Professionelen

Met de inwerkingtreding op 1 november 2014 van de wet van 25 april 2014 inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en van het koninklijk besluit van 8 juli 2014 tot uitvoering van de wet, is een wettelijk kader gecreëerd voor het verstrekken van raad over financiële planning.

Voortaan mag niemand in België nog raad over financiële planning verstrekken als hij niet als onafhankelijk financieel planner is erkend door de FSMA of als hij niet over het statuut van gereglementeerde onderneming beschikt.

Aangezien het nieuwe wetgeving betreft, heeft de wetgever een overgangsperiode tot 30 april 2015 voorzien voor wie reeds actief was in de sector van de financiële planning op het moment dat de wet van kracht werd (1 november 2014).

Deze FAQ zijn dynamisch van opzet. Ze hebben tot doel zo concreet mogelijk te antwoorden op de vragen die het meest worden gesteld door gereglementeerde ondernemingen, de kandidaten-onafhankelijk financieel planner en de juridische adviseurs van die entiteiten. De vragen kunnen zowel theoretisch als praktisch van aard zijn. Er is voor geopteerd om elke vraag afzonderlijk en zo volledig mogelijk te beantwoorden en daarbij zo min mogelijk naar andere FAQ te verwijzen. Dit betekent dat herhalingen onvermijdelijk zijn. Dit document vormt geenszins een volledig of definitief antwoord op alle vragen met betrekking tot de nieuwe wetgeving. Het kan evenmin als een juridisch advies worden beschouwd.