search_api_autocomplete

13.11. Mededeling over uw intentie om betalingsdiensten te bieden

Vermeld in uw vergunningsdossier uitdrukkelijk of u voornemens bent betalingsdiensten te verlenen en zo ja, of die diensten door uzelf of via een derde zullen worden verleend.

Als u voornemens bent om zelf betalingsdiensten te verlenen, bezorg ons een bewijs van uw vergunning als betalingsdienstaanbieder.

Doet u een beroep op een derde die vergund is krachtens het Belgische recht of het recht van de Europese Unie, bezorg de FSMA dan de informatie aan de hand waarvan zij zich ervan kan vergewissen dat deze derde wel degelijk een vergunde betalingsdienstaanbieder is.

Als u niet voornemens bent om zelf betalingsdiensten te verlenen of om hiervoor een beroep te doen op een vergunde derde, moet u regelingen treffen om ervoor te zorgen dat projecteigenaren geen financiering of enige andere betaling aanvaarden voor de crowdfundingprojecten, tenzij via een vergunde betalingsdienstaanbieder. Vermeld die regelingen in uw vergunningsdossier.