search_api_autocomplete

11.3. Kennis, vaardigheden en ervaring

De personen die met het bestuur van uw vennootschap zijn belast, beschikken te allen tijde over voldoende en passende kennis, vaardigheden en ervaring voor de uitoefening van hun functie.

Elke kandidaat heeft de noodzakelijke kennis en ervaring van het beheer van ondernemingen en van de activiteiten die u uitoefent. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de concrete activiteiten en aan de materies die onder de directe verantwoordelijkheid van de kandidaat vallen.

Wat de materies betreft die onder hun rechtstreekse verantwoordelijkheid vallen, moeten de personen die met het bestuur van uw vennootschap zijn belast, hun verantwoordelijkheden onafhankelijk kunnen dragen, rekening houdend met uw statuut en uw concrete activiteiten. Dit houdt o.a. in dat ze een correct beeld hebben van de crowdfundingreglementering en dit spontaan naar de organisatie van uw vennootschap kunnen vertalen.

Concreet gaat de FSMA na of elke kandidaat over de passende kennis, vaardigheden en ervaring beschikt door de analyse van onder meer zijn antwoorden op de vragenlijst die elke kandidaat moet invullen. Ze kan ook rekening houden met elke andere relevante informatie waarover ze beschikt. De FSMA kan ook steeds bijkomende vragen stellen. Tot slot kan ze, als ze dit nuttig acht, de kandidaat uitnodigen voor een gesprek.