search_api_autocomplete
Home

10. Wanneer geniet een effectenindex van voldoende notoriëteit, track record en transparantie en wanneer geldt een effectenindex als benchmark?

'Een effectenindex geniet voldoende notoriëteit, track record en transparantie, en geldt als benchmark als hij voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • hij bestaat gedurende minstens een jaar;
  • zijn koers kan via een toegankelijke bron (website of Belgische pers) worden geconsulteerd, en zijn berekeningswijze en samenstelling worden op passende wijze bekendgemaakt;
  • hij wordt gebruikt door meerdere andere professionele, niet-verwante marktpartijen. Aan deze voorwaarde is voldaan zodra er derivatencontracten (meer bepaald warrants en/of futures/opties) of ETF’s zijn met de index als onderliggende waarde. Om in aanmerking te worden genomen, moeten deze derivaten en/of ETF’s zijn uitgegeven door marktpartijen die niet verwant zijn met de emittent/distributeur van het gestructureerd product;
  • hij moet één duidelijke beleggingsdoelstelling hebben om voldoende representatief te zijn voor de markt waarop hij betrekking heeft (of om een benchmark te zijn voor een markt). De notie 'één duidelijke beleggingsdoelstelling' van de index kan worden gedefinieerd door verwijzing naar drie verschillende types van criteria die cumuleerbaar zijn:
  1. het geografische criterium: de index kan betrekking hebben op een specifieke geografische markt (bijvoorbeeld Europa of Zuid-Amerika) en/of
  2. het 'sector'-criterium: de index kan betrekking hebben op een specifieke economische sector (bijvoorbeeld de farmaceutische en biotechnologische sector of de banksector) en/of
  3. het 'thematisch' criterium: de index kan betrekking hebben op één enkele specifieke kwalitatieve thematiek (bijvoorbeeld de thematiek ESG die handelt over milieu, sociaal beleid en goed ondernemingsbestuur, de thematiek 'high dividend' of de thematiek 'low volatility');
  • hij moet voldoende gediversifieerd zijn ( hij moet m.a.w. voldoen aan de diversificatiecriteria voor UCITs);
  • zijn herijkingsfrequentie mag niet te hoog zijn (maximum driemaandelijks)'.