search_api_autocomplete

Afgesloten consultaties

2023

Consultatie over de praktijkgids inzake informatienota’s

De FSMA heeft een praktijkgids opgesteld over de inhoud en de beschikbaarstelling van informatienota’s met betrekking tot aanbiedingen van beleggingsinstrumenten.

In tegenstelling tot een prospectus, maakt een informatienota niet het voorwerp uit van een a priori controle door de FSMA. Gelet op de beperkte schaal van de verrichtingen waarvoor een informatienota moet worden opgesteld, kunnen de verantwoordelijken voor de informatienota  hierbij niet steeds genieten van extern advies of professionele begeleiding. Deze praktijkgids heeft tot doel om als leidraad te dienen bij het opstellen van informatienota’s voor deze verrichtingen van kleinere omvang.

Meer bepaald wenst de FSMA met deze praktijkgids te communiceren over de geldende regels en de interpretaties, verwachtingen en aanbevelingen van de FSMA inzake de inhoud en de beschikbaarstelling van informatienota’s. Dit moet de verantwoordelijken voor de informatienota toelaten om tijdig kwalitatieve informatienota’s ter beschikking te stellen van het publiek, wat uiteindelijk de bescherming van de beleggers ten goede komt.

De FSMA organiseert een open consultatie over de praktijkgids. Die loopt vanaf 01/02/2023 tot en met 15/02/2023. De consultatie richt zich tot alle spelers uit de financiële sector en in het bijzonder vertegenwoordigers van emittenten die informatienota’s publiceren. 

 

2022

Consultatie over de mededeling met betrekking tot de kwalificatie van cryptoactiva als effecten, beleggingsinstrumenten of financiële instrumenten

2021

De FSMA lanceert een consultatie over SPACs

 

2020

Consultatie over Q&A’s over reclame voor beleggingsinstrumenten

 

2019

Consultatie over de ontwerpcirculaire betreffende de regelmatige rapportering door de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

Consultatie over de ontwerpcirculaire over de prudentiële verwachtingen van de FSMA inzake governance voor de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

 

2018

Raadpleging over het ontwerp van reglement van de FSMA betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

 

2017

Consultatie over de voorontwerpen van teksten tot implementatie van de nieuwe prospectusverordening in Belgisch recht en tot modernisering van bepaalde aspecten van het financieel recht

Consultatie over de voorafgaande verstrekking van het essentiële-informatiedocument

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) organiseert een consultatie in de financiële sector over een voorontwerp van koninklijk besluit over de verplichting tot verstrekking van het essentiële-informatiedocument aan de FSMA bij de verhandeling in België van een verpakt retail- en verzekeringsgebaseerd beleggingsproduct (PRIIP).

De consultatie komt er op verzoek van de minister van Werk, Economie en Consumenten. Ze loopt van 17 juli tot en met 31 augustus 2017.

Het essentiële-informatiedocument is bestemd voor niet-professionele cliënten en moet in principe voorafgaandelijk aan de verhandeling van een PRIIP in België worden verstrekt aan de FSMA.

Deze verplichting is opgenomen in artikel 37sexies, § 2, eerste lid van de wet van 2 augustus 2002 over het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.

Dit artikel bepaalt verder dat de Koning, op advies van de FSMA, regels kan vaststellen om te verduidelijken wie verplicht is om het essentiële-informatiedocument te verstrekken en binnen welke termijn en volgens welke modaliteiten dat dient te gebeuren. Het voorontwerp van koninklijk besluit voorziet in deze regels.

Het voorontwerp voorziet tevens in een wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2003 over de levensverzekeringsactiviteit en van het koninklijk besluit van 25 april 2014 over bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten zodat deze koninklijke besluiten in overeenstemming zijn met de bepalingen van de PRIIP’s verordening en de IDD richtlijn.

