search_api_autocomplete

13.3. Procedures voor risicobeheer

Neem de volgende stappen voor een goed risicobeheer:

  1. identificeer de risico’s waaraan u bent blootgesteld;
  2. beschrijf wat de impact zou zijn op uw vennootschap mocht een welbepaald risico zich daadwerkelijk voordoen terwijl u geen enkele risicobeperkende maatregel zou hebben genomen (het inherente risico);
  3. vermeld of u risicobeperkende maatregelen hebt genomen om het inherente risico in te perken, en zo ja, welke;
  4. maak een inschatting van het risico nadat u risicobeperkende maatregelen hebt genomen (het restrisico).

Stel binnen uw vennootschap voor elke maatregel een persoon aan die verantwoordelijk is voor de toepassing ervan.

Stel een procedure voor risicobeheer op met ten minste de volgende informatie:

  1. een beschrijving van de wijze waarop de voormelde analyse wordt uitgevoerd;
  2. een beschrijving van de aard, de reikwijdte en de frequentie van de controles van de geïdentificeerde risico’s, gedocumenteerd door de personen die er verantwoordelijk voor zijn.

Als u de prijs van een crowdfundingaanbod bepaalt, moet u ook beschikken over een kader voor het beheer van de specifieke risico’s dat gericht is op de naleving van de reglementaire vereisten van artikel 4, lid 4, a) tot e) van de Europese Verordening over crowdfunding.

Als u individueel portefeuillebeheer van leningen aanbiedt, moet u in uw procedure voor risicobeheer ook de methodologie beschrijven die gehanteerd wordt om het kredietrisico te beoordelen:

  1. van de crowdfundingprojecten die geselecteerd zijn voor de portefeuille van de belegger;
  2. op het niveau van de portefeuille van de belegger;
  3. dat de projecteigenaren vertegenwoordigen die geselecteerd zijn voor de portefeuille van de belegger, door in te schatten of de projecteigenaren de verplichtingen zullen nakomen die voor hun voortvloeien uit de lening.

Als u operationele taken uitbesteedt aan een of meer derden, moet u ook de specifieke risico’s beschrijven die verbonden zijn aan deze uitbesteding, alsook de procedures, systemen en controles die zijn opgezet om die risico’s te beheren.

Beschrijf die procedures in uw vergunningsdossier.