search_api_autocomplete

2. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een inschrijving als aanbieder van diensten met virtuele valuta te verkrijgen (inschrijvingsvoorwaarden)?

De volgende inschrijvingsvoorwaarden zijn cumulatief van toepassing.

Om uw inschrijving te kunnen behouden, moet u die voorwaarden blijvend naleven.

1. Specifieke vennootschapsvorm en minimumkapitaal

 • de aanbieder van diensten moet in een van de volgende vennootschapsvormen zijn opgericht: naamloze vennootschap, coöperatieve vennootschap, Europese vennootschap of Europese coöperatieve vennootschap, en
 • om te kunnen worden ingeschreven, is een minimumkapitaal van 50.000 euro vereist dat volledig moet zijn volgestort.

2. Hoofdbestuur en maatschappelijke zetel – centraal contactpunt

 • De aanbieder van diensten naar Belgisch recht moet zijn hoofdbestuur en maatschappelijke zetel in België vestigen.
 • De aanbieder van diensten naar het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte die in België is gevestigd, met uitzondering van de aanbieder van wie de enige vestiging in België een geplaatste elektronische infrastructuur (ATM) is, moet, voor de verrichtingen die hij op Belgisch grondgebied uitvoert, zijn hoofdbestuur in België vestigen.

Het hoofdbestuur is de plaats waar de onderneming wordt beheerd, waar de beslissingen voor het beheer van de onderneming worden genomen, en waar de documenten ter beschikking worden gehouden van de FSMA.

Naast de in b. hierboven vermelde voorwaarde wijzen de aanbieders van diensten met virtuele valuta naar het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte die in een andere vorm dan als bijkantoor op Belgisch grondgebied zijn gevestigd (bv. via een agent, een verdeler of een ATM), een in België gevestigd centraal contactpunt aan.

De aanwijzing van dit contactpunt is essentieel in de mate dat dit centrale contactpunt de persoon zal zijn die de aanbieder van de diensten in België vertegenwoordigt, die in naam van laatstgenoemde verantwoordelijk zal zijn voor de naleving van de antiwitwaswetgeving en het vergemakkelijken van de uitoefening, door de FSMA, van haar toezichtstaken, met name door haar op haar verzoek alle documenten of informatie te verstrekken die nodig zijn voor de uitoefening van haar taken en haar controlebevoegdheden.

3. Effectieve leiding – Passende deskundigheid – Professionele betrouwbaarheid

 • De personen belast met de effectieve leiding van de aanbieder van diensten zijn uitsluitend natuurlijke personen.
 • Zij mogen zich niet in een van de gevallen bevinden waarvan sprake in artikel 20 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen.
 • Zij beschikken over de voor de uitoefening van hun functie passende deskundigheid en vereiste professionele betrouwbaarheid.

De voorwaarde inzake professionele betrouwbaarheid strekt ertoe na te gaan of een persoon, op ethisch vlak, effectief over de vereiste kwaliteiten beschikt om de betrokken gereglementeerde functies uit te oefenen. Dit beperkt zich niet tot het ontbreken van een strafrechtelijke veroordeling. Het komt de FSMA toe de naleving ervan te beoordelen.

4. Aandeelhouders en personen die de controle uitoefenen over de aanbieder van diensten – gezond en voorzichtig beleid

De FSMA moet in kennis worden gesteld van:

 • de identiteit van de aandeelhouders van de aanbieder van diensten die een al dan niet stemrechtverlenende deelneming van minstens 5% in de aanbieder van diensten bezitten, en de bedragen van die deelnemingen;
 • de identiteit van de personen die de controle uitoefenen over de aanbieder van diensten;
 • informatie waaruit blijkt dat die deelnemingen en die controle geen belemmering vormen voor de juiste uitoefening van de toezichthoudende taken van de FSMA.

Die aandeelhouders en die personen die de controle uitoefenen over de aanbieder van diensten, moeten aantonen geschikt te zijn gelet op de noodzaak van een gezond en voorzichtig beleid. Het komt de FSMA toe de naleving van deze voorwaarde te beoordelen.

Noteer dat, wanneer de wettelijke, reglementaire of bestuursrechtelijke bepalingen van een derde land, die van toepassing zijn op een of meer natuurlijke personen of rechtspersonen die de controle uitoefenen over de aanbieder van diensten, of moeilijkheden in verband met de toepassing van die wettelijke, reglementaire of bestuursrechtelijke bepalingen, een belemmering vormen voor de juiste uitoefening van haar toezichthoudende taken, de FSMA de inschrijving in het register weigert.

5. Strijd tegen witwassen van geld en financiering van terrorisme

De aanbieder van diensten moet zich conformeren aan de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten en aan de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen.

Meer informatie over de in dit verband na te leven verplichtingen kan u vinden in ons themadossier over dit onderwerp.

Ook moet de aanbieder van diensten een onafhankelijke auditfunctie invoeren om de verplichte gedragslijnen, procedures en interne controlemaatregelen te testen, alsook procedures om na te gaan of zijn personeelsleden blijk geven van passende betrouwbaarheid, rekening houdend met de risico's die aan de uit te voeren activiteiten verbonden zijn.

6. Organisatie

De aanbieder van diensten moet beschikken over een organisatie die hem in staat stelt:

 • de wettelijke en reglementaire verplichtingen blijvend na te leven, en
 • al zijn operationele risico’s te beheren, wat inzonderheid inhoudt dat permanent een veerkrachtig en beveiligd IT-systeem beschikbaar moet zijn.

7. Bijdrage

De aanbieder van diensten moet bijdragen betalen in de werkingskosten van de FSMA.

De gereglementeerde ondernemingen zijn niet onderworpen aan de gelijkwaardige inschrijvingsvoorwaarden van hun gereglementeerd statuut. Zij moeten echter in alle gevallen wel de wet van 18 september 2017 naleven en bijdragen in de werkingskosten van de FSMA betalen.

Om te kunnen beoordelen of aan de inschrijvingsvoorwaarden is voldaan, heeft de FSMA een lijst opgesteld waarin de verschillende gegevens en documenten die vereist zijn en die deel uitmaken van uw inschrijvingsaanvraag worden opgesomd (checklist), beschikbaar vanaf 1 mei 2022.

Tot slot kan de FSMA bij de betrokkenen alle bijkomende inlichtingen inwinnen die ze nodig acht voor de beoordeling van het inschrijvingsdossier.