de volledige continuïteit van de pensioenopbouw en van alle dekkingen alsof de betrokken werknemers actief zijn gebleven.

  Indien het pensioenreglement slechts voorziet in een beperkte of gedeeltelijke verderzetting van de pensioenopbouw (bijvoorbeeld een forfaitair bedrag dat lager ligt dan hetgeen waarop de werknemer recht zou hebben mocht de tewerkstelling niet zijn geschorst) en/of de dekkingen tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid, zijn de bijzondere Corona-maatregelen echter wel van toepassing.

  Dit betekent dat naar aanleiding van de bijzondere Corona-maatregelen automatisch wordt voorzien in het behoud van de volledige pensioenopbouw en eventuele andere dekkingen.

  Indien u dit niet wil, kan u er voor kiezen om de voorziene Corona-maatregelen niet toe te passen. U moet in dat geval tijdig actie ondernemen. Hier leest u wat u hiervoor moet doen.

 • Tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid wordt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van de betrokken werknemer geschorst, waardoor er geen loon meer wordt uitbetaald. In dat geval worden in principe ook de Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

  werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

  en/of

  werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

  Werknemers: Meer info.
  voor het Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
  De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
  Werknemers: Meer info.
  stopgezet. Hetzelfde geldt voor de Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer een werknemer sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een kapitaal of een rente uitbetaald krijgen.
  Werknemers: Meer info.
  : indien het Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.
  Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.
  Werknemers: Meer info.
  niet bepaalt dat de overlijdensdekking doorloopt tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid van de werknemers, dan zou er in principe bij een overlijden in deze periode geen vergoeding worden uitbetaald aan de nabestaanden.

  Overlijdensdekking

  Bestaat de overlijdensdekking louter uit de uitbetaling van de reeds opgebouwde reserves, dan blijft de terugbetaling normaal gezien ook bij tijdelijke werkloosheid behouden.

  Om dit te voorkomen, heeft de wetgever geoordeeld dat gedurende de periode van tijdelijke werkloosheid van een werknemer, de Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer een werknemer sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een kapitaal of een rente uitbetaald krijgen.
  Werknemers: Meer info.
  die is voorzien in het In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
  Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
  Werknemers: Meer info.
  toch doorloopt tot en met 30 september 2021, ongeacht wat het Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.
  Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.
  Werknemers: Meer info.
  hierover bepaalt. De werkgever of beroepssector kan hier niet van afwijken. Het betreft de overlijdensdekking zoals deze bestond aan de vooravond van de periode van tijdelijke werkloosheid.

  De Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

  werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

  en/of

  werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

  Werknemers: Meer info.
  voor de overlijdensdekking moeten wel verder worden betaald, maar de werkgever kan een uitstel van betaling krijgen tot en met 30 september 2021.

  Overlijdensvergoeding

  In eerste instantie voorzag de wet van 7 mei 2020 in een verplicht behoud van de in het pensioenreglement voorziene overlijdensdekking voor de periode van 13 maart 2020 tot en met 30 juni 2020 voor de werknemers die ten gevolge van de coronacrisis tijdelijk werkloos waren. Deze termijn werd eerst verlengd tot 31 maart 2021, nadien tot 30 juni 2021 en tot slot tot 30 september 2021.

  Als gevolg van deze verlenging beschikte iedereen die tussen 13 maart 2020 en 30 september 2021 door de coronacrisis tijdelijk werkloos was, over de overlijdensdekking die is voorzien in het pensioenplan.

  Dit betekent dat bij overlijden van een werknemer die tijdelijk werkloos was, de begunstigden een overlijdensvergoeding ontvangen. De betrokken begunstigden nemen hiervoor best contact op met de pensioeninstelling.

 • Indien, naar aanleiding van de Corona-maatregelen, de pensioenopbouw en de risicodekkingen doorlopen tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid van uw werknemers, moeten ook de bijdragen (zowel de werkgevers- als de werknemersbijdragen) verder worden betaald.

  Dit geldt ook voor de eventuele bijdragen ter financiering van de Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer een werknemer sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een kapitaal of een rente uitbetaald krijgen.
  Werknemers: Meer info.
  waarin het Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.
  Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.
  Werknemers: Meer info.
  voorziet, die tot 30 september 2021 verplicht behouden blijft. Meer informatie.

