search_api_autocomplete

11.5. Aan de uitvoering van hun taken te besteden tijd

De personen die met het bestuur van uw vennootschap zijn belast, moeten voldoende tijd besteden aan de uitvoering van hun taken.

Concreet onderzoekt de FSMA, op basis van de informatie die een kandidaat op het vergunningsaanvraagformulier verstrekt, of hij voldoende tijd zal besteden aan de uitvoering van zijn taken binnen uw vennootschap.

Daarbij baseert ze zich onder meer op de andere bestuursmandaten die de kandidaat zou uitoefenen binnen andere, al dan niet financiële vennootschappen of binnen organisaties zonder winstoogmerk, en op zijn eventuele andere professionele activiteiten, ongeacht of die zich binnen of buiten de financiële sector situeren. Ook kan de FSMA rekening houden met alle andere pertinente informatie waarover ze beschikt.

Ze kan ook steeds bijkomende vragen stellen.