Voor meer uitleg en details wordt verwezen naar:

Consultatie over het voorontwerp tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/97 (IDD) – Luik “Statuut – voorwaarden van toegang tot het beroep”

Op verzoek van de minister van Economie en Consumenten organiseert de FSMA een consultatie om te peilen naar de mening van de verschillende actoren binnen de verzekeringssector en van andere belanghebbende partijen over een voorontwerp tot omzetting van de hoofdstukken I tot en met IV van Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende de verzekeringsdistributie, de zogenaamde “IDD-richtlijn”.

Bedoeling is dit voorontwerp te integreren in Deel 6 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, waarvan het opschrift “Verzekerings- en herverzekeringsdistributie” zal luiden. De hoofdstukken 1 tot en met 3 van die wet zullen vervangen worden door de hoofdstukken 1 tot en met 4 van huidig voorontwerp.

Dit voorontwerp hangt samen met andere teksten die momenteel voorbereid worden en met het voorontwerp tot omzetting van de hoofdstukken V en VI van de IDD-richtlijn betreffende de gedragsregels en informatieverplichtingen, waarover de consultatie onlangs werd afgesloten.

Bij het voorontwerp van wet gaan een ontwerp van memorie van toelichting en een ontwerp van commentaar bij de artikelen.

Te noteren valt dat dit voorontwerp van wet aan de Koning de bevoegdheid verleent om nader te bepalen aan welke kennisvereisten verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen, hun medewerkers en de medewerkers van verzekerings- en herverzekeringsondernemingen moeten voldoen.

Bij dit voorontwerp heeft de FSMA, met instemming van de minister van Economie en Consumenten, de volgende richtsnoeren gehanteerd:

  1. er worden geen strengere bepalingen ingevoerd ten opzichte van de bepalingen van de richtlijn, behoudens wanneer dit opportuun is om een optimale bescherming van de consument te garanderen;
  2. de richtlijn wordt waar mogelijk letterlijk omgezet;
  3. de reglementering wordt, vanuit legistiek oogpunt, zoveel mogelijk vereenvoudigd;
  4. er wordt gestreefd naar maximale harmonisatie met de statuten van kredietbemiddelaars en van tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten.

Voor meer details en uitleg over de ontwerpteksten wordt verwezen naar de ontwerpteksten van de memorie van toelichting en de commentaar bij de artikelen. Deze tekst bevat ook de gedragsregels en informatieverplichtingen waarover de consultatie reeds werd afgesloten. De rode tekst bespreekt de bepalingen van het voorontwerp van wet betreffende het statuut van verzekerings- en herverzekeringstussenpersoon en de voorwaarden van toegang tot het beroep, die het voorwerp uitmaken van de huidige consultatie.

Raadpleging over de ontwerpmededeling inzake ‘transparantie over kosten en rendement bij pensioentoezeggingen van het type vaste bijdragen zonder gewaarborgd rendement’

De FSMA heeft in de loop van 2016 een onderzoek uitgevoerd dat peilde naar de mate van financiële transparantie die pensioeninstellingen er op nahouden bij pensioentoezeggingen van het type ‘vaste bijdragen zonder gewaarborgd rendement’. Concreet ging de FSMA ging na in welke mate een aangeslotene aan de hand van de hem ter beschikking gestelde informatie een correct en begrijpelijk zicht kreeg op alle elementen die rechtstreeks en onrechtstreeks een invloed hebben op zijn aanvullend pensioen (kosten, rendement, …). Het onderzoek ging hierbij niet alleen na of de pensioeninstelling alle relevante wettelijke voorschriften naleefde, maar probeerde tevens een aantal goede praktijken in kaart te brengen inzake communicatie over de diverse elementen via het pensioenreglement, het transparantieverslag en de pensioenfiche.

Ingevolge haar onderzoek, organiseert de FSMA thans een open raadpleging over de ontwerpmededeling inzake ‘transparantie over kosten en rendement bij pensioentoezeggingen van het type vaste bijdragen zonder gewaarborgd rendement’. De mededeling bevat een overzicht van alle verwachtingen en aanbevelingen die de FSMA in het kader van haar onderzoek heeft geformuleerd. Als achtergrond bij de ontwerpmededeling wordt tevens het uitgebreide onderzoeksverslag geanonimiseerd ter beschikking gesteld. De consultatie wordt afgesloten op 31 mei.