  U kan de betaling van die bijdragen uitstellen tot uiterlijk 30 september 2021:

  • Het betalingsuitstel is niet automatisch. U moet contact opnemen met uw pensioeninstelling om aan te geven dat u hiervan gebruik wenst te maken. In dat geval moet u ook meedelen welke werknemers tijdelijk werkloos zijn.
  • Het betalingsuitstel geldt enkel voor werknemers die gedeeltelijk of volledig tijdelijk werkloos zijn wegens overmacht of wegens economische redenen in het kader van de Coronacrisis. Er is geen betalingsuitstel voorzien voor de betaling van de bijdragen voor werknemers die nog aan het werk zijn.
  • De Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
   Werknemers: Meer info.
   kan dit niet weigeren en mag hiervoor geen enkele kost of vergoeding aanrekenen.
  • Wanneer de betaling van de bijdragen wordt uitgesteld, kan de pensioeninstelling geen vroegere betaaldatum opleggen dan 30 september 2021. U kan wel vroeger overgaan tot betaling als u dit wenst.
  • Tijdens de periode van betalingsuitstel lopen de opbouw van het Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
   De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
   Werknemers: Meer info.
   en de risicodekkingen gewoon door: het aanvullend pensioen en de prestaties in het kader van de risicodekkingen (overlijden, invaliditeit,…) worden berekend alsof de bijdragen werden betaald en zullen effectief worden uitbetaald, indien nodig.

  Wat na 30 september 2021

  Na 30 september 2021 is geen verder uitstel van betaling meer mogelijk en moeten de verschuldigde bijdragen onverwijld worden betaald.

  Indien u betalingsproblemen heeft, verwijzen we naar de vraag Mijn onderneming probeert tijdens de Coronacrisis actief te blijven, maar heeft minder omzet dan anders. Wat gebeurt er als ik de bijdragen voor de opbouw van het aanvullend pensioen van mijn werknemers niet kan betalen?

  In eerste instantie voorzag de wet van 7 mei 2020 in een uitstel van betaling van de bijdragen tot 30 september 2020. Deze termijn werd eerst verlengd tot 31 maart 2021, nadien tot 30 juni 2021 en tot slot tot 30 september 2021. 

 • Wanneer het In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
  Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
  Werknemers: Meer info.
  wordt beheerd door een verzekeringsonderneming in een product met gewaarborgd rendement (tak 21), wordt de toekenning van het Het rendement is de opbrengst die men krijgt wanneer men een bedrag belegt. Het neemt de vorm aan van interest.
  Voorbeeld:
  U belegt 100 euro. Een jaar later heeft u 102 euro. Dit betekent dat de belegging van uw oorspronkelijk bedrag van 100 euro een rendement van 2% heeft opgebracht.
  door de Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
  Werknemers: Meer info.
  uitgevoerd overeenkomstig het Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.
  Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.
  Werknemers: Meer info.
  .

  De Memorie van Toelichting

  De Memorie van Toelichting verduidelijkt dat verzekeringscontracten met flexibele premies (universal life) pas beginnen te lopen vanaf de effectieve storting van de bijdragen. Bij klassieke verzekeringscontracten met vastgestelde premies loopt het rendement in de regel vanaf de vervaldag van de bijdragen.

  Bij pensioentoezeggingen van het type vaste bijdragen (zonder Om het beleggingsrisico voor de aangeslotenen te beperken, heeft de wet een rendementsgarantie ingevoerd: de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) is verplicht om ervoor te zorgen dat de aangeslotenen bij pensionering of overdracht na uitdiensttreding, minstens het bedrag van de gestorte werkgeversbijdragen en/of werknemersbijdragen krijgen, gekapitaliseerd tegen een wettelijk vastgesteld minimumrendement.
  Werknemers: Meer info.
  vanwege de Het initiatief voor de opbouw van een aanvullend pensioen ligt bij de inrichter. De inrichter is degene die het aanvullend pensioen belooft aan de werknemers.

  In de meeste gevallen gaat het initiatief uit van de werkgever. Heel wat werkgevers hebben een pensioenplan ingevoerd voor de werknemers van hun onderneming. In dat geval spreekt men van een ondernemingspensioen of ondernemingsplan.
  Het initiatief kan ook uitgaan van een bedrijfssector. In dat geval zal het pensioenplan gelden voor de werknemers van een hele sector. Men spreekt in dat geval van een sectorpensioen of sectorplan.

