search_api_autocomplete
Home

16. Welke mechanismen worden geacht in het voordeel van de cliënt te zijn en worden dus niet meegerekend bij de beoordeling van het aantal in de berekeningsformule vervatte mechanismen?

Mechanismen die worden geacht in het voordeel van de cliënt te zijn, zijn mechanismen die voorzien in een minimale opbrengst of die de volatiliteit van de onderliggende waarde beperken. Voor de doeleinden van het moratorium worden enkel de hieronder opgesomde mechanismen beschouwd als mechanismen die aan deze voorwaarden voldoen:

  • een mechanisme dat voorziet in een minimaal vast bedrag dat wordt uitbetaald, hetzij op tussentijdse vervaldagen, hetzij op eindvervaldag (minimale jaarlijkse vaste coupon, terugbetaling van het nominale bedrag op eindvervaldag);
  • een mechanisme waarbij een prestatie van de onderliggende waarde wordt vastgeklikt en deze de minimale basis vormt voor een uitbetaling, hetzij op tussentijdse vervaldagen, hetzij op eindvervaldag;
  • een observatiewaarde bepaald op basis van een rekenkundig gemiddelde van prestaties gedurende een bepaalde periode of op basis van de minimale waarde gedurende een bepaalde periode (startwaarde) of van de maximale waarde gedurende een bepaalde periode (eindwaarde). Wanneer de eindwaarde op basis van een gemiddelde wordt bepaald, mag dat niet worden berekend over een periode van langer dan één derde van de looptijd van het product (berekend tussen de uitgifte- en de vervaldatum);
  • een mechanisme waardoor de cliënt de prestatie van het onderliggende in absolute waarde krijgt.

Vallen onder andere niet onder deze categorie: een multiplicator, een 'memory coupon', een 'best of features', een ' magnet effect' of een airbag.