search_api_autocomplete

11. De natuurlijke personen die verantwoordelijk zijn voor het bestuur van de crowdfundingdienstverlener bieden garanties inzake betrouwbaarheid, beschikken over voldoende kennis, vaardigheden en ervaring, en kunnen voldoende tijd aan de uitvoering van hun taken besteden

 • 11.1. Natuurlijke personen die verantwoordelijk zijn voor het bestuur

  In het kader van uw vergunningsaanvraag bezorgt u de FSMA, voor elk van de natuurlijke personen die verantwoordelijk zijn voor het bestuur, gegevens en documenten.

 • 11.2. Professionele betrouwbaarheid

  De professionele betrouwbaarheid houdt verband met de eerlijkheid en integriteit van een persoon.

  Een persoon wordt als professioneel betrouwbaar beschouwd als geen elementen voorhanden zijn die op het tegendeel duiden, en er geen reden is om redelijkerwijze zijn goede reputatie in twijfel te trekken. Het gaat niet om een formele voorwaarde die beperkt is tot de afwezigheid van strafsancties of administratieve sancties. Betrouwbaarheid gaat over de eerlijkheid en de integriteit van de persoon. Zijn of haar beroepsethiek moet onberispelijk zijn.

  De FSMA beoordeelt de betrouwbaarheid geval per geval, aan de hand van alle elementen waarover ze beschikt. Ze controleert de professionele betrouwbaarheid onder meer op basis van een uittreksel uit het strafregister (model 596.1) dat niet ouder mag zijn dan 3 maanden, en van een vragenlijst. Ze kan steeds bijkomende vragen stellen.

  De FSMA kan overwegen dat bepaalde handelingen, die in hoofde van de betrokken personen worden vastgesteld, een inbreuk op hun professionele betrouwbaarheid kunnen vormen.

 • 11.3. Kennis, vaardigheden en ervaring

  De personen die met het bestuur van uw vennootschap zijn belast, beschikken te allen tijde over voldoende en passende kennis, vaardigheden en ervaring voor de uitoefening van hun functie.

  Elke kandidaat heeft de noodzakelijke kennis en ervaring van het beheer van ondernemingen en van de activiteiten die u uitoefent. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de concrete activiteiten en aan de materies die onder de directe verantwoordelijkheid van de kandidaat vallen.

  Wat de materies betreft die onder hun rechtstreekse verantwoordelijkheid vallen, moeten de personen die met het bestuur van uw vennootschap zijn belast, hun verantwoordelijkheden onafhankelijk kunnen dragen, rekening houdend met uw statuut en uw concrete activiteiten. Dit houdt o.a. in dat ze een correct beeld hebben van de crowdfundingreglementering en dit spontaan naar de organisatie van uw vennootschap kunnen vertalen.

  Concreet gaat de FSMA na of elke kandidaat over de passende kennis, vaardigheden en ervaring beschikt door de analyse van onder meer zijn antwoorden op de vragenlijst die elke kandidaat moet invullen. Ze kan ook rekening houden met elke andere relevante informatie waarover ze beschikt. De FSMA kan ook steeds bijkomende vragen stellen. Tot slot kan ze, als ze dit nuttig acht, de kandidaat uitnodigen voor een gesprek.

 • 11.4. Collectieve geschiktheid van de personen die met het bestuur van uw vennootschap zijn belast

  De natuurlijke personen die aan het bestuur van uw vennootschap deelnemen, beschikken bovendien collectief over voldoende kennis, vaardigheden en ervaring om uw vennootschap te besturen.

  Controleer of de personen die met het bestuur van uw vennootschap zijn belast, allemaal relevante kennis en ervaring (zelfevaluatie) bezitten, met het oog op een effectieve en objectieve gedachtewisseling en besluitvorming tussen de personen die met het bestuur van uw vennootschap zijn belast.

  Concreet onderzoekt de FSMA de collectieve geschiktheid met name aan de hand van een specifieke vragenlijst. Vul deze in bij elke wijziging in verband met de personen die met het bestuur van uw vennootschap zijn belast, of in verband met hun onderlinge taakverdeling.

 • 11.5. Aan de uitvoering van hun taken te besteden tijd

  De personen die met het bestuur van uw vennootschap zijn belast, moeten voldoende tijd besteden aan de uitvoering van hun taken.

  Concreet onderzoekt de FSMA, op basis van de informatie die een kandidaat op het vergunningsaanvraagformulier verstrekt, of hij voldoende tijd zal besteden aan de uitvoering van zijn taken binnen uw vennootschap.

  Daarbij baseert ze zich onder meer op de andere bestuursmandaten die de kandidaat zou uitoefenen binnen andere, al dan niet financiële vennootschappen of binnen organisaties zonder winstoogmerk, en op zijn eventuele andere professionele activiteiten, ongeacht of die zich binnen of buiten de financiële sector situeren. Ook kan de FSMA rekening houden met alle andere pertinente informatie waarover ze beschikt.

  Ze kan ook steeds bijkomende vragen stellen.