Consultatie over het voorontwerp tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/97 (IDD) - Luik “gedragsregels en informatieverplichtingen”

Op verzoek van de minister van Economie en Consumenten organiseert de FSMA een consultatie om te peilen naar de mening van de verschillende actoren binnen de verzekeringssector en van andere belangstellende partijen over een voorontwerp tot omzetting van de hoofdstukken V en VI van Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie, de zogenaamde “IDD-richtlijn”.

Bedoeling is dit voorontwerp te integreren in Deel 6 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, waarvan het opschrift dan “Verzekerings- en herverzekeringsdistributie” zal luiden. Hoofdstuk IV van Deel 6 van die wet zal volledig worden vervangen door de bepalingen van dit voorontwerp.

Aldus zullen alle voor de verzekeringssector geldende gedragsregels en informatieverplichtingen gebundeld zijn in de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en in de uitvoeringsbesluiten die ter uitvoering van die wet zullen worden genomen. Het voorontwerp zal worden gecombineerd met bepalingen tot opheffing van de huidige gedragsregels van de verzekeringssector die vervat zitten in de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en in de koninklijke besluiten “N1” en “N2” (respectievelijk het koninklijk besluit van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, en het koninklijk besluit van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft).

Het voorontwerp zal ook worden gecombineerd met andere teksten die momenteel worden voorbereid, en die ertoe strekken de andere hoofdstukken van de IDD-richtlijn in Belgisch recht om te zetten. Ook die teksten zullen in voornoemde wet van 4 april 2014 worden geïntegreerd.

Het valt te noteren dat de verzekeringsproducten van de tweede pijler worden uitgesloten van het voorontwerp als bijlage. De omzetting van de IDD-richtlijn zal voor deze producten immers gebeuren door middel van een andere wetgeving.

Bij het voorontwerp van wet gaan een ontwerp van memorie van toelichting en een ontwerp van commentaar bij de artikelen.

Bij de opstelling van dit voorontwerp heeft de FSMA, met instemming van de minister van Economie, de volgende richtsnoeren gehanteerd en de volgende opties weerhouden:

  1. de verworvenheden van het huidige wetgevende en reglementaire instrumentarium van de gedragsregels en de informatieverplichtingen behouden[1] als dat opportuun is om een optimale beleggersbescherming en een level playing field met de banksector te garanderen;
  2. er wordt niet aan goldplating gedaan ten opzichte van de bepalingen van de Richtlijn (onverminderd het behoud van de verworvenheden zoals vermeld in voornoemd punt 1);
  3. de Richtlijn wordt letterlijk omgezet (“cut & paste” wanneer dat mogelijk is gelet op de wens om voornoemde verworvenheden te behouden);
  4. er wordt lering getrokken uit de arresten die het Grondwettelijk Hof heeft gewezen in het kader van de beroepsprocedures tegen de uitbreiding van de MiFID-gedragsregels tot de verzekeringssector;
  5. de reglementering wordt, vanuit legistiek oogpunt, zoveel mogelijk vereenvoudigd.

Voor meer details en uitleg over de ontwerpteksten wordt verwezen naar de ontwerpteksten van de memorie van toelichting en de commentaar bij de artikelen.

 

[1] Pro memorie: die verworvenheden betreffen de thans in de verzekeringssector geldende gedragsregels, die op de MiFID-gedragsregels zijn geënt. Aangezien bepaalde MiFID-gedragsregels weldra zullen evolueren bij de omzetting van de MiFID II-richtlijn, impliceert het “behoud van de verworvenheden” in bepaalde gevallen een evolutie naar regels die op de MiFID II-richtlijn zijn afgestemd. Het behoud van de bestaande regels is ingegeven door de wens om een level playing field te garanderen tussen de bank- en de verzekeringssector. Om dat level playing field ook in de toekomst te kunnen garanderen, zullen de gedragsregels die uit de MiFID II-richtlijn voortvloeien, als referentie moeten dienen.