search_api_autocomplete

1. Welke reglementering is van toepassing op de crowdfundingdienstverleners?

Sinds 10 november 2021 is de Europese Verordening (EU) 2020/1503 van 7 oktober 2020 betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven van toepassing.

Die Verordening bepaalt dat de Europese Autoriteit voor effecten en markten (hierna “ESMA”), voor verschillende bepalingen, ontwerpen van technische reguleringsnormen zal opstellen om diverse specifiek vermelde elementen te verduidelijken. De Europese Commissie zal daarom Regulatory Technical Standards (RTS of technische reguleringsnormen) en Implementing Technical Standards (ITS of technische uitvoeringsnormen) publiceren. Die normen worden ook “gedelegeerde handelingen” of “teksten van niveau 2” genoemd.

Die gedelegeerde handelingen zijn op dit moment nog niet goedgekeurd door de Europese Commissie. Wel is de ontwerptekst van die handelingen te vinden op de ESMA-website (enkel beschikbaar in het Engels via deze link).

Zodra de Europese Commissie de gedelegeerde handelingen heeft gepubliceerd, zal de FSMA ze in beide landstalen beschikbaar stellen op haar website.

Op de ESMA-website vindt u verder vragen en antwoorden (via deze link). Ook die zijn enkel in het Engels beschikbaar.

Op Belgisch niveau zijn alle artikelen van titel 2 van de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën opgeheven en vervangen door nieuwe bepalingen ingevolge de wet van

Die nieuwe bepalingen geven in het Belgisch recht uitvoering aan bepaalde aspecten die niet aan bod komen in de Europese Verordening, onder meer:

  • de aanwijzing van de FSMA als bevoegde autoriteit voor het toezicht op de naleving van de bepalingen van de Europese Verordening door de crowdfundingdienstverleners;
  • de vaststelling van administratieve en strafrechtelijke maatregelen en sancties bij een inbreuk op de bepalingen van de Europese Verordening;
  • de burgerlijke aansprakelijkheidsregeling bij niet-naleving van de regels inzake het blad met essentiële beleggingsinformatie dat de crowdfundingdienstverlener aan de beleggers bezorgt;
  • de vereenvoudigde vergunningsprocedure voor de personen die deze activiteit al vóór de inwerkingtreding van de Verordening uitoefenden;
  • de omkadering, op burgerrechtelijk vlak, van het gebruik van special purpose vehicles door crowdfundingdienstverleners (via ‘financieringsvehikels’ en ‘compartimentering’).