search_api_autocomplete

2. Wat is de rol van de aandeelhouders?

Het bestuursorgaan doet het voorstel voor een inbreng in natura, fusie, splitsing of gelijkgestelde verrichting, maar de eindbeslissing ligt bij de algemene vergadering van aandeelhouders.

De algemene vergadering kan maar geldig stemmen over dergelijke verrichting indien de aanwezige aandeelhouders ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan dient de vennootschap een tweede algemene vergadering bijeen te roepen, die kan beslissen over het voorstel van het bestuursorgaan ongeacht welke fractie van het kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Om aangenomen te worden door de algemene vergadering moet het voorstel van het bestuursorgaan ten minste drie vierde van de op de aandeelhoudersvergadering uitgebrachte stemmen verkrijgen.

Aandeelhouders hebben het recht om vragen te stellen aan de leden van het bestuursorgaan en de commissaris over de verrichting en, bijvoorbeeld, over haar gevolgen voor de evolutie van de vennootschap en dus voor de waarde van hun aandeel. Ook kunnen zij onder bepaalde voorwaarden bijkomende punten op de agenda van de algemene vergadering plaatsen. Het staat hen natuurlijk ook vrij om, in persoon of bij volmacht, tegen de verrichting te stemmen.