search_api_autocomplete

2.3 Wat houdt de precontractuele bedenktijd voor niet-ervaren beleggers in?

Voor niet-ervaren aspirant beleggers moet u een precontractuele bedenktijd voorzien. Tijdens die periode kan hij zijn aanbod om te beleggen of zijn blijk van belangstelling voor het crowdfundingaanbod te allen tijde intrekken.

Deze intrekking kan gebeuren zonder opgave van redenen en zonder dat de niet-ervaren aspirant-belegger daarvan enig nadeel ondervindt.

De precontractuele bedenktijd begint op het ogenblik waarop de niet-ervaren aspirant-belegger zijn aanbod om te beleggen doet of blijk geeft van belangstelling.

De bedenktijd verstrijkt na vier kalenderdagen.

U houdt dan ook bij welke beleggingsaanbiedingen en blijken van belangstelling u ontvangt, alsook het tijdstip waarop u deze ontvangt.

U verstrekt de niet-ervaren aspirant-belegger tijdig juiste en duidelijke informatie over de bedenktijd en over hoe hij zijn aanbod om te beleggen of blijk van belangstelling kan herroepen. De informatie moet zeker op de volgende momenten gegeven worden:

  1. onmiddellijk voordat de niet-ervaren aspirant-belegger zijn aanbod om te beleggen of blijk van belangstelling kan meedelen, stelt u hem in kennis van:
    1. het feit dat er voor het aanbod om te beleggen of de blijk van belangstelling een bedenktijd geldt,
    2. de duur van de bedenktijd,
    3. de wijzen van herroeping van het aanbod om te beleggen of de blijk van belangstelling;
  1. onmiddellijk na ontvangst van het aanbod om te beleggen of de blijk van belangstelling deelt u de niet-ervaren aspirant-belegger via uw crowdfundingplatform mee dat de bedenktijd is ingegaan.

In het geval van individueel portefeuillebeheer van leningen gelden deze verplichtingen alleen voor het initiële beleggingsmandaat dat de niet- Elke natuurlijke of rechtspersoon die een professionele cliënt is op grond van de MiFID-regelgeving of elke natuurlijke of rechtspersoon die de goedkeuring heeft van de crowdfundingdienstverlener om als ervaren belegger te worden behandeld. geeft en niet voor de beleggingen in specifieke leningen die uit hoofde van dat mandaat zijn gedaan.