search_api_autocomplete
Home

13. Hoe wordt de evenredigheid tussen deelname in winst en verlies beoordeeld?

Voor de beoordeling van dit criterium wordt het maximale rendement dat de belegger kan behalen, vergeleken met het mogelijke risico dat hij draagt ingevolge de in het product opgenomen formule. De bedragen kunnen geactualiseerd worden.

Voor de berekening van het maximale rendement wordt rekening gehouden met vaste opbrengsten en met variabele opbrengsten, voor zover de variabele opbrengsten vastgesteld worden in functie van dezelfde onderliggende waarde die het mogelijke verlies bepaalt. Zo zal, in geval van een gestructureerd product waarvan de terugbetaling van het kapitaal op eindvervaldag afhangt van de evolutie van een aandelenindex en dat zowel een jaarlijkse variabele opbrengst aanbiedt in functie van een rentevoet als een eenmalige variabele opbrengst op eindvervaldag in functie van dezelfde aandelenindex, enkel rekening gehouden worden de eenmalige variabele opbrengst op eindvervaldag en niet met de jaarlijkse variabele rentevoet.

Dit criterium vereist een globale beoordeling voor de volledige looptijd van het gestructureerd product. Het volstaat niet dat aan de toets enkel op eindvervaldag is voldaan. Aan de toets is derhalve niet voldaan indien op tussentijdse vervaldagen de deelname van de belegger in de eventuele stijging (of omgekeerd het risico waaraan de tegenpartij van de belegger zich blootstelt) lager is dan het risico dat de belegger loopt (of omgekeerd de winst die de tegenpartij van de belegger kan maken) bij daling van de onderliggende waarde, ook al wordt het effectieve verlies voor de belegger pas vastgesteld op eindvervaldag (zgn. autocallables zonder kapitaalbescherming).

Een termijnrekening met vaste rente in een bepaalde munt die wordt terugbetaald in een andere munt indien deze laatste is gedaald ten opzichte van eerstgenoemde munt is onverenigbaar met dit criterium; de finaliteit van de belegger bij het onderschrijven van dit product is hierbij niet relevant.