search_api_autocomplete

15. Wanneer moet ik mijn inschrijvingsdossier indienen?

  1. Indien u van plan bent om een activiteit van aanbieder van diensten met virtuele valuta te starten, moet u vooraf een inschrijving verkrijgen van de FSMA.

Meer informatie hierover vindt u in onze FAQ 'Welke stappen moet ik bij de FSMA ondernemen om een inschrijving te verkrijgen in het door haar bijgehouden register van de aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en/of het door haar bijgehouden register van de aanbieders van bewaarportemonnees?'.

  1. Indien u op 1 mei 2022 al een activiteit van aanbieder van diensten met virtuele valuta verrichtte, kan u die activiteit voorlopig met uw voorlopige toelating en onder bepaalde voorwaarden voortzetten tot de FSMA zich over uw inschrijvingsaanvraag heeft uitgesproken.

Hiervoor moet u vanaf 1 mei 2022 en vóór 1 juli 2022 de FSMA ervan in kennis stellen dat u deze activiteit verricht.

U wordt dan voorlopig ingeschreven in een speciale rubriek van het FSMA-register, die het voorlopige karakter van uw toelating vermeldt. U kan de registers raadplegen op de FSMA-website.

Om uw voorlopige inschrijving te kunnen behouden, moet u vóór 1 september 2022 een volledig inschrijvingsdossier indienen.

Tijdens de periode waarin de voorlopige toelating geldt, moet u zich conformeren aan de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten en aan de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen.

Wanneer de FSMA een gunstige beslissing neemt over uw inschrijvingsaanvraag, wordt u ingeschreven in het register dat overeenstemt met de door u verrichte activiteit. Uw voorlopige toelating vervalt onmiddellijk.

Ook wanneer de FSMA beslist om uw inschrijvingsaanvraag te weigeren, vervalt uw voorlopige toelating onmiddellijk.

Indien u binnen de termijn van vier maanden geen volledig inschrijvingsdossier heeft ingediend, vervalt uw voorlopige toelating automatisch.

Dat u niet in een register bent ingeschreven, impliceert dat u geen activiteit mag verrichten die bestaat uit het aanbieden van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta of het aanbieden van bewaarportemonnees.