search_api_autocomplete

14. Welke documenten voegt u bij uw vergunningsaanvraag?

Voeg de onderstaande documenten bij uw vergunningsaanvraag, tenzij het om een vereenvoudigde procedure gaat voor crowdfundingplatforms waarvoor een overgangsperiode geldt (zie FAQ 9).

 1. Het formulier ‘vergunningsaanvraag’ met alle informatie als vereist volgens de Europese Verordening (standaardmodel).
 2. De statuten of, indien er geen statuten zijn, de oprichtingsakte van uw vennootschap.
 3. Voor de natuurlijke personen die het bestuur van uw vennootschap waarnemen:
  1. de vragenlijst die bestemd is voor kandidaten die een gereglementeerde functie ambiëren bij een crowdfundingplatform (standaardmodel);
  2. een uittreksel uit het strafregister, overgemaakt conform artikel 596, eerste lid van het Strafwetboek, bestemd voor gereglementeerde activiteiten en niet ouder dan drie maanden;
  3. hun curriculum vitae;
  4. de vragenlijst over de collectieve geschiktheid van de personen die het bestuur van de crowdfundingdienstverlener waarnemen.
 4. Het organigram van uw vennootschap.
 5. Voor de aandeelhouderskring:
  1. een toelichting bij de aandeelhoudersstructuur met vermelding van de positie van de aandeelhouders die rechtstreeks of onrechtstreeks 20% of meer van het maatschappelijk kapitaal of van de stemrechten bezitten;
  2. voor elke aandeelhouder die rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste 20% van het maatschappelijk kapitaal of van de stemrechten bezit, de vragenlijst bestemd voor aandeelhouders (standaardmodel).
 6. Uw werkprogramma met opgave van de soorten crowdfundingdiensten die u voornemens bent te verlenen en het crowdfundingplatform dat u voornemens bent te exploiteren, en meer bepaald waar en hoe crowdfundingaanbiedingen zullen worden gedaan.
 7. Een toelichting bij uw marketingstrategie binnen de Europese Unie.
 8. Een beschrijving van de governanceregelingen en interne controlemechanismen die u hebt ingevoerd om de naleving van de Europese Verordening te waarborgen, met inbegrip van uw risicobeheer- en boekhoudprocedures.
 9. Een beschrijving van de systemen, middelen en procedures voor de controle en beveiliging van de gegevensverwerkingssystemen.
 10. Een beschrijving van uw operationele risico’s.
 11. Een beschrijving van de prudentiële waarborgen die u hebt ingebouwd en van uw procedures voor de planning en opvolging ervan.
 12. Een beschrijving van uw bedrijfscontinuïteitsplan.
 13. Uw interne procedures voor belangenconflicten, inclusief de interne regels om te vermijden dat de personen bedoeld in artikel 8, lid 2, eerste lid van de Europese Verordening zouden handelen als projecteigenaar voor crowdfundingdiensten die worden aangeboden op het crowdfundingplatform.
 14. Een beschrijving van uw uitbestedingsregelingen.
 15. Een beschrijving van uw procedures voor de behandeling van klachten van cliënten.
 16. Het antwoord op de vraag of u voornemens bent om betalingsdiensten te verlenen, hetzij zelf (in dat geval hebt u een vergunning als betalingsdienstaanbieder zoals vereist), hetzij via een gemachtigde derde of via een regeling overeenkomstig artikel 10, lid 5 van de Europese Verordening.
 17. Uw procedures om de volledigheid, juistheid en duidelijkheid te controleren van de informatie in het blad met essentiële beleggingsinformatie.
 18. Uw procedures met betrekking tot de beleggingsdrempels voor niet-ervaren beleggers.