search_api_autocomplete

13.9. Uitbesteding

U kan operationele taken uitbesteden aan derden. Zie er evenwel op toe dat de uitbesteding niet leidt tot een aantasting van de kwaliteit van de interne controle of van het vermogen van de FSMA om toezicht te houden op de naleving, door uw vennootschap, van de geldende crowdfundingreglementering.

U blijft volledig verantwoordelijk voor de naleving van de reglementering voor de uitbestede activiteiten.

Beschrijf in uw vergunningsdossier de uitbestedingsregelingen die u hebt getroffen of voornemens bent te treffen, en vermeld daarbij meer bepaald welke operationele taken u uitbesteedt en welke maatregelen u hebt genomen om bijkomende operationele risico’s te ondervangen en te zorgen voor interne controle op de uitbestede taken.