  Wanneer de sociale partners een sectorplan invoeren, moeten zij een instelling aanduiden die de rol van inrichter op zich neemt. Dit moet een instelling zijn die gezamenlijk wordt bestuurd door vertegenwoordigers van de werknemers en van de werkgevers. Meestal is dit een fonds voor bestaanszekerheid.
  Werknemers: Meer info.
  ) die worden beheerd door een verzekeringsonderneming in een product zonder gewaarborgd rendement (tak 23) of door een Een pensioenfonds is een instelling die wordt opgericht door één of meerdere ondernemingen of bedrijfssectoren met als doel het beheer van hun aanvullende pensioenplannen. De raad van bestuur van deze instelling bestaat voor het merendeel uit vertegenwoordigers van deze onderneming(en) of bedrijfssector(en) en soms ook vertegenwoordigers van de aangeslotenen. Op die manier hebben de oprichtende onderneming(en) of sector(en) rechtstreeks inspraak in het beheer van hun aanvullend pensioenplan en de manier waarop de bijdragen worden belegd.
  Een pensioenfonds wordt ook instelling voor bedrijfspensioenvoorziening of IBP genoemd.
  Werknemers: Meer info.
  , wordt er – indien er geen andere regels zijn vastgesteld in het Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.
  Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.
  Werknemers: Meer info.
  - geen rendement toegekend gedurende de periode van uitstel van betaling. De Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
  Werknemers: Meer info.
  is slechts vanaf de betaling van de Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

  werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

  en/of

  werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

  Werknemers: Meer info.
  gehouden een rendement op deze bijdragen toe te kennen.

  De Om het beleggingsrisico voor de aangeslotenen te beperken, heeft de wet een rendementsgarantie ingevoerd: de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) is verplicht om ervoor te zorgen dat de aangeslotenen bij pensionering of overdracht na uitdiensttreding, minstens het bedrag van de gestorte werkgeversbijdragen en/of werknemersbijdragen krijgen gekapitaliseerd tegen een wettelijk vastgesteld minimumrendement.
  Werknemers: Meer info.
  wordt verder berekend zoals gebruikelijk, ongeacht of er al dan niet uitstel van betaling wordt gevraagd.

 • In de periode van 13 maart 2020 tot 30 september 2020 moest uw Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
  Werknemers: Meer info.
  u volgende informatie overmaken:

  • De gevolgen van de tijdelijke werkloosheid op de pensioenopbouw en de verschillende risicodekkingen van uw In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
   Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
   Werknemers: Meer info.
   .
  • De principiële voortzetting van de pensioenopbouw en de risicodekkingen tijdens de Coronacrisis.
  • De gevolgen van de voortzetting van de pensioenopbouw en de risicodekkingen op de eventuele persoonlijke Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

   werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

   en/of

   werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

   Werknemers: Meer info.
   van de werknemers.
  • De mogelijkheid om te genieten van een uitstel van betaling van de bijdragen.
  • De mogelijkheid om binnen de 30 dagen die volgden op de communicatie van de pensioeninstelling, het pensioenplan te schorsen, met uitzondering van de Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer een werknemer sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een kapitaal of een rente uitbetaald krijgen.
   Werknemers: Meer info.
   .

  Vermits u deze informatie reeds heeft ontvangen en gezien de verlenging van de bijzondere Corona-maatregelen tot doel heeft de bestaande situatie te handhaven, achtte de wetgever het niet nodig om te voorzien in bijkomende informatieverplichtingen.

 • Het is belangrijk om uw werknemers goed te informeren over de gevolgen van een situatie van tijdelijke werkloosheid voor de opbouw van hun Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
  De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
  Werknemers: Meer info.
  , de Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer een werknemer sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een kapitaal of een rente uitbetaald krijgen.
  Werknemers: Meer info.
  en andere dekkingen.

  Zodra één of meer werknemers zich in de situatie van tijdelijke werkloosheid bevinden, dient u hen te informeren over de gevolgen voor hun aanvullend pensioen en andere dekkingen, nl.:

  • Of de opbouw van het aanvullend pensioen en de risicodekkingen al dan niet worden verdergezet.
  • Dat de overlijdensdekking doorloopt tot 30 september 2021, zelfs indien niet wordt gekozen voor een verderzetting van de opbouw van het aanvullend pensioen en de risicodekkingen.
  • Over de gevolgen op de persoonlijke Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

   werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

   en/of

   werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

   Werknemers: Meer info.
   van de werknemers, met inbegrip van de modaliteiten van de inhouding op hun loon en de eventuele spreiding van deze inhoudingen. Een spreiding kan aangewezen zijn om te vermijden dat op het ogenblik dat uw werknemers terug aan de slag gaan, ze geconfronteerd worden met zeer grote inhoudingen op hun loon.
  • Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer een werknemer sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een kapitaal of een rente uitbetaald krijgen.
   Werknemers: Meer info.

  De wetgever heeft geoordeeld dat werknemers die zich in de situatie van tijdelijke werkloosheid bevinden, tot 30 september 2021 recht hebben op de overlijdensdekking die is voorzien in het In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
  Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
  Werknemers: Meer info.
  , ongeacht wat het Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.
  Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.
  Werknemers: Meer info.
  hierover bepaalt. Het betreft de overlijdensdekking zoals deze bestond aan de vooravond van de periode van tijdelijke werkloosheid. 

