search_api_autocomplete
Home

15. Betekent het reglement dat consumenten zich op geen enkele manier nog zullen kunnen indekken tegen bepaalde risico’s door gebruik te maken van derivaten?

Het reglement viseert enkel otc-instrumenten. Een consument zal zich dus nog altijd kunnen indekken tegen bepaalde risico’s (bv. valutarisico) door gebruik te maken van een derivaat dat verhandeld wordt op een gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit.

Bovendien is het reglement enkel van toepassing op de commercialisering bij consumenten. De commercialisering bij een natuurlijk persoon die een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit verricht, valt niet onder de toepassing van het reglement indien hij optreedt buiten het kader van het beheer van zijn privévermogen. Onder het reglement zal een natuurlijke persoon zich in het kader van zijn beroepsactiviteit nog altijd kunnen indekken met otc-derivaten.

Het reglement is evenmin van toepassing als afgeleide instrumenten worden gecommercialiseerd aan consumenten die aan hun financiële instelling hebben gevraag om als professionele beleggers te worden beschouwd met toepassing van bijlage A, II, bij het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten.