search_api_autocomplete

13.7. Continuïteitsplan

Het bedrijfscontinuïteitsplan moet ervoor zorgen dat de kritieke diensten - ook al zijn ze uitbesteed - blijven worden verleend, mocht u of de derde aan wie u ze hebt uitbesteed, uitvallen. Kritieke diensten zijn operationele en commerciële diensten die, als ze niet naar behoren worden verricht, ertoe kunnen leiden dat uw vennootschap haar vergunningsvoorwaarden en -verplichtingen of de andere verplichtingen die de Europese Verordening haar oplegt niet langer voortdurend naleeft, of dat er nadelige gevolgen zijn voor haar financiële resultaten of voor de soliditeit of continuïteit van haar crowdfundingdiensten en -activiteiten, meer bepaald ten aanzien van de cliënten.

Stel een gedetailleerd bedrijfscontinuïteitsplan op waarin de risico’s aan bod komen van het uitvallen van uw vennootschap (met uitvallen worden de procedures voor faillissement en gerechtelijke reorganisatie bedoeld, maar ook een ernstige onderbreking van de activiteiten, m.a.w. het niet naar behoren uitvoeren van de kritieke diensten).

Voor de minimuminhoud van het bedrijfscontinuïteitsplan, verwijzen wij naar de betrokken technische reguleringsnorm (RTS): ‘Annexe IV - Draft RTS pursuant to Article 12(16) of the ECSPR: supplementing Regulation (EU) 2020/1503 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the measures and procedures for crowdfunding service providers’ business continuity plan’.

Beschrijf uw bedrijfscontinuïteitsplan in uw vergunningsdossier.