search_api_autocomplete

12. Kunnen aanbieders nog derivaten commercialiseren bij rechtspersonen?

Het reglement viseert de commercialisering bij consumenten. Een consument is ‘iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen’.

Het Reglement viseert dus niet de eventuele commercialisering ten aanzien van professionele partijen (zoals vermogensbeheerders e.a.), net zo min als financiële activiteiten (zoals het nemen van beleggingsbeslissingen door professionele partijen) die niet vallen onder de notie commercialisering.

De commercialisering van de hier geviseerde instrumenten aan een natuurlijk persoon die een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit verricht, valt dus onder de toepassing van het reglement, voor zover hij optreedt in het kader van het beheer van zijn privévermogen (en dus buiten het kader van zijn beroepsactiviteit).

Uit deze definitie volgt ook dat het reglement niet van toepassing is op de commercialisering bij rechtspersonen en dat de commercialisering van afgeleide instrumenten aan ondernemingen hier niet onder valt.