search_api_autocomplete
Home

2. Welke informatie wordt er opgenomen in een prospectus?

Een prospectus moet alle noodzakelijke informatie bevatten om beleggers in staat te stellen zich met kennis van zaken een oordeel te vormen over het vermogen, de financiële positie, het resultaat en de vooruitzichten van de uitgevende instelling, alsook over de rechten die aan de betrokken financiële instrumenten zijn verbonden.

Het prospectus kan de vorm aannemen van één enkel document (waarin een samenvatting is opgenomen) of van verschillende afzonderlijke documenten (het registratiedocument, de verrichtingsnota en de samenvatting).

Gelet op de zeer technische aard van deze materie, raadt de FSMA aan om zich door een gespecialiseerde advocaat te laten bijstaan opdat het onderzoeks- en goedkeuringsproces van het prospectus vlot zou verlopen.

Voor het prospectus over een aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek waarvoor de prospectusplicht geldt, moeten de Europese regels voor vorm en inhoud worden gevolgd zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 2019/980 van 14 maart 2019 en haar bijlagen.

Die verordening beschrijft welke informatie in het prospectus moet worden vermeld naargelang het type emittent en de categorie van financiële instrumenten.

ESMA publiceerde Q&A's over veelgestelde vragen in verband met het prospectus.

Daarnaast publiceerde ESMA ook richtsnoeren over de informatie die in een prospectus moet worden verstrekt op grond van Verordening (EU) nr. 2019/980 van 14 maart 2019 en richtsnoeren over de in het prospectus te vermelden risicofactoren