  De werkgever of beroepssector kan hier niet van afwijken.

  • Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
   De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
   Werknemers: Meer info.
   en andere dekkingen

  Naar gelang uw concrete situatie gelden volgende regels:

  • Indien u reeds vóór 31 juni 2021 te maken heeft gehad met tijdelijke werkloosheid van uw werknemers en u de toepassing van de speciale maatregelen in het kader van de Coronacrisis heeft geweigerd, dan wordt deze weigering automatisch verlengd tot 30 september 2021.
    

   Dit betekent veelal dat, gedurende de periode van tijdelijke werkloosheid van uw werknemers, de opbouw van het aanvullend pensioen en de dekkingen inzake ziektekosten, arbeidsongeschiktheid en/of invaliditeit worden geschorst. 

   De Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer een werknemer sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een kapitaal of een rente uitbetaald krijgen.
   Werknemers: Meer info.
   blijft wel doorlopen tot 30 september 2021. U kan de premiebetaling met betrekking tot de overlijdensdekking uitstellen tot 30 september 2021.

  • Indien u reeds vóór 30 juni 2021 te maken heeft gehad met tijdelijke werkloosheid van uw werknemers en de speciale maatregelen in het kader van de Coronacrisis wél van toepassing zijn, dan blijven de opbouw van het aanvullend pensioen, de overlijdensdekking en eventuele andere dekkingen automatisch gehandhaafd tot 30 september 2021. De mogelijkheid om te genieten van uitstel van bijdragebetaling blijft ook tot deze datum bestaan. 
    
  • Het is mogelijk dat er zich in uw onderneming tot nu toe geen enkele werknemer in de situatie van tijdelijke werkloosheid bevond. Zodra deze situatie zich toch zou voordoen, kan u beslissen om de toepassing van de Corona-maatregelen te weigeren.

   Hiervoor moet u binnen de 30 dagen na het optreden van de eerste situatie van tijdelijke werkloosheid aan uw Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
   Werknemers: Meer info.
   melden dat u weigert om de wettelijke Corona-maatregelen toe te passen en als gevolg daarvan de opbouw van het aanvullend pensioen en de dekkingen van de werknemers die met tijdelijke werkloosheid zijn, wil schorsen.

   Deze beslissing kan worden genomen voor elk In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
   Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
   Werknemers: Meer info.
   afzonderlijk, maar moet binnen een pensioenplan wel identiek zijn voor alle Personen die zijn aangesloten bij een aanvullend pensioenplan worden aangeslotenen genoemd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

   actieve aangeslotenen: dit zijn personen die nog in dienst zijn:

   van de werkgever die voor hen een aanvullend pensioen opbouwt;
   of binnen de bedrijfssector waarvoor het pensioenplan geldt;


   slapers: dit zijn personen die niet meer in dienst zijn binnen de onderneming of bedrijfssector, maar hun reserves in het pensioenplan achterlaten;
   rentegenieters: dit zijn personen die met pensioen zijn en waarvan het aanvullend pensioen in de vorm van een rente wordt uitbetaald.

   Werknemers: Meer info.
   die tijdelijk werkloos zijn. 

   De weigering heeft echter geen betrekking op de overlijdensdekking die is voorzien in het Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.
   Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.
   Werknemers: Meer info.
   : deze loopt door tot 30 september 2021.

 • In dat geval kan u beslissen om het behoud van de pensioenopbouw tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid van uw werknemers te bestempelen als een solidariteitsprestatie, hetgeen betekent dat de verdere pensioenopbouw en de Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer een werknemer sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een kapitaal of een rente uitbetaald krijgen.
  Werknemers: Meer info.
  worden gefinancierd uit het solidariteitsluik.

 • Of u tijdens de Coronacrisis kiest voor de schorsing van uw In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
  Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
  Werknemers: Meer info.
  of voor de verderzetting ervan, deze beslissing maakt automatisch deel uit van uw pensioenplan en dit zonder dat daarvoor de gebruikelijke procedures van de WAP met betrekking tot inspraak of advies van uw werknemers moeten worden gevolgd.

  De gevolgde regeling (verderzetting of schorsing) moet wel formeel worden ingeschreven in het Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.
  Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.
  Werknemers: Meer info.
  . Dit moet gebeuren tegen 31 december 2022. Ook deze formele aanpassing is aan geen enkele procedure onderworpen.

  Als u intussen het pensioenreglement op andere punten wenst te wijzigen, zijn de normale procedures van de WAP wél van toepassing.

 • De Corona-maatregelen inzake aanvullende pensioenen en risicodekkingen lopen van 13 maart 2020 tot 30 